Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG
O pooblaščencu

Javni natečaji

+ -

Številka: 110-6/2019

Datum: 16. 7. 2019

 

Na podlagi 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07-UPB, s spremembami in dopolnitvami) Informacijski pooblaščenec, Dunajska 22, Ljubljana, objavlja javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta za nedoločen čas s polnim delovnim časom:

 

SVETOVALEC POOBLAŠČENCA ZA VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

 

Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

 • visokošolska izobrazba pravne smeri, pridobljena po študijskem programu druge stopnje ali podobna (v skladu z Zakonom o visokem šolstvu in Uredbo o uvedbi in uporabi klasifikacijskega sistema izobraževanja in usposabljanja),

 • najmanj 7 let delovnih izkušenj;

 • ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po službeni dolžnosti;

 • ni bil pravnomočno obsojen za nepogojno kazen zapora v trajanju več kot 6 mesecev;

 • da ni v kazenskem postopku zaradi prej navedenega naklepnega kaznivega dejanja;

 • da obvlada slovenski jezik;

 • da je državljan RS;

 • opravljen strokovni izpit iz ZUP,

 • da obvlada visoko raven angleškega jezika;

 • poznavanje računalniških pisarniških programov (Microsoft Office ali OpenOffice.org ipd.) in elektronskega komuniciranja (internet, e-pošta);

 • obvezno usposabljanje za imenovanje v naziv.

 

Kot delovne izkušnje štejejo tiste izkušnje, ki jih je javni uslužbenec pridobil z opravljanjem del na delovnih mestih iste stopnje izobrazbe, vključno s pripravništvom v isti stopnji izobrazbe, in delovne izkušnje, ki jih je javni uslužbenec pridobil z opravljanjem del v organih javne uprave in drugih državnih organih na podobnih delovnih mestih za eno stopnjo nižje izobrazbe, razen pripravništva.

Za delovna mesta oziroma nazive, za katere se ne zahteva specializacija, magisterij znanosti ali doktorat, zahteva pa se visokošolska izobrazba pridobljena po študijskem programu druge stopnje ali podobna, se predpisane delovne izkušnje lahko skrajšajo za tretjino v primeru, da naloge na tem delovnem mestu opravlja javni uslužbenec, ki ima magisterij znanosti, doktorat oziroma zaključen specialističen študij. Za delovna mesta oziroma nazive se predpisane delovne izkušnje skrajšajo za eno leto v primeru, da naloge na tem delovnem mestu opravlja javni uslužbenec, ki ima opravljen pravniški državni izpit oziroma pravosodni izpit.

Pri izbranem kandidatu se bo preverjalo, ali ima opravljeno obvezno usposabljanje za imenovanje v naziv. V nasprotnem primeru ga bo moral izbrani kandidat v skladu s prvim odstavkom 89. člena Zakona o javnih uslužbencih opraviti najkasneje v enem letu od sklenitve pogodbe o zaposlitvi. Šteje se, da ima kandidat opravljeno obvezno usposabljanje, v kolikor ima opravljen državni izpit iz javne uprave.

Pri izbranem kandidatu se bo preverjalo, ali ima opravljen strokovni izpit iz upravnega postopka. V nasprotnem primeru ga bo moral izbrani kandidat v skladu s tretjim odstavkom 31. člena Zakona o splošnem pravnem postopku, opraviti najkasneje v treh mesecih od sklenitve delovnega razmerja.

Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati z izkušnjami pri delu na področju varstva osebnih podatkov in z izkušnjami pri sporazumevanju v angleškem jeziku.

Na delovnem mestu Svetovalec Pooblaščenca za varstvo osebnih podatkov se opravljajo naslednje naloge:

 • opravljanje najzahtevnejših strokovnih in preiskovalnih opravil,

 • izdelava poročil, predlogov in mnenj Pooblaščenca,

 • opravljanje drugih najzahtevnejših opravil iz pristojnosti Pooblaščenca,

 • druga dela in naloge po nalogu Pooblaščenca.

 

Izbrani kandidat bo delo na delovnem mestu Svetovalec pooblaščenca za varstvo osebnih podatkov opravljal v nazivu sekretar. Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih Informacijskega pooblaščenca na Dunajski 22 v Ljubljani.

