Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Iskalnik po mnenjih GDPR

+ -
Datum: 15.10.2019
Naslov: Posredovanje podatkov RTVju
Številka: 0712-1/2019/2318
Vsebina: Pravne podlage, Pridobivanje OP iz zbirk, Uradni postopki
Pravni akt: Mnenje

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju: IP) je prejel vaše zaprosilo za mnenje glede pridobivanja podatkov o elektro priključkih s strani RTV.

 

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju skladno z 58. členom Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: Splošna uredba o varstvu podatkov), 7. točko prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07-UPB1, v nadaljevanju: ZVOP-1) ter 2. členom Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05, v nadaljevanju: ZInfP) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašim vprašanjem.

 

IP uvodoma pojasnjuje, da Splošna uredba o varstvu podatkov določa pravne podlage za obdelavo osebnih podatkov v prvem odstavku 6. člena, ki določa, da je obdelava zakonita le in kolikor je izpolnjen vsaj eden od naslednjih pogojev:

(a) posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, je privolil v obdelavo njegovih osebnih podatkov v enega ali več določenih namenov;

(b) obdelava je potrebna za izvajanje pogodbe, katere pogodbena stranka je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali za izvajanje ukrepov na zahtevo takega posameznika pred sklenitvijo pogodbe;

(c) obdelava je potrebna za izpolnitev zakonske obveznosti, ki velja za upravljavca;

(d) obdelava je potrebna za zaščito življenjskih interesov posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali druge fizične osebe;

(e) obdelava je potrebna za opravljanje naloge v javnem interesu ali pri izvajanju javne oblasti, dodeljene upravljavcu;

(f) obdelava je potrebna zaradi zakonitih interesov, za katere si prizadeva upravljavec ali tretja oseba, razen kadar nad takimi interesi prevladajo interesi ali temeljne pravice in svoboščine posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ki zahtevajo varstvo osebnih podatkov, zlasti kadar je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, otrok.«.

Ob tem je treba upoštevati, da se zadnja točka (f) ne more uporabljati za obdelavo s strani javnih organov pri opravljanju njihovih nalog.

Področno pravno podlago za obdelavo osebnih podatkov v smislu c) točke prvega odstavka 6. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov predstavlja Zakon o Radioteleviziji Slovenija (ZRTVS-1; Uradni list RS, št. 96/05, 109/05 – ZDavP-1B, 105/06 – odl. US, 26/09 – ZIPRS0809-B, 9/14). Ta v 31. členu določa, da kdor ima radijski ali televizijski sprejemnik oziroma drugo napravo, ki omogoča sprejem radijskih oziroma televizijskih programov (v nadaljnjem besedilu: sprejemnik) na območju Republike Slovenije, kjer so zagotovljeni tehnični pogoji za sprejem vsaj enega programa RTV Slovenija, mora RTV Sloveniji plačevati prispevek za opravljanje radijske in televizijske dejavnosti. V skladu s četrtim odstavkom 31. člena ZRTVS-1 se šteje, da ima sprejemnik vsaka pravna ali fizična oseba, ki je registrirana kot odjemalka ali odjemalec oziroma plačnik električne energije v javnem električnem omrežju, razen če poda pisno izjavo, da nima svojega in da v svojih prostorih tudi ne uporablja tujega radijskega ali televizijskega sprejemnika ter da je bila seznanjena z zakonskimi posledicami neresnične izjave.

V skladu z 38. členom ZRTVS-1 za izvrševanje nalog obračuna prispevka RTV Slovenija vodi in vzdržuje določene evidence, in sicer:

  • Evidenco zavezancev s televizijskimi sprejemniki oziroma drugimi napravami, ki omogočajo sprejem programov v najmanj enaki kvaliteti kot prizemeljsko omrežje;
  • evidenco zavezancev z radijskimi sprejemniki oziroma drugimi napravami, ki omogočajo sprejem programov v najmanj enaki kvaliteti kot prizemeljsko omrežje;
  • evidenco neplačnikov.

 

Vsebina navedenih evidenc je določena v 39. členu ZRTVS-1. V delu, ki se nanaša na fizične osebe, te evidence vsebujejo naslednje podatke: osebno ime, naslov stalnega ali začasnega prebivališča, davčno številko, številko transakcijskega računa, zaposlitev, znesek neporavnanega prispevka, znesek poravnanega prispevka, datum vnosa podatkov in označbo sprejemnika. Podatki se hranijo deset let po prenehanju statusa zavezanca ali neplačnika. RTV Slovenija lahko uporablja osebne podatke, kadar opravlja aktivnosti obračuna in izterjave prispevka.

Skladno s prvim odstavkom 37. člena lahko RTV Slovenija za namene izvrševanja nalog obračuna prispevka zbira določene osebne podatke (med drugimi: osebno ime, naslov stalnega ali začasnega prebivališča, davčno številko, številko transakcijskega računa in zaposlitev) neposredno od zavezancev, ki so jim te podatke oziroma njihove spremembe dolžni pisno posredovati v 15 dneh od prejema poziva.

 

V drugem odstavku 37. člena pa je določeno, da podatke o imenu in priimku fizične osebe oziroma nazivu pravne osebe oziroma samostojnega podjetnika posameznika ter o njihovem naslovu RTV Slovenija zbira od distributerjev električne energije. Ko torej RTV Slovenija pridobiva zakonsko določene podatke od distributerjev električne energije za zakonsko opredeljen namen, gre za obdelavo osebnih podatkov na podlagi člena 6 (1)(c) Splošne uredbe o varstvu podatkov, saj je obdelava potrebna za izpolnitev zakonske obveznosti, ki velja za upravljavca.

 

Skladno s predstavljeno zakonodajo ima torej RTV Slovenija pravno podlago za pridobivanje osebnih podatkov v obsegu in za namene, kot to določa ZRTVS-1.

 

S spoštovanjem.

 

 

Pripravil:

Matej Sironič,                                                  

Svetovalec pooblaščenca

za varstvo osebnih podatkov

 

 

Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav.,

Informacijska pooblaščenka