Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
   
dekorativna slika

Videonadzor poslovnega prostora

+ -
Datum: 17.01.2023
Številka: 07121-1/2023/54
Kategorije: Video in avdio nadzor

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju: IP) je prejel vaš dopis, v katerem nas seznanjate, da naj bi vaša stranka želela v eno izmed sob svojih najemniških poslovnih prostor namestiti videonadzor zaradi varovanja svojega premoženja. Zanima vas, kaj mora, poleg obvestila o videonadzoru, stranka še postoriti, da bo skladna z vsemi  določbami Splošne uredbe o varstvu podatkov in zakona o varstvu osebnih podatkov.

                                       

***

 

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju skladno z 58. členom Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: Splošna uredba o varstvu podatkov), 76. členom Zakona o varstvu osebnih podatkov na področju obravnavanja kaznivih dejanj (Uradni list RS, št. 177/20, v nadaljevanju ZVOPOKD), 7. točko prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07-UPB1, v nadaljevanju: ZVOP-1) ter 2. členom Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05, v nadaljevanju: ZInfP) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašim vprašanjem.

 

1.     Upravljavec mora pri obdelavi osebnih podatkov, ki izhaja iz izvajanja videonadzora, upoštevati vse določbe Splošne uredbe o varstvu podatkov in nacionalnega zakona (po 26. 1. 2022 ZVOP-2; do takrat pa še veljaven ZVOP-1).

2.     Glede na to, da je zakonitost izvajanja videonadzora vselej odvisna od tega, kdo točno je upravljavec ter zakaj na natančno določenem mestu videonadzor izvaja, mora upravljavec sam pregledati, katere konkretne obveznosti veljajo za njega – to presojo namreč IP ne more, niti ne sme izvesti v okviru neobveznega mnenja, saj ne pozna vseh okoliščin konkretnega primera, zaradi česar bi lahko bilo mnenje napačno oz. nepopolno.

3.     Splošni opis obveznosti, ki jih imajo upravljavci v povezavi z izvajanjem videonadzorom je sicer možno razbrati iz vseh gradiv (mnenja, spletna stran IP, smernice EOVP…), katera so vsa dostopna na spodaj navedenih povezavah.

 

O b r a z l o ž i t e v:

IP uvodoma pojasnjuje, da izven postopka inšpekcijskega nadzora ali drugega upravnega postopka ne more podajati konkretnih stališč v zvezi s posameznimi vprašanji s področja varstva osebnih podatkov, kot podobno velja tudi za druge inšpekcijske organe. IP tako ne more podajati konkretnih usmeritev o tem, kaj bi moral konkretni upravljavec (vaša stranka) v njegovem konkretnem primeru zagotoviti, da bo njegovo izvajanje videonadzora dopustno in ustrezno, kajti zakonitost izvajanja videonadzora je vselej odvisna od tega kdo točno je upravljavec (kdo je tisti, ki videonadzor izvaja) ter zakaj oziroma s katerim namenom videonadzor na natančno določenem mestu izvaja. 

Odgovornost za zakonito vzpostavitev in izvajanje videonadzora je vedno na upravljavcu osebnih podatkov (vaši stranki), ki mora biti to zmožen tudi dokazati.

V zvezi z zahtevami varstva osebnih podatkov pri izvajanju videonadzora vas zato napotujemo na naša že obstoječa, številna, že objavljena neobvezna mnenja, do katerih lahko dostopate preko našega iskalnika mnenj: https://www.ip-rs.si/mnenja-gdpr, kjer se lahko pri iskanju omejite na točno določeno področje (npr. »video in avdio nadzor«), za natančnejši pregled mnenj glede določenega vprašanja pa lahko dodatno v iskalno polje še vpišete ključno besedo, ki vas na danem področju zanima (npr. »videonadzor delovnih prostorov«).

Več informacij o videonadzoru najdete tudi na spletni strani IP: https://www.ip-rs.si/varstvo-osebnih-podatkov/obveznosti-upravljavcev/vzpostavitev-videonadzora/ ter v smernicah Evropskega odbora za varstvo osebnih podatkov glede obdelave osebnih podatkov z video napravami, ki podrobneje opredeljujejo možne pravne podlage ter potrebne varovalke pri izvajanju videonadzora: https://edpb.europa.eu/sites/default/files/files/file1/edpb_guidelines_201903_video_devices_sl_0.pdf

Glede na to, da področja videonadzora Splošna uredba o varstvu podatkov ločeno oz. specialno ne ureja, dopušča pa podrobnejšo ureditev v nacionalni zakonodaji, mora zato upravljavec biti pozoren na vse obveznosti, ki izhajajo iz Splošne uredbe, kot tudi upoštevati vse določbe, ki izhajajo iz nacionalnega zakona (do začetka veljavnosti novega ZVOP-2 predvsem določbe 74 – 77. člena ZVOP-1; po začetku veljavnosti ZVOP-2 z dnem 26. 1. 2022 pa določbe členov 76. – 80.) – kot npr. spoštovanje vseh načel VOP, varnost osebnih podatkov, obveščanje posameznikov o videonadzoru, vodenje evidence dejavnosti obdelave, roki hrambe posnetkov itd.

Lepo vas pozdravljamo.

 

Pripravil:                                                                                                                                  

Grega Rudolf,

asistent svetovalca pri IP          

 

Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav.,

informacijska pooblaščenka