Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
Iskalnik po spletni strani   Priredbe v znakovni jezik  
dekorativna slika

Branje odpustnice, ko zdravnik ni prisoten ali dosegljiv

+ -

Opozorilo: Mnenje je bilo izdano na podlagi določb Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo), ki je z dnem 26. 1. 2023 prenehal veljati in ga je nadomestil nov Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2, Uradni list RS, št. 163/22), zato mnenje ni več nujno aktualno. Mnenja po ZVOP-2 so na voljo tukaj.

Datum: 20.09.2018
Številka: 0712-3/2018/1688
Kategorije: Zdravstveni osebni podatki

pri Informacijskem pooblaščencu (IP) smo dne 7. 9. 2018 prejeli vaše zaprosilo za mnenje o tem (povzetek), ali je dopustno, da medicinska sestra oziroma tehnik zdravstvene nege prebere končno odpustnico, ko zdravnik v socialnovarstvenem zavodu ni prisoten oziroma njegove prisotnosti ni možno zagotoviti.

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju skladno z 58. členom Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: Splošna uredba o varstvu podatkov), 7. točko prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07-UPB1, v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. členom Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05, v nadaljevanju ZInfP) posredujemo naše neobvezujoče mnenje v zvezi z vašim vprašanjem.

Pri tem izhajamo iz predpostavke, da gre za privolitveno nesposobne oskrbovance – paciente, ter da gre za tiste socialno varstvene zavode, ki nimajo zaposlenega svojega notranjega zdravnika.  

Medicinske sestre oziroma tehniki zdravstvene nege, ki so v socialnovarstvenem zavodu »pristojni« za nudenje oskrbe konkretnemu oskrbovancu – pacientu, se lahko seznanijo s končno odpustnico pacienta tudi, če pogodbenega zdravnika (še) ni v socialnovarstvenem zavodu.

O b r a z l o ž i t e v:

V konkretnem primeru pravna podlaga, na katero se sklicujete (šesti odstavek 41. člena ZPacP) ne pride v poštev, ker zdravstveno osebje ne spada med odločevalce o pacientovi zdravstveni oskrbi v primeru njegove privolitvene nesposobnosti. Tisti, ki o tem odločajo so določeni svojci, pooblaščenci, zdravstveni pooblaščenci, zdravnik pa le pogojno v primeru nujne zdravstvene oskrbe.

Relevantna pravna podlaga za konkretni primer je v šestem odstavku 44. člena ZPacP (četrta alineja), ki dopušča izmenjavo zdravstvenih podatkov med izvajalci zdravstvene dejavnosti za potrebe zdravstene oskrbe pacientov. Gre namreč za situacijo, v kateri zavodski zdravnik nastopa v imenu izvajalca zdravstvene dejavnosti na primarni ravni (na primer zdravstvenega doma ali koncesionarja), ki ima z zavodom sklenjeno pogodbo. Torej je formalni neposredni prejemnik ter upravljavec končne odpustnice ta izvajalec zdravstvene dejavnosti. Ker pa je socialnovarstveni zavod v delu dejavnosti tudi izvajalec zdravstvene dejavnosti, se mu na omenjeni pravni podlagi lahko posredujejo zdravstveni podatki, ki so potrebni za izvajanje zdravstvene oskrbe pacienta v zavodu. Zavod tako nastopa kot upravičeni uporabnik v smislu šestega odstavka 44. člena ZPacP. Na splošno menimo, da odpustnica vsebuje osebne podatke, ki so lahko pomembni za nadaljnje delo s pacientom v zavodu. Odpustnica se zavodu lahko »posreduje« tudi tako, da jo pooblaščeni delavec socialnovarstvenega zavoda neposredno oziroma brez sodelovanja osebja izvajalca zdravstvene dejavnosti prevzame v zavodski ambulanti ali glavni pisarni zavoda, če jo za potrebe ambulante prejme neposredno zavod. Lahko pa seveda zanjo zaprosi tudi pri izvajalcu zdravstvene dejavnosti, če jo neposredno prejme le izvajalec. Smisleno enako velja, če se odpustnica posreduje izvajalcu prek interoperabilne hrbtenice eZdravja.  

Prijazen pozdrav,

Pripravil:
mag. Urban Brulc, univ. dipl. prav.

samostojni svetovalec IP

Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav.
                      informacijska pooblaščenka