Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
   
dekorativna slika

Spreminjanje privolitev zaradi novega ZVOP-2

+ -
Datum: 30.01.2023
Številka: 07121-1/2023/99
Kategorije: Privolitev

Pri Informacijskem pooblaščencu (IP) smo dne 26. 1. 2023 prejeli vaše zaprosilo za mnenje o tem, ali morate zaradi začetka veljavnosti novega Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2) ponovno pridobiti privolitve vaših strank. Vaše podjetje se ukvarja s kreditiranjem fizičnih oseb. Vsebina privolitev se sicer ne bi spremenila.

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju skladno s 5. točko prvega odstavka 55. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 163/22, ZVOP-2), 58. členom Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba), 76. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov na področju obravnavanja kaznivih dejanj (Uradni list RS, št. 177/20, ZVOPOKD) ter 2. členom Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05 in 51/07 – ZUstS-A, ZInfP) posredujemo naše neobvezujoče mnenje v zvezi z vašim vprašanjem.

Zaradi določb novega ZVOP-2 vam v podjetju ni potrebno ponovno pridobivati privolitev, če so bile te veljavne že pred novim ZVOP-2. Poleg tega vam ni potrebno spreminjati ali dopolnjevati njihove vsebine.

O b r a z l o ž i t e v:

Pravila glede privolitve posameznika v obdelavo osebnih podatkov so urejena v Splošni uredbi o varstvu podatkov – zlasti v 11. točki 2. člena, 7. členu, (a) točki prvega odstavka 6. člena, (a) točki drugega odstavka 9. člena in 13. členu.

ZVOP-2 ureditve privolitve iz Splošne uredbe o varstvu podatkov neposredno ali posredno ne spreminja in ne dopolnjuje. Prav tako ne določa posebnih zahtev glede prenovitve ali ponovnega pridobivanja privolitev. Zato so privolitve, ki so bile veljavne v času pred začetkom veljavnosti ZVOP-2, še vedno veljavne in jih ni treba obnavljati. Če so v starih oziroma obstoječih pisnih privolitvah morebiti navedene določbe starega ZVOP-1, to v ničemer ne vpliva na veljavnost in relevantnost privolitev, saj gre za nebistveno sestavino privolitve, poleg tega pa je bil ZVOP-1 veljaven predpis v času nastanka privolitve.

Drugače je seveda, če bi v podjetju spremenili osebne podatke, ki se obdelujejo ter namene, pogoje in načine njihove obdelave in podobno. V takem primeru bi bila potrebna nova privolitev.  

Lepo vas pozdravljamo,

 

Pripravil:

mag. Urban Brulc, univ. dipl. prav.

samostojni svetovalec IP

 

Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav.

informacijska pooblaščenka