Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
   
dekorativna slika

Osebni podatki mladoletne osebe

+ -
Datum: 09.12.2018
Številka: 0712-3/2018/2521
Kategorije: Šolstvo

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju: IP) je dne 23. 10. 2018 prejel vaše elektronsko sporočilo, v katerem IP sprašujete, ali družba eŠola d. o. o. lahko posreduje osebne podatke mladoletnega otroka, tudi če za to nima soglasja obeh staršev. Glede na vaša podrobnejša pojasnila položaja in priloženo komunikacijo s pravno službo storitve eAsistent IP razume, da vas predvsem zanima, če ima roditelj, ki mu je bilo dodeljeno skrbništvo, pravico preprečiti drugemu roditelju udejanjanje njegove pravice do pridobivanja podatkov o poteku šolanja otroka z uporabo storitve eAsistent PLUS.

V nadaljevanju vam na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, ter na podlagi člena 57(e) Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. 4. 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: Splošna uredba), 7. točke prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07-UPB1; v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. člena Zakona o Informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS št. 113/05 in 51/07-ZUstS) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašimi vprašanji.

Zakon o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07-UPB1, v nadaljevanju ZVOP-1) v 9. členu določa, da se osebni podatki v javnem sektorju lahko obdelujejo, če obdelavo osebnih podatkov in osebne podatke, ki se obdelujejo, določa zakon. Z zakonom se lahko določi, da se določeni osebni podatki obdelujejo le na podlagi osebne privolitve posameznika.

eŠola d. o. o., kot obdelovalec zbirk osebnih podatkov učencev ali dijakov, katerih upravljavec je šola, lahko v okviru storitve eAsistent posreduje roditeljem mladoletnega otroka tiste podatke, ki jih šola zakonito vodi v svojih zbirkah osebnih podatkov na podlagi zakona ali privolitve roditeljev in če je takšna obdelava osebnih podatkov predvidena v Pogodbi o obdelavi osebnih podatkov med šolo in podjetjem eŠola d. o. o. Pridobivanje podatkov o poteku šolanja lastnega otroka predstavlja izvrševanje roditeljske pravice, ki je neodvisna od skrbništva, vsak roditelj pa se lahko sam odloča na kakšen način želi pridobivati te podatke.

eAsistent je ena od informacijskih rešitev na trgu, ki je namenjena predvsem osnovnim in srednjim šolam. Gre za orodje, ki zaposlenim v šolah olajša delo, jih razbremeni administrativnega dela, omogoča pa tudi boljšo komunikacijo med starši in šolo. Šole v aplikaciji eAsistent zbirajo in obdelujejo podatke, ki so jih glede na svoje naloge dolžne (zakonske obveznosti) ali upravičene (privolitev) obdelovati. Ob odločitvi šole za uporabo rešitve eAsistent le-ta s podjetjem eŠola d. o. o., ki je ponudnik te storitve, sklene Pogodbo o zagotavljanju storitve eAsistent. Gre torej za pogodbeno obdelavo osebnih podatkov, pri čemer je šola upravljavec osebnih podatkov, podjetje pa je njen pogodbeni obdelovalec. eAsistent za starše je v osnovi brezplačno orodje, ki omogoča elektronsko komunikacijo s šolo: izmenjavo sporočil med šolo in starši, urejanje prehrane, vpogled v urnik in dogodke na šoli. Namenjeno je staršem, ki želijo biti v stalnem stiku s šolo in jim tako olajša vzdrževanje tega stika. eAsistent PLUS omogoča preko SMS ali e-mail sporočil še podrobnejše obveščanje o predvidenem in dejanskem izvajanju šolanja. Storitev eAsistent PLUS torej omogoča, da so podatki, s katerimi upravlja šola, hitreje in po izbranem komunikacijskem kanalu posredovani roditeljem.

Kot vam je pojasnila že pravna služba storitve eAsistent, Zakon o zakonski zvezi in družinskih razmerjih (Uradni list RS, št. 69/04 – uradno prečiščeno besedilo s spremembami, v nadaljevanju: ZZZDR) v drugem odstavku 4. člena določa, da imajo starši pravice in dolžnosti, da skrbijo za življenje, osebnostni razvoj, pravice in koristi svojih mladoletnih otrok. Te pravice in dolžnosti sestavljajo roditeljsko pravico, ki glede na določbe tretjega odstavka 4. člena pripada skupaj očetu in materi. Pridobivanje podatkov o poteku šolanja lastnega otroka predstavlja izvrševanje roditeljske pravice, ki je neodvisna od skrbništva, torej imata oba starša, če jima ni bila odvzeta roditeljska pravica, pravico do podatkov o poteku šolanja mladoletnega otroka, se pa lahko vsak sam odloča na kakšen način želi pridobivati te podatke. Ob odločitvi šole za uporabo rešitve eAsistent, lahko torej v primeru, če se katerikoli od staršev, ki mu ni bila odvzeta roditeljska pravice, odloči za uporabo storitve eAsistent PLUS, podjetje eŠola d. o. o. podatke mladoletnega otroka, ki jih ta storitev vključuje, lahko posreduje.

V vašem sporočilu v okviru opisa položaja tudi navajate, da oče podatke, pridobljene z orodjem eAsistent PLUS zlorablja ter izvaja dolgotrajno, stopnjevano psihično nasilje nad otrokom, kar bi lahko bil tudi razlog za odvzem roditeljske pravice. O zadevah glede odvzema roditeljske pravice odloča sodišče v nepravdnem postopku. Postopek za odvzem roditeljske pravice se lahko začne na predlog enega izmed staršev, pristojnega centra za socialno delo, otroka starega nad 15 let, ki je sposoben razumeti posledice svojega dejanja ali na predlog državnega tožilca.

V preteklih letih je bilo na IP naslovljeno veliko vprašanj glede uporabe aplikacije eAsistent, zato boste večino odgovorov na vaša vprašanja in morebitna druga vprašanja glede obdelave osebnih podatkov učencev že našli v mnenjih, objavljenih na spletnih straneh IP. Najlažje do teh informacij pridete tako, da v Iskalniku po odločbah in mnenjih VOP (https://www.ip-rs.si/vop/) izberete vsebinsko področje Šolstvo. Mnenja, ki se nanašajo na aplikacijo eAsistent pa so:

Prijazen pozdrav,

Pripravila:

mag. Maruška Damjan,

Državna nadzornica za varstvo osebnih podatkov

Informacijski pooblaščenec:

Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav.,

informacijska pooblaščenka