Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
   
dekorativna slika

Pridobitev zdravstvene dokumentacije tretje osebe

+ -
Datum: 03.08.2022
Številka: 07121-1/2022/843
Kategorije: Pravica do seznanitve z lastnimi osebnimi podatki, Pravne podlage, Zdravstveni osebni podatki

Pri Informacijskem pooblaščencu (IP) smo 2. 8. 2022 prejeli vaše zaprosilo za mnenje. Navajate, da ste podjetje s pridobljeno koncesijo ZZZS, ki uporabnikom nudite tudi pomoč pri izpolnjevanju prošenj za sprejem v institucionalno varstvo ter vlog za dodatek za pomoč in postrežbo. Obe vlogi med drugim zahtevata tudi priloženo zdravstveno dokumentacijo (oz. opis zdravstvenega stanja pacienta). Ker so vaši uporabniki marsikdaj tudi nezmožni pridobitve/ureditve zdravstvene dokumentacije, vas zanima, kako lahko pridobite dovoljenje za vpogled oz. pridobitev zdravstvene dokumentacije pacienta/uporabnika, ki mu urejate eno od gornjih dveh zadev oz. kakšne so omejitve.

 

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju skladno z 58. členom Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju Splošna uredba o varstvu podatkov), 7. točko prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07-UPB1, v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. členom Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05, v nadaljevanju ZInfP) posredujemo naše neobvezujoče mnenje v zvezi z vašim vprašanjem.

 

Za namen zagotavljanja pomoči pri izpolnjevanju prošenj za sprejem v institucionalno varstvo ter vlog za dodatek za pomoč in postrežbo bi se lahko z zdravstveno dokumentacijo uporabnikov seznanili oziroma jo pridobili na podlagi pooblastila za takšno dejanje oziroma veljavne privolitve. Preverjanje identitete ter obstoja in veljavnosti pooblastila oziroma privolitve je v pristojnosti izvajalca zdravstvenih storitev.

 

O b r a z l o ž i t e v:

 

IP uvodoma opozarja, da se v okviru mnenja ne more dokončno opredeliti do konkretnih obdelav osebnih podatkov, zato v nadaljevanju podaja zgolj splošna pojasnila. Prav tako vas v zvezi z vašim vprašanjem napotuje na Smernice za izvajalce zdravstvenih storitev: Kako ravnati s podatki pacientov in komu jih posredovati, ki so dostopne na: https://www.ip-rs.si/publikacije/priro%C4%8Dniki-in-smernice/.

 

Pravico do seznanitve z zdravstveno dokumentacijo ureja Zakon o pacientovih pravicah (Uradni list RS, št. 15/08, 55/17, 177/20 in 100/22 – ZNUZSZS; v nadaljevanju ZPacP) v 41. členu. Skladno s prvim odstavkom tega člena ima pacient ob prisotnosti zdravnika ali drugega zdravstvenega delavca oz. zdravstvenega sodelavca pravico do neoviranega vpogleda in prepisa zdravstvene dokumentacije, ki se nanaša nanj. Fotokopiranje ali drugo reprodukcijo zdravstvene dokumentacije mora zagotoviti izvajalec zdravstvene dejavnosti. Verodostojno reprodukcijo slikovne dokumentacije, ki se ne hrani v elektronski obliki, je izvajalec zdravstvene dejavnosti dolžan zagotoviti, če razpolaga s tehničnimi sredstvi, ki to omogočajo. Drugi odstavek istega člena določa, da se pacientu oziroma njegovemu pooblaščencu ali drugi osebi, ki ima pravico do seznanitve, omogoči seznanitev pod pogojem, da je zagotovljena njihova identifikacija in izkazana pravna podlaga. To pomeni, da se mora izvajalec zdravstvenih storitev prepričati, da je seznanitev zahteval bodisi pacient sam bodisi njegov zakoniti zastopnik, bodisi druga oseba, ki se izkaže s pooblastilom pacienta ali z drugimi dokazili, ki jih zahtevajo posebne določbe ZPacP oziroma drugih specialnejših predpisov, ki predstavljajo pravno podlago za takšno seznanitev s pacientovo zdravstveno dokumentacijo. Skladno s sedmim odstavkom 41. člena ZPacP lahko za uresničevanje pravice po tem členu pacient, ki je sposoben odločanja o sebi, pisno pooblasti katero koli osebo, ki izpolnjuje pogoje iz drugega odstavka 32. člena tega zakona.

 

Podlago za razkritje zdravstvenih podatkov uporabnika bi lahko predstavljala tudi njegova privolitev v skladu s četrtim odstavkom 44. člen ZPacP. Ta določa, da je uporaba in druga obdelava pacientovih zdravstvenih in drugih osebnih podatkov izven postopkov zdravstvene obravnave dovoljena le z njegovo privolitvijo ali privolitvijo oseb, ki imajo pravico do privolitve v medicinski poseg ali zdravstveno obravnavo, če pacient ni sposoben odločanja o sebi. Pri tem pa je treba upoštevati tudi osmi odstavek istega člena, ki predpisuje, da ima pacient pravico določiti osebe, ki se lahko seznanijo z njegovo zdravstveno dokumentacijo, in osebe, katerim seznanitev z njegovo zdravstveno dokumentacijo prepoveduje, če to ni v nasprotju z zakonom. Pravica iz tega odstavka se uresničuje na način in pod pogoji, ki jih določa 45. člen tega zakona.

 

Preverjanje identitete ter obstoja in veljavnosti pooblastila oziroma privolitve je v pristojnosti izvajalca zdravstvenih storitev. Če oseba po mnenju izvajalca zdravstvenih storitev upravičenosti ne izkaže v zadovoljivi meri, lahko zahtevo za seznanitev zavrne, saj v nasprotnem primeru tvega, da bo pri tem prišlo do kršitve varstva osebnih podatkov.

 

Več informacij o pravici do seznanitve in kako jo uveljavljati lahko pridobite na spletni strani IP: https://www.ip-rs.si/varstvo-osebnih-podatkov/pravice-posameznika/seznanitev-z-lastnimi-osebnimi-podatki.

 

Lepo vas pozdravljamo,

 

Pripravila:                                                                                                                                

Tina Ivanc, univ. dipl. prav.,

svetovalka IP za varstvo osebnih podatkov

 

Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav.

informacijska pooblaščenka