Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
SLO | ENG

Javni natečaji

+ -

Številka: 100-2/2017

Datum: 16. 10. 2017

 

Na podlagi 56. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07-UPB, s spremembami in dopolnitvami) in 25. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/2013 in kasnejše spremembe) Informacijski pooblaščenec, Zaloška 59, Ljubljana, objavlja prosto delovno mesto:

 

POSLOVNI SEKRETAR VI

 

Kandidati, ki se bodo  prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

 

  • imajo višješolsko, višjo strokovno in podobno  izobrazbo,
  • obvladajo slovenski jezik,
  • obvladajo osnovno raven angleškega jezika,
  • poznajo računalniške pisarniške programe (Microsoft Office ali OpenOffice.org ipd.) in elektronsko komuniciranje (internet, e-pošta),
  • imajo najmanj 1 leto delovnih izkušenj.

 

Kot delovne izkušnje se šteje delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali pri drugem delodajalcu.

 

Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja izobrazbe.

 

Na delovnem mestu Poslovni sekretar VI se opravljajo naslednje naloge:

 

  • priprava in organiziranje poslovnih sestankov,
  • vodenje evidenc,
  • sodelovanje pri internem usklajevanju organizacijskih enot,
  • komunikacija s strankami,
  • opravljanje zahtevnejših tajniških nalog.

 

Prijava na prosto delovno mesto mora biti obvezno oddana na obrazcu »Vloga za zaposlitev«, ki je priloga tega razpisa, z natančno izpolnjenimi vsemi rubrikami in podpisanimi izjavami.

 

Prijava naj vsebuje tudi življenjepis, v katerem kandidat navede poleg formalne izobrazbe tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.

 

Nepopolnih vlog natečajna komisija ne bo obravnavala, kandidat pa ne bo uvrščen v izbirni postopek.

 

Strokovna usposobljenost kandidatov se bo presojala na podlagi pregleda vloge in s pomočjo drugih metod preverjanja strokovne usposobljenosti kandidatov, kot primeroma pisni preizkus ali razgovor.

 

Če kandidat posreduje prijavo na prosto delovno mesto v elektronski obliki, se šteje, dokler ne sporoči drugače, da želi obveščanje v elektronski obliki.

 

Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas, s polnim delovnim časom. Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih Informacijskega pooblaščenca, na Zaloški 59 v Ljubljani.

 

Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo: »za javni natečaj – Poslovni sekretar VI «, na naslov: Informacijski pooblaščenec, Zaloška 59, Ljubljana, in sicer v roku 3 dni po zadnji objavi na spletni strani Informacijskega pooblaščenca in Zavoda RS za zaposlovanje.

 

Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: gp.ip@ip-rs.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

 

Kandidati, ki bodo oddali prijavo, bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v osmih dneh po zaključenem postopku izbire.

 

Informacije o izvedbi postopka daje mag. Sanja Vraber, tel: (01)-230-97-56.

 

(V tem besedilu uporabljeni izrazi, ki se nanašajo na osebe in so zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženski in moški spol.)