Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
Iskalnik po spletni strani   Priredbe v znakovni jezik  
dekorativna slika

Ukrepanje zoper ravnanje upravnika

+ -
Datum: 20.09.2022
Številka: 07121-1/2022/995
Kategorije: Inšpekcijski postopki, Elektronska pošta

Pri Informacijskem pooblaščencu (IP) smo dne 16. 9. 2022 prejeli vaše zaprosilo za pojasnilo, »kako preprečiti upravniku objekta, da preko vaše e-pošte posreduje obvestila lastniku nepremičnine (soproga), ki ni pooblaščen za vpogled v vašo e-pošto in tudi nikomur tega ni dovolil, vključno z vami; gre za dokumentacijo glede vzdrževanja objekta in poslovanja; upravnika ste že obvestili, vendar ni bilo odziva«.

 

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju skladno z 58. členom Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: Splošna uredba o varstvu podatkov), 7. točko prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07-UPB1, v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. členom Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05, v nadaljevanju ZInfP) posredujemo naše neobvezujoče mnenje v zvezi z vašim vprašanjem. IP se lahko dokončno in konkretno opredeli do konkretne problematike le v morebitnem inšpekcijskem postopku.

 

Ker dejansko stanje v vašem primeru ni jasno, vam lahko svetujemo zgolj, da lahko pri IP vložite inšpekcijsko prijavo, če menite, da je upravnik storil kršitev varstva osebnih podatkov. Kršitev varstva osebnih podatkov zlasti pomeni, če upravnik vaše osebne podatke ali osebne podatke druge osebe obdeluje (npr. zbira, uporablja, razkriva, posreduje) brez, da bi za to imel pravno podlago v nekem zakonu ali privolitvi posameznika. Kršitev pomeni tudi ravnanje v nasprotju z zahtevo po zagotavljanju varnosti osebnih podatkov ter ravnanje v nasprotju s posebnimi obveznostmi upravljavcev, kar pa v vašem primeru verjetno ni relevantno.   

 

Odvisno od okoliščin primera, lahko pri upravniku uveljavljate tudi katero od posebnih pravic, ki se uveljavljajo na zahtevo – npr. pravica so seznanitve z lastnimi osebnimi podatki, pravica do popravka osebnih podatkov, pravica do izbrisa osebnih podatkov, pravica do ugovora in pravica do omejitve obdelave osebnih podatkov.

 

O b r a z l o ž i t e v:

 

Inšpekcijska prijava se lahko vloži tudi na obrazcu »PRIJAVA ZIN«, ki je dostopen na naslednji povezavi https://www.ip-rs.si/obrazci/varstvo-osebnih-podatkov/.

 

V predstavljenem primeru ni razvidno, katere in čigave osebne podatke naj bi domnevno nezakonito obdeloval upravnik, kaj pomeni »prek vaše e-pošte«, za kakšen namen naj bi upravnik osebne podatke obdeloval, v kakšni vlogi nastopate vi in v kakšnem razmerju ste s prejemnikom e-sporočil in upravnikom. Zato žal ne moremo oceniti, ali gre za nezakonito obdelavo osebnih podatkov ter vam predlagati konkretnih ukrepov.

 

Običajna pot pri nezakoniti obdelavi osebnih podatkov je, da lahko posameznik vloži inšpekcijsko prijavo pri IP, zlasti če storilec tudi po opozorilu ne preneha s kršitvijo osebnih podatkov. Za kršitev varstva osebnih podatkov gre tako v primeru nezadostnih tehničnih in organizacijskih ukrepih za varnost osebnih podatkov, kot tudi v primeru obdelave osebnih podatkov brez pravne podlage. Pravne podlage so lahko določene v nekem zakonu ali višjem predpisu, lahko pa je za obdelavo osebnih podatkov podana privolitev posameznika. Če se osebni podatki obdelujejo brez ene ali druge podlage, gre za kršitev, ki jo je možno ugotavljati ter v zvezi z njo ukrepati le v inšpekcijskem postopku ter morebitnem prekrškovnem postopku. Splošne določbe o pravnih podlagah so v 6. členu Splošne uredbe o varstvu podatkov. Nekatere specialne podlage vsebuje tudi Stanovanjski zakon (SZ-1).

 

Posebne pravice lahko uveljavljate, če se osebni podatki nanašajo na vas, in sicer tako, da vložite ustrezno pisno zahtevo pri upravljavcu osebnih podatkov (npr. pri upravniku). Toda upoštevati je treba, da ima vsaka od teh pravic določene pogoje in tudi možne omejitve za njeno uveljavljanje. Te pravice so urejene v 15. členu (seznanitev), 16. členu (popravek), 17. členu (izbris), 18. členu (omejitev) in 21. členu (ugovor) Splošne uredbe o varstvu podatkov, ki je dostopna na tej povezavi: https://www.ip-rs.si/zakonodaja/reforma-evropskega-zakonodajnega-okvira-za-varstvo-osebnih-podatkov/.

Pri uveljavljanju teh pravic si lahko pomagate z nekaterimi obrazci na naslednji povezavi: https://www.ip-rs.si/obrazci/varstvo-osebnih-podatkov/. V primeru molka (če vam upravljavec ne odgovori v enem mesecu) ali zavrnitve zahteve, lahko pri IP vložite pritožbo, ki se rešuje v pritožbenem postopku.

 

Prijazen pozdrav,

 

Pripravil:

mag. Urban Brulc, univ. dipl. prav.

samostojni svetovalec IP

 

Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav.

informacijska pooblaščenka