Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
   
dekorativna slika

Pravica do seznanitve

+ -
Datum: 21.06.2022
Številka: 07121-1/2022/696
Kategorije: Pravica do seznanitve z lastnimi osebnimi podatki, Zavarovanje osebnih podatkov

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju IP) je prejel vaše zaprosilo za mnenje, v katerem pojasnjujete, da je vaš bivši mož prijavil prebivališče na vašem naslovu, ter da so vas obiskali rubežniki. Pojasnjujete, da bivši partner pogosto kliče v različne ustanove in sprašuje po vaših podatkih, tam pa mu podatke o vas posredujejo.

 

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju na podlagi 58. člena Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: Splošna uredba), 7. točke prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07, uradno prečiščeno besedilo, v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. člena Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05, v nadaljevanju ZInfP) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašim vprašanjem. 

 

Vsak posameznik ima na podlagi člena 15 Splošne uredbe pravico do seznanitve z lastnimi osebnimi podatki, ki mu med drugim omogoča, da se lahko seznani z uporabniki ali kategorijami uporabnikov, ki so jim bili ali jim bodo razkriti osebni podatki, vendar je ob tem treba izpostaviti, da med uporabnike, s katerimi se lahko po členu 15 seznanite, ne sodijo zaposleni pri upravljavcu, temveč so tu mišljeni zunanji uporabniki. Svetujemo vam, da na institucije, ki naj bi vašemu bivšemu partnerju omogočile dostop do vaših podatkov, naslovite zahtevo za seznanitev z lastnimi osebnimi podatki, pri čemer pojasnite, s katerimi informacijami bi se radi seznanili (npr. lahko bi zahtevali podatek o uporabnikih, ki so v zadnjem mesecu dostopali do vaših osebnih podatkov).

 

Vsak upravljavec podatkov je dolžan zagotoviti, da so osebni podatki ustrezno zavarovani, kar med drugim pomeni, da mora zagotoviti, da nepooblaščene osebe ne morejo dostopati do osebnih podatkov, v nasprotnem primeru gre lahko za kršitev določb Splošne uredbe.

 

O b r a z l o ž i t e v:

V zvezi s prijavo stalnega ali začasnega prebivališča IP na kratko pojasnjuje, da je to možno le, v kolikor posameznik izkaže pravico do bivanja na določenem naslovu – npr. na podlagi najemne pogodbe, soglasja lastnika, lastninske pravice ali druge stvarne pravice na nepremičnini. V nasprotnem primeru se lahko na upravni enoti prične ustrezni postopek ugotavljanja dejanskega bivališča. Pri tem IP opozarja, da je ponarejanje listin kaznivo dejanje po 251. členu Kazenskega zakonika. Gre pa v danem primeru za vprašanja, ki presegajo pristojnosti IP, zato vam svetujemo, da se obrnete na upravno enoto oziroma na lastnika nepremičnine.

Vaš dopis se v določeni meri nanaša na področja, ki niso v pristojnosti IP, zato se bo IP v nadaljevanju neobvezujočega mnenja osredotočil na vprašanja povezana z varstvom osebnih podatkov.

Iz dopisa izhaja, da vaš bivši partner preko različnih institucij dostopa do vaših osebnih podatkov. V zvezi s tem IP pojasnjuje, da imate na podlagi člena 15 Splošne uredbe pravico do seznanitve z lastnimi osebnimi podatki. Člen določa, da lahko vsakdo zahteva seznanitev z lastnimi osebnimi podatki (v vašem konkretnem primeru do vpogleda dostopov do vaših podatkov pri različnih institucijah) pri upravljavcu, za katerega meni, da obdeluje njegove osebne podatke (v vašem primeru so to konkretne institucije). Posameznik se lahko skladno s točko (c) člena 15 Splošne uredbe seznani z uporabniki ali kategorijami uporabnikov, ki so jim bili ali jim bodo razkriti osebni podatki, vendar je ob tem treba izpostaviti, da med uporabnike, s katerimi se lahko po členu 15 seznanite, ne sodijo zaposleni pri upravljavcu, temveč so tu mišljeni zunanji uporabniki. V tem primeru je rok za odločitev upravljavca na zahtevo za seznanitev z lastnimi osebnimi podatki en mesec od prejema zahteve. Upravljavec o vaši zahtevi odloči s pisnim obvestilom. Zoper molk upravljavca (tj. če posamezniku ne odgovori v enomesečnem oziroma v izjemoma podaljšanem roku) ali zoper zavrnilni odgovor upravljavca je mogoča pritožba, za reševanje katere je pristojen IP.

Predlagamo vam, da pri upravljavcu podatkov (tj. institucije, ki naj bi bivšemu partnerju posredovale vaše podatke) vložite zahtevo za seznanitev z uporabniki, ki so dostopali do vaših osebnih podatkov. Če vam upravljavec na vašo zahtevo v roku ne bo odgovoril ali pa vaši zahtevi ne bo ugodil, lahko na naslov IP pošljete pritožbo.

Vse potrebne informacije glede uveljavljanja pravice do seznanitve z lastnimi osebnimi podatki in (neobvezen) obrazec zahteve lahko najdete na naših spletnih straneh:  https://tiodlocas.si/zelim-vedeti-kaj-pocnejo-z-mojimi-podatki/ in https://tiodlocas.si/kako-uveljavim-svoje-pravice/.

IP na koncu tudi pojasnjuje, da je vsak upravljavec podatkov dolžan zagotoviti, da so osebni podatki ustrezno zavarovani, kar med drugim pomeni, da mora zagotoviti, da nepooblaščene osebe ne morejo dostopati do osebnih podatkov. V primeru morebitnih razkritij osebnih podatkov tretjim nepooblaščenim osebam brez pravne podlage bi lahko šlo za kršitev določb Splošne uredbe.

V upanju, da ste dobili odgovor na svoje vprašanje, vas lepo pozdravljamo.

 

Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav.

informacijska pooblaščenka

 

Pripravila:                                                                                                                                

Neja Domnik, mag. prav.,

asistentka svetovalca pri IP