 

Prijava mora vsebovati:

 1. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena,

 2. opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj,
 3. izjavo osebe, da:

  • je državljan/ka Republike Slovenije,

  • ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bila obsojena na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,

  • zoper njega/njo ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,

 4. izjavo, da za namen tega natečajnega postopka dovoljuje Informacijskemu pooblaščencu pridobitev podatkov iz prejšnje točke iz uradne evidence.

 

V primeru, da kandidat z vpogledom v uradne evidence ne soglaša, bo moral sam predložiti ustrezna dokazila.

 

Formalno nepopolne prijave ne bodo uvrščene v izbirni postopek.

Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo: »za javni natečaj – Svetovalec Pooblaščenca za varstvo osebnih podatkov«, na naslov: Informacijski pooblaščenec, Dunajska 22, 1000 Ljubljana. Rok za vlaganje prijave je 8 dni po objavi javnega natečaja na Zavodu RS za zaposlovanje in spletni strani Informacijskega pooblaščenca. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: gp.ip@ip-rs.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

Prijava na prosto delovno mesto mora biti obvezno oddana na obrazcu »Vloga za zaposlitev«, ki je priloga tega razpisa, z natančno izpolnjenimi vsemi rubrikami in podpisanimi izjavami.

Prijava naj vsebuje tudi življenjepis, v katerem kandidat navede poleg formalne izobrazbe tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.

V skladu z 21. členom Uredbe o postopku za zasedbo prostega delovnega mesta v organih državne uprave in v pravosodnih organih (Uradni list RS, št. 139/06 s spremembami) se v izbirni postopek ne uvrsti kandidat, ki ne izpolnjuje natečajnih pogojev. Kandidatu se o tem izda sklep.

Strokovna usposobljenost kandidatov se bo presojala na podlagi pregleda vloge in s pomočjo drugih metod preverjanja strokovne usposobljenosti kandidatov, kot primeroma pisni preizkus ali razgovor. Pri kandidatih se bo preverjalo tudi znanje angleškega jezika.

Če kandidat posreduje prijavo na prosto delovno mesto v elektronski obliki, se šteje, dokler ne sporoči drugače, da želi obveščanje v elektronski obliki.

Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni. O izbiri uradnika bo izdan sklep, ki bo vročen izbranemu kandidatu, ostalim kandidatom pa bo vročen sklep, da niso bili izbrani.

Obvestilo o končanem natečajnem postopku bo objavljeno na spletni strani Informacijskega pooblaščenca.

Informacije o izvedbi javnega natečaja daje mag. Sanja Vraber, tel: (01)-230-97-56.

(V tem besedilu uporabljeni izrazi, ki se nanašajo na osebe in so zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženski in moški spol.)

 

VLOGA ZA ZAPOSLITEV

 

 


Številka 110-4/2019

Datum: 9. 7. 2019

 

Na podlagi 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07-UPB, s spremembami in dopolnitvami) Informacijski pooblaščenec, Dunajska 22, Ljubljana, objavlja javni natečaj za zasedbo uradniškega delovnega mesta za nedoločen čas s polnim delovnim časom:

 

NADZORNIK POOBLAŠČENCA II

Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

 • visokošolska izobrazba pravne, družboslovne, ekonomske, naravoslovne ali tehnične smeri pridobljena po študijskem programu druge stopnje ali podobna (v skladu z Zakonom o visokem šolstvu in Uredbo o uvedbi in uporabi klasifikacijskega sistema izobraževanja in usposabljanja),

 • najmanj 5 let delovnih izkušenj;

 • ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po službeni dolžnosti;

 • ni bil pravnomočno obsojen za nepogojno kazen zapora v trajanju več kot 6 mesecev;

 • da ni v kazenskem postopku zaradi prej navedenega naklepnega kaznivega dejanja;

 • da obvlada slovenski jezik;

 • da je državljan RS;

 • opravljen strokovni izpit za inšpektorja po zakonu, ki ureja inšpekcijski nadzor;

 • opravljen strokovni izpit iz ZUP;

 • vozniški izpit B kategorije;

 • da obvlada osnovno raven angleškega jezika;

 • poznavanje računalniških pisarniških programov (Microsoft Office ali OpenOffice.org ipd.) in elektronskega komuniciranja (internet, e-pošta);

 • obvezno usposabljanje za imenovanje v naziv.

 

Kot delovne izkušnje štejejo tiste izkušnje, ki jih je javni uslužbenec pridobil z opravljanjem del na delovnih mestih iste stopnje izobrazbe, vključno s pripravništvom v isti stopnji izobrazbe, in delovne izkušnje, ki jih je javni uslužbenec pridobil z opravljanjem del v organih javne uprave in drugih državnih organih na podobnih delovnih mestih za eno stopnjo nižje izobrazbe, razen pripravništva.

Za delovna mesta oziroma nazive, za katere se ne zahteva specializacija, magisterij znanosti ali doktorat, zahteva pa se visokošolska izobrazba pridobljena po študijskem programu druge stopnje ali podobna, se predpisane delovne izkušnje lahko skrajšajo za tretjino v primeru, da naloge na tem delovnem mestu opravlja javni uslužbenec, ki ima magisterij znanosti, doktorat oziroma zaključen specialističen študij. Za delovna mesta oziroma nazive se predpisane delovne izkušnje skrajšajo za eno leto v primeru, da naloge na tem delovnem mestu opravlja javni uslužbenec, ki ima opravljen pravniški državni izpit oziroma pravosodni izpit.

Pri izbranemu kandidatu se bo preverjalo, ali ima opravljeno obvezno usposabljanje za imenovanje v naziv. V nasprotnem primeru bo moral izbrani kandidat v skladu s prvim odstavkom 89. člena Zakona o javnih uslužbencih opraviti najkasneje v enem letu od sklenitve pogodbe o zaposlitvi. Šteje se, da ima kandidat opravljeno obvezno usposabljanje, v kolikor ima opravljen državni izpit iz javne uprave.

Pri izbranem kandidatu se bo preverjalo, ali ima opravljen strokovni izpit iz upravnega postopka. V nasprotnem primeru ga bo moral izbrani kandidat v skladu s tretjim odstavkom 31. člena Zakona o splošnem pravnem postopku, opraviti najkasneje v treh mesecih od sklenitve delovnega razmerja.

V skladu z 12. členom Zakona o inšpekcijskem nadzoru se izjemoma za inšpektorja lahko imenuje oseba, ki nima strokovnega izpita za inšpektorja, vendar mora ta izpit opraviti najkasneje v šestih mesecih od dneva imenovanja za inšpektorja. 

Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati z izkušnjami pri delu na področju varstva osebnih podatkov in z izkušnjami pri sporazumevanju v angleškem jeziku.

Na delovnem mestu Nadzornik pooblaščenca II se opravljajo naslednje naloge:

 • izvajanje in načrtovanje najzahtevnejših nalog inšpekcijskega nadzora;

 • izvajanje najzahtevnejših preiskovalnih opravil;

 • izdelava najzahtevnejših poročil, predlogov, navodil in mnenj Pooblaščenca v zvezi z inšpekcijskim nadzorom;

 • nudenje pravne in strokovne pomoči na področju inšpekcijskega nadzora.

 

Izbrani kandidat bo delo na delovnem mestu Nadzornik Pooblaščenca II opravljal v nazivu podsekretar, z možnostjo napredovanja v naziv sekretar. Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih Informacijskega pooblaščenca na Dunajski 22 v Ljubljani.

 

Prijava mora vsebovati:

 1. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena,

 1. opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj,

 2. izjavo osebe, da:

 • je državljan/ka Republike Slovenije,

 • ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bila obsojena na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,

 • zoper njega/njo ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,

 1. izjavo, da za namen tega natečajnega postopka dovoljuje Informacijskemu pooblaščencu pridobitev podatkov iz prejšnje točke iz uradne evidence.

 

V primeru, da kandidat z vpogledom v uradne evidence ne soglaša, bo moral sam predložiti ustrezna dokazila.

 

Kandidati vložijo prijavo v pisni obliki, ki jo pošljejo v zaprti ovojnici z označbo: »za javni natečaj – Nadzornik Pooblaščenca II«, na naslov: Informacijski pooblaščenec, Dunajska 22, Ljubljana. Rok za vlaganje prijave je 8 dni po objavi javnega natečaja na Zavodu RS za zaposlovanje in spletni strani Informacijskega pooblaščenca. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: gp.ip@ip-rs.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

Prijava na prosto delovno mesto mora biti obvezno oddana na obrazcu »Vloga za zaposlitev«, ki je priloga tega razpisa, z natančno izpolnjenimi vsemi rubrikami in podpisanimi izjavami.

Prijava naj vsebuje tudi življenjepis, v katerem kandidat navede poleg formalne izobrazbe tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.

V skladu z 21. členom Uredbe o postopku za zasedbo prostega delovnega mesta v organih državne uprave in v pravosodnih organih (Uradni list RS, št. 139/06 s spremembami) se v izbirni postopek ne uvrsti kandidat, ki ne izpolnjuje natečajnih pogojev. Kandidatu se o tem izda sklep.

Strokovna usposobljenost kandidatov se bo presojala na podlagi pregleda vloge, pisnega preizkusa in razgovora.

Če kandidat posreduje prijavo na prosto delovno mesto v elektronski obliki, se šteje, dokler ne sporoči drugače, da želi obveščanje v elektronski obliki.

Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni. O izbiri uradnika bo izdan sklep, ki bo vročen izbranemu kandidatu, ostalim kandidatom pa bo vročen sklep, da niso bili izbrani.

Obvestilo o končanem natečajnem postopku bo objavljeno na spletni strani Informacijskega pooblaščenca.

Informacije o izvedbi javnega natečaja daje mag. Sanja Vraber, tel: (01)-230-97-56.

(V tem besedilu uporabljeni izrazi, ki se nanašajo na osebe in so zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženski in moški spol.)

 

VLOGA ZA ZAPOSLITEV

 


Številka: 110-5/2019

Datum: 9. 7. 2019

 

Na podlagi 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07-UPB, s spremembami in dopolnitvami) Informacijski pooblaščenec, Dunajska 22, Ljubljana, objavlja javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta za nedoločen čas s polnim delovnim časom:

 

SVETOVALEC POOBLAŠČENCA ZA PREVENTIVO

Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

 • visokošolska izobrazba pravne, družboslovne, ekonomske, naravoslovne ali tehnične smeri pridobljena po študijskem programu druge stopnje ali podobna (v skladu z Zakonom o visokem šolstvu in Uredbo o uvedbi in uporabi klasifikacijskega sistema izobraževanja in usposabljanja)

 • najmanj 5 let delovnih izkušenj;

 • ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po službeni dolžnosti;

 • ni bil pravnomočno obsojen za nepogojno kazen zapora v trajanju več kot 6 mesecev;

 • da ni v kazenskem postopku zaradi prej navedenega naklepnega kaznivega dejanja;

 • da obvlada slovenski jezik;

 • da je državljan RS;

 • opravljen strokovni izpit iz ZUP,

 • da obvlada visoko raven angleškega jezika;

 • poznavanje računalniških pisarniških programov (Microsoft Office ali OpenOffice.org ipd.) in elektronskega komuniciranja (internet, e-pošta);

 • obvezno usposabljanje za imenovanje v naziv.

 

Kot delovne izkušnje štejejo tiste izkušnje, ki jih je javni uslužbenec pridobil z opravljanjem del na delovnih mestih iste stopnje izobrazbe, vključno s pripravništvom v isti stopnji izobrazbe, in delovne izkušnje, ki jih je javni uslužbenec pridobil z opravljanjem del v organih javne uprave in drugih državnih organih na podobnih delovnih mestih za eno stopnjo nižje izobrazbe, razen pripravništva.

Za delovna mesta oziroma nazive, za katere se ne zahteva specializacija, magisterij znanosti ali doktorat, zahteva pa se visokošolska izobrazba pridobljena po študijskem programu druge stopnje ali podobna, se predpisane delovne izkušnje lahko skrajšajo za tretjino v primeru, da naloge na tem delovnem mestu opravlja javni uslužbenec, ki ima magisterij znanosti, doktorat oziroma zaključen specialističen študij. Za delovna mesta oziroma nazive se predpisane delovne izkušnje skrajšajo za eno leto v primeru, da naloge na tem delovnem mestu opravlja javni uslužbenec, ki ima opravljen pravniški državni izpit oziroma pravosodni izpit.

Pri izbranem kandidatu se bo preverjalo, ali ima opravljeno obvezno usposabljanje za imenovanje v naziv. V nasprotnem primeru ga bo moral izbrani kandidat v skladu s prvim odstavkom 89. člena Zakona o javnih uslužbencih opraviti najkasneje v enem letu od sklenitve pogodbe o zaposlitvi. Šteje se, da ima kandidat opravljeno obvezno usposabljanje, v kolikor ima opravljen državni izpit iz javne uprave.

Pri izbranem kandidatu se bo preverjalo, ali ima opravljen strokovni izpit iz upravnega postopka. V nasprotnem primeru ga bo moral izbrani kandidat v skladu s tretjim odstavkom 31. člena Zakona o splošnem pravnem postopku, opