Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
   
dekorativna slika

Snemanje nepremičnin z brezpilotnikom in objava oglasa

+ -
Datum: 30.09.2022
Številka: 07121-1/2022/1034
Kategorije: Fotografije kot OP, Moderne tehnologije, Video in avdio nadzor

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju: IP) je po e-pošti prejel vaše zaprosilo za mnenje. Sprašujete, ali lahko kdorkoli z dronom posname parcele in objavi to kot nepremičninski oglas? Navajate, da so na slikah tudi ostale nepremičnine, ki so last drugih oseb in dodajate primer oglasa.

 

 ***

 

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju na podlagi člena 58 Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: Splošna uredba), 7. točke prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo in 177/20, v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. člena Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05, v nadaljevanju ZInfP) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašim vprašanjem.

 

Pri uporabi brezpilotnikov je treba biti pozoren na pravila glede samega letenja, ki jih določa zakonodaja o letalstvu, v primeru zajema posnetkov ali fotografij, na katerih se nahajajo določljivi posamezniki pa tudi na zakonodajo o varstvu osebnih podatkov. Objava fotografij samih objektov pa bi se lahko nanašala na širšo pravico do zasebnosti iz 35. člena Ustave RS, v okviru katerega imajo posamezniki pravico do uveljavljanja sodnega varstva pred pristojnimi sodišči.

 

O b r a z l o ž i t e v:

 

Pri tem IP uvodoma poudarja, da izven postopka inšpekcijskega nadzora oziroma drugega upravnega postopka konkretnih obdelav osebnih podatkov ne more presojati.

 

Na podobno vprašanje, kot je vaše, je IP v preteklosti že odgovarjal v nezavezujočih mnenjih, ki so dostopna s pomočjo iskalnika na www.ip-rs.si/vop, npr. mnenje št. 07121-1/2021/1431 z dne 11. 8. 2021.

 

V mnenju smo poudarili, da je treba biti pri uporabi brezpilotnikov pozoren na pravila glede samega letenja, ki jih določa zakonodaja o letalstvu, v primeru zajema posnetkov ali fotografij, na katerih se nahajajo določljivi posamezniki pa tudi na zakonodajo o varstvu osebnih podatkov. Pomembna novost glede brezpilotnikov z vidika varovanja osebnih podatkov je, da jih je treba registrirati, če imajo senzorje, ki lahko zajamejo osebne podatke, kot so npr. kamere. Več o relevantni zakonodaji, ki velja za brezpilotnike, si lahko preberete v citiranem mnenju oz. na spletni strani Javne agencije za civilno letalstvo Republike Slovenije: https://www.caa.si/brezpilotni-zrakoplovi.html.

 

V kolikor je pri uporabi brezpilotnikov mogoče, da bodo na posnetkih oz. fotografijah zajeti tudi določljivi posamezniki, je treba upoštevati tudi pravila o varstvu osebnih podatkov. Podana mora biti ustrezna pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov skladno s prvim odstavkom 6. člena Splošne uredbe:

 

(a) posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, je privolil v obdelavo njegovih osebnih podatkov v enega ali več določenih namenov;

(b) obdelava je potrebna za izvajanje pogodbe, katere pogodbena stranka je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali za izvajanje ukrepov na zahtevo takega posameznika pred sklenitvijo pogodbe;

(c) obdelava je potrebna za izpolnitev zakonske obveznosti, ki velja za upravljavca;

(d) obdelava je potrebna za zaščito življenjskih interesov posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali druge fizične osebe;

(e) obdelava je potrebna za opravljanje naloge v javnem interesu ali pri izvajanju javne oblasti, dodeljene upravljavcu;

(f) obdelava je potrebna zaradi zakonitih interesov, za katere si prizadeva upravljavec ali tretja oseba, razen kadar nad takimi interesi prevladajo interesi ali temeljne pravice in svoboščine posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ki zahtevajo varstvo osebnih podatkov, zlasti kadar je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, otrok.

 

Poudarjamo, da se točka (f) prvega pododstavka ne uporablja za obdelavo s strani javnih organov pri opravljanju njihovih nalog.

 

Kot je IP v mnenjih že večkrat izpostavil, bi bila pravna podlaga za objavo fotografij skladno s Splošno uredbo potrebna zgolj tedaj, ko bi bilo mogoče na podlagi fotografij določiti posameznika, npr. ko bi bila s fotografij razvidna konkretna oseba (npr. lastnik objekta) oziroma drugi podatki, na podlagi katerih je posameznik določljiv (npr. njegov naslov). V kolikor je iz fotografij razvidna zgolj zunanjost objekta, potem najverjetneje ne gre za obdelavo osebnih podatkov skladno s Splošno uredbo in pristojnost IP ni podana.

 

Kljub temu pa bi se lahko objava fotografij samih objektov (ki so v lasti fizičnih oseb) nanašala na širšo pravico do zasebnosti iz 35. člena Ustave RS, v okviru katerega imajo posamezniki pravico do uveljavljanja sodnega varstva pred pristojnimi civilnimi oz. kazenskimi sodišči. Več o tem si lahko preberete v mnenju št. 07121-1/2020/1554 z dne 7. 9. 2020. 

 

Pri obdelavi osebnih podatkov je treba nadalje upoštevati tudi načelo najmanjšega obsega podatkov, skladno s katerim morajo biti osebni podatki ustrezni, relevantni in omejeni na to, kar je potrebno za namene, za katere se obdelujejo. Kot smo izpostavili v zgoraj citiranem mnenju št. 07121-1/2021/1431, upoštevanje tega načela v praksi pomeni, da se upravljavec poskusi izogniti zajemu videoposnetkov ali fotografij, na katerih bi se nahajali določljivi posamezniki, npr. z izbiro takšnih kotov oziroma področij snemanja, terminov, ko se na lokaciji ne nahajajo posamezniki in drugimi podobnimi ukrepi. Še vedno pa je treba biti pozoren na spoštovanje pravil oziroma zakonodaje o letenju z brezpilotniki – še posebej, ko gre za komercialno rabo brezpilotnikov.

 

Posebej opozarjamo tudi na obveznost obveščanja posameznikov o obdelavi osebnih podatkov in sicer mora upravljavec, skladno s 13. členom Splošne uredbe posamezniku še preden pridobi njegove podatke podati informacije, kot so npr. kdo obdeluje osebne podatke, zakaj jih obdeluje, komu osebne podatke posreduje, koliko časa se bodo osebni podatki hranili, itd. Več o tem si lahko preberete na povezavi: https://www.ip-rs.si/zakonodaja/reforma-evropskega-zakonodajnega-okvira-za-varstvo-osebnih-podatkov/klju%C4%8Dna-podro%C4%8Dja-uredbe/obve%C5%A1%C4%8Danje-posameznikov-o-obdelavi-osebnih-podatkov.

 

Prav tako bi moral operater pripraviti oceno učinka v zvezi z varstvom osebnih podatkov, in sicer na obrazcu iz Priloge 6, ki je sestavni del Uredbe o sistemih brezpilotnih zrakoplovov (Uradni list RS, št. 52/16, 81/16 – popr. in 195/20). Ločeno od navedene ocene učinka bi moral presoditi tudi, ali mora opraviti predhodno oceno učinka predvidenih dejanj obdelave na varstvo osebnih podatkov, skladno s 35. členom Splošne uredbe. Obrazec ni predpisan, gradiva pa se lahko pri obeh ocenah učinka v določeni meri prekrivajo. Več o oceni učinka si lahko preberete na spletni strani IP: https://www.ip-rs.si/zakonodaja/reforma-evropskega-zakonodajnega-okvira-za-varstvo-osebnih-podatkov/klju%C4%8Dna-podro%C4%8Dja-uredbe/ocena-u%C4%8Dinka-v-zvezi-z-varstvom-podatkov/.

 

 

V upanju, da vam bodo naša napotila v pomoč, vas lepo pozdravljamo.

 

                                                                                             

Mojca Prelesnik, univ.dipl.prav.,                                                 

informacijska pooblaščenka

 

Pripravila:                                                                                                                                

Barbara Pirš, univ.dipl.prav.,

svetovalka pooblaščenca za preventivo