Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
Iskalnik po spletni strani   Priredbe v znakovni jezik  
dekorativna slika

Informacije javnega značaja

+ -

Na področju dostopa do informacij javnega značaja, ki je urejeno z Zakonom o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ), ima Informacijski pooblaščenec pristojnosti pritožbenega organa. To pomeni, da Informacijski pooblaščenec lahko pomaga prosilcu, če zavezanec, od katerega je zahteval informacijo javnega značaja:

  1. zahtevo zavrne ali zavrže;
  2. na zahtevo ne odgovori (je v molku):
    • če ni odločil v 20 delovnih dneh po prejemu popolne zahteve;
    • če ni odločil niti v podaljšanem roku (v izjemnih okoliščinah);
  3. omogoči dostop v drugi obliki, kot jo je prosilec zahteval (2. odstavek 27. člena ZDIJZ);
  4. posreduje informacijo, ki ni tista, ki jo je prosilec zahteval (4. odstavek člena ZDIJZ);
  5. neupravičeno zaračuna stroške ali zaračuna previsoke stroške za posredovanje informacij.

Informacijski pooblaščenec je pritožbeni organ tudi v primeru, če zavezanec ne ugodi zahtevi prosilca za umik stopnje tajnosti s podatkov, ki so s stopnjo tajnosti označeni v nasprotju z zakonom, ki ureja tajne podatke.

Zavezanci za posredovanje informacij javnega značaja so državni organi, organi lokalnih skupnosti, javne agencije, javni skladi in druge osebe javnega prava, nosilci javnih pooblastil in izvajalci javnih služb ter poslovni subjekti pod prevladujočim vplivom oseb javnega prava.

V ZDIJZ je urejeno tudi področje ponovne uporabe informacij javnega sektorja, ki jo od nas zahteva Evropska unija z Direktivo 2003/98/EC, spremenjeno z Direktivo 2013/37/EU. Informacijski pooblaščenec je pritožbeni organ na področju ponovne uporabe informacij javnega značaja. Več o ponovni uporabi.
 
Informacijski pooblaščenec ima pristojnost vodenja evidence vseh podeljenih izključnih pravic na področju ponovne uporabe informacij (glej 5. odstavek 36.a člena ZDIJZ).

Na področju dostopa do informacij javnega značaja ima Informacijski pooblaščenec tudi pristojnosti, ki mu jih podeljuje Zakon o medijih. 45. člen ZMed določa, da predstavniki medijev – novinarji - pridobivajo informacije za medije. Ko se odgovor na vprašanje medija nahaja v dokumentu, je pravna podlaga za pritožbo v ZDIJZ, kar pomeni, da je pritožbeni organ Informacijski pooblaščenec. Več o pristojnostih Informacijskega pooblaščenca in obveznostih organov po ZMed.