Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
SLO | ENG
O pooblaščencu

Javni natečaji

+ -

­Datum objave:  14. 12. 2018
Rok za prijavo:  22. 12. 2018

Na podlagi 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07-UPB, s spremembami in dopolnitvami) Informacijski pooblaščenec, Dunajska 22, Ljubljana, objavlja javni natečaj za zasedbo petih prostih uradniških delovnih mest za nedoločen čas s polnim delovnim časom:

 

NADZORNIK POOBLAŠČENCA II

 

Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

 • visokošolska izobrazba pravne, družboslovne, ekonomske, naravoslovne ali tehnične smeri pridobljena po študijskem programu druge stopnje ali podobna (v skladu z Zakonom o visokem šolstvu in Uredbo o uvedbi in uporabi klasifikacijskega sistema izobraževanja in usposabljanja),

 • najmanj 5 let delovnih izkušenj;

 • ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po službeni dolžnosti;

 • ni bil pravnomočno obsojen za nepogojno kazen zapora v trajanju več kot 6 mesecev;

 • da ni v kazenskem postopku zaradi prej navedenega naklepnega kaznivega dejanja;

 • da obvlada slovenski jezik;

 • da je državljan RS;

 • opravljen strokovni izpit za inšpektorja po zakonu, ki ureja inšpekcijski nadzor;

 • opravljen strokovni izpit iz ZUP;

 • vozniški izpit B kategorije;

 • da obvlada osnovno raven angleškega jezika;

 • poznavanje računalniških pisarniških programov (Microsoft Office ali OpenOffice.org ipd.) in elektronskega komuniciranja (internet, e-pošta);

 • obvezno usposabljanje za imenovanje v naziv.

 

 

Kot delovne izkušnje štejejo tiste izkušnje, ki jih je javni uslužbenec pridobil z opravljanjem del na delovnih mestih iste stopnje izobrazbe, vključno s pripravništvom v isti stopnji izobrazbe, in delovne izkušnje, ki jih je javni uslužbenec pridobil z opravljanjem del v organih javne uprave in drugih državnih organih na podobnih delovnih mestih za eno stopnjo nižje izobrazbe, razen pripravništva.

 

Za delovna mesta oziroma nazive, za katere se ne zahteva specializacija, magisterij znanosti ali doktorat, zahteva pa se visokošolska izobrazba pridobljena po študijskem programu druge stopnje ali podobna, se predpisane delovne izkušnje lahko skrajšajo za tretjino v primeru, da naloge na tem delovnem mestu opravlja javni uslužbenec, ki ima magisterij znanosti, doktorat oziroma zaključen specialističen študij. Za delovna mesta oziroma nazive se predpisane delovne izkušnje skrajšajo za eno leto v primeru, da naloge na tem delovnem mestu opravlja javni uslužbenec, ki ima opravljen pravniški državni izpit oziroma pravosodni izpit.

 

Pri izbranih kandidatih se bo preverjalo, ali imajo opravljeno obvezno usposabljanje za imenovanje v naziv. V nasprotnem primeru bodo morali izbrani kandidati v skladu s prvim odstavkom 89. člena Zakona o javnih uslužbencih opraviti najkasneje v enem letu od sklenitve pogodbe o zaposlitvi. Šteje se, da ima kandidat opravljeno obvezno usposabljanje, v kolikor ima opravljen državni izpit iz javne uprave.

 

Pri izbranih kandidatih se bo preverjalo, ali imajo opravljen strokovni izpit iz upravnega postopka. V nasprotnem primeru ga bodo morali izbrani kandidati v skladu s tretjim odstavkom 31. člena Zakona o splošnem pravnem postopku, opraviti najkasneje v treh mesecih od sklenitve delovnega razmerja.

 

V skladu z 12. členom Zakona o inšpekcijskem nadzoru se izjemoma za inšpektorja lahko imenuje oseba, ki nima strokovnega izpita za inšpektorja, vendar mora ta izpit opraviti najkasneje v šestih mesecih od dneva imenovanja za inšpektorja. 

 

Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati z izkušnjami pri delu na področju varstva osebnih podatkov in z izkušnjami pri sporazumevanju v angleškem jeziku.

 

Na delovnem mestu Nadzornik pooblaščenca II se opravljajo naslednje naloge:

 

 • izvajanje in načrtovanje najzahtevnejših nalog inšpekcijskega nadzora;

 • izvajanje najzahtevnejših preiskovalnih opravil;

 • izdelava najzahtevnejših poročil, predlogov, navodil in mnenj Pooblaščenca v zvezi z inšpekcijskim nadzorom;

 • nudenje pravne in strokovne pomoči na področju inšpekcijskega nadzora.

 

Izbrani kandidati bodo delo na delovnem mestu Nadzornik Pooblaščenca II opravljali v nazivu podsekretar. Izbrani kandidati bodo delo opravljali v prostorih Informacijskega pooblaščenca na Dunajski 22 v Ljubljani.

 

Prijava mora vsebovati:

 1. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena,

 1. opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj,

 2. izjavo osebe, da:

 • je državljan/ka Republike Slovenije,

 • ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bila obsojena na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,

 • zoper njega/njo ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,

 1. izjavo, da za namen tega natečajnega postopka dovoljuje Informacijskemu pooblaščencu pridobitev podatkov iz prejšnje točke iz uradne evidence.

 

V primeru, da kandidat z vpogledom v uradne evidence ne soglaša, bo moral sam predložiti ustrezna dokazila.

 

 

Kandidati vložijo prijavo v pisni obliki, ki jo pošljejo v zaprti ovojnici z označbo: »za javni natečaj – Nadzornik Pooblaščenca II«, na naslov: Informacijski pooblaščenec, Dunajska 22, Ljubljana. Rok za vlaganje prijave je 8 dni po objavi javnega natečaja na Zavodu RS za zaposlovanje in spletni strani Informacijskega pooblaščenca. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: gp.ip@ip-rs.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

 

Prijava na prosto delovno mesto mora biti obvezno oddana na obrazcu »Vloga za zaposlitev«, ki je priloga tega razpisa, z natančno izpolnjenimi vsemi rubrikami in podpisanimi izjavami.

 

Prijava naj vsebuje tudi življenjepis, v katerem kandidat navede poleg formalne izobrazbe tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.

 

V skladu z 21. členom Uredbe o postopku za zasedbo prostega delovnega mesta v organih državne uprave in v pravosodnih organih (Uradni list RS, št. 139/06 s spremembami) se v izbirni postopek ne uvrsti kandidat, ki ne izpolnjuje natečajnih pogojev. Kandidatu se o tem izda sklep.

 

Strokovna usposobljenost kandidatov se bo presojala na podlagi pregleda vloge, pisnega preizkusa in razgovora.

 

Če kandidat posreduje prijavo na prosto delovno mesto v elektronski obliki, se šteje, dokler ne sporoči drugače, da želi obveščanje v elektronski obliki.

 

Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni. O izbiri uradnikov bo izdan sklep, ki bo vročen izbranim kandidatom, ostalim kandidatom pa bo vročen sklep, da niso bili izbrani.

 

Obvestilo o končanem natečajnem postopku bo objavljeno na spletni strani Informacijskega pooblaščenca.

 

Informacije o izvedbi javnega natečaja daje mag. Sanja Vraber, tel: (01)-230-97-56.

 

(V tem besedilu uporabljeni izrazi, ki se nanašajo na osebe in so zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženski in moški spol.)

 

 

 

VLOGA