Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
   
dekorativna slika

Nalaganje posnetkov otrok v spletne učilnice

+ -
Datum: 16.12.2020
Številka: 07121-1/2020/2263
Kategorije: Moderne tehnologije, Pravne podlage, Šolstvo

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju: IP) je prejel vaše elektronsko sporočilo, v katerem sprašujete, ali je dopustno, da učitelj telovadbe zahteva od otrok, da se posnamejo pri plesu in videoposnetek oddajo v spletno učilnico.

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju skladno z 58. členom Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju Splošna uredba o varstvu podatkov), 7. točko prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07-UPB1, v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. členom Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05, v nadaljevanju ZInfP) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašim vprašanjem.

IP uvodoma pojasnjuje, da je v skladu z 2. členom ZInfP samostojen in neodvisen državni organ, ki lahko poleg nalog, določenih v navedenem členu, na podlagi 49. člena ZVOP-1 daje tudi neobvezna mnenja, pojasnila, stališča, navodila in priporočila s področja varstva osebnih podatkov. Zato IP ne more presojati zakonitosti oziroma ustreznosti odločitve posamezne šole glede same organizacije preverjanj znanj in opravljenih nalog v trenutni situaciji, saj to ne sodi v njegovo pristojnost. 

Prav tako IP izven inšpekcijskega oziroma drugega upravnega postopka konkretnih obdelav osebnih podatkov ne more presojati. V mnenju lahko zato podamo zgolj splošna pojasnila z vidika varstva osebnih podatkov, ne moremo pa presojati drugih vidikov posegov v zasebnost ali ustreznosti konkretnega ravnanja posameznih upravljavcev niti komentirati ustreznosti posameznih ukrepov v trenutnih izrednih razmerah.

Proces izobraževanja na daljavo so nekateri učitelji zasnovali na način, da od učencev zahtevajo uporabo sodobnih informacijskih tehnologij, pri čemer pogosto prihaja tudi do obdelave osebnih podatkov. Otroci naj bi pri izobraževanju na daljavo uporabljali različna orodja za spletno komuniciranje, med drugim tudi orodja s funkcijo video klica in sorodne oblike sodelovanja, ali pa morajo učenci / dijaki po navodilu učitelja posneti izpolnjevanje dane naloge in posnetek posredovati učitelju.

Ocena, v kakšni meri je za izvajanje kvalitetnega in stimulativnega izobraževalnega procesa ter za zagotavljanje učinkovitega izvrševanja delovnih obveznosti samih učiteljev uporaba informacijske tehnologije nujno potrebna, je prvenstveno naloga in dolžnost posamezne šole kot upravljavke osebnih podatkov njenih učencev. Tovrstni način izvajanja izobraževanja mora biti skrbno premišljen in po mnenju IP ne bi smel prekomerno posegati v zasebnost učencev.

Glede izobraževanja na daljavo je IP že izdal neobvezna mnenja, ki vsebujejo vsebinsko podobna vprašanja, kot je vaše, in sicer:

- mnenje št. 07121-1/2020/600 z dne 15. 4. 2020,

- mnenje št. 07120-1/2020/299 z dne 15. 4. 2020,

- mnenje št. 07120-1/2020/274 z dne 6. 4. 2020.

Vsa mnenja IP so objavljena in dostopna na naši spletni strani: https://www.ip-rs.si/vop/.

Iz teh mnenj izhaja, da je treba imeti za vsako obdelavo osebnih podatkov zakonito in ustrezno pravno podlago iz člena 6(1) Splošne uredbe. Stališče IP je, da pri obdelavi osebnih podatkov učencev za namene izvajanja izobraževanja na daljavo ter preverjanja znanja oz. opravljenih nalog privolitev posameznika načeloma ni ustrezna pravna podlaga. Bistveno je namreč, da gre pri izobraževanju na daljavo za izvajanje javnopravne naloge izobraževalne ustanove in ne za aktivnosti, za katere bi učenci, oz. njihovi zakoniti zastopniki podali svobodno privolitev. Za obdelavo osebnih podatkov učencev v spletnem okolju v trenutnih izrednih razmerah, ko lahko poteka tudi preverjanje znanja oziroma opravljene naloge na daljavo, je po mnenju IP ustrezna pravna podlaga določba 6(1)(c) Splošne uredbe, saj je obdelava potrebna za izpolnitev zakonske obveznosti, ki velja za upravljavca.

Zakonsko obveznost sicer široko opredeljujejo zakoni s področja osnovnošolskega in srednješolskega izobraževanja, med drugim Zakon o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 81/06 – UPB, s sprem. in dop.), Zakon o gimnazijah (Uradni list RS, št. 1/07 – UPB, s sprem. in dop.) ter Zakon o poklicnem in strokovnem izobraževanju (Uradni list RS, št. 79/06, s sprem. in dop.), ki določajo obveznost šol, da zagotavljajo predvidene oblike izobraževanja, ter dolžnost učencev in dijakov, da izpolnjujejo svoje šolske obveznosti. Delovne obveznosti učiteljev so nadalje opredeljene v Zakonu o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07– UPB, s sprem. in dop.), ki v 119. členu določa tudi "zbiranje in obdelavo podatkov v zvezi z opravljanjem vzgojno-izobraževalnega in drugega dela".

Zaradi izjemnih okoliščinah, v katerih se nahajamo zaradi ukrepov za preprečevanje širjenja virusa COVID-19, ki so začasno spremenila tudi izobraževalni proces, je Informacijski pooblaščenec mnenja, da bi moralo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport to pravno podlago ustrezno konkretizirati z enotnimi navodili šolam.

Kot že pojasnjeno, IP ne more presojati in komentirati konkretnih načinov za preverjanje znanj oz. opravljenih nalog učencev na daljavo. Pomembno pa je, da šole in učitelji spoštujejo načela varstva osebnih podatkov iz člena 5 Splošne uredbe, predvsem načelo najmanjšega obsega podatkov, skladno s katerim morajo biti osebni podatki ustrezni, relevantni in omejeni na to, kar je potrebno za namene, za katere se obdelujejo. To v konkretnem primeru pomeni, da upravljavec ne sme obdelovati več osebnih podatkov, kot je to nujno potrebno za izvedbo izobraževalnega procesa. Šola oziroma posamezni učitelj mora torej znanje oz. naloge učencev preverjati na način, ki najmanj poseže v njihovo pravico do varstva osebnih podatkov in zasebnosti.

Glede varnosti osebnih podatkov IP poudarja še, da mora upravljavec osebnih podatkov le-te ustrezno varovati v vseh fazah obdelave. Prvi odstavek člena 32 Splošne uredbe določa, da morata upravljavec in obdelovalec ob upoštevanju najnovejšega tehnološkega razvoja in stroškov izvajanja ter narave, obsega, okoliščin in namenov obdelave, pa tudi tveganj za pravice in svoboščine posameznikov, ki se razlikujejo po verjetnosti in resnosti, z izvajanjem ustreznih tehničnih in organizacijskimi ukrepov zagotoviti ustrezno raven varnosti glede na tveganje. Zagotavljanje varnosti osebnih podatkov je lahko posebej problematično pri uporabi spletnih orodij, ki jih učitelji uporabljajo po lastni presoji in morebiti brez vnaprejšnjega preudarka o zagotavljanju varnosti osebnih podatkov.

Svetujemo, da si več o pravicah posameznika glede varstva podatkov preberete na naši spletni strani www.tiodločaš.si.

Vsa mnenja IP so objavljena in dostopna na naši spletni strani: https://www.ip-rs.si/vop/.

Prav tako pa so vsa ključna področja, kot jih ureja Splošna uredba o varstvu podatkov predstavljena na: https://www.ip-rs.si/zakonodaja/reforma-evropskega-zakonodajnega-okvira-za-varstvo-osebnih-podatkov/kljucna-podrocja-uredbe/, kjer lahko najdete veliko koristnih nasvetov glede bistvenih obveznosti podjetij in drugih organizacij za pravilno izvajanje ukrepov varstva osebnih podatkov.

Lep pozdrav,

                                                                                    Mojca Prelesnik,

                                                                                    informacijska pooblaščenka

mag. Vanja Zrimšek, univ. dipl. prav.,
svetovalka IP

To mnenje je nastalo v okviru projekta »Programa pravice, enakost in državljanstvo 2014-2020«, ki ga financira Evropska unija.

Vsebina tega mnenja predstavlja neobvezno mnenje Informacijskega pooblaščenca in je izključno njegova odgovornost. Evropska komisija ne sprejema odgovornosti glede uporabe informacij, ki jih mnenje zajema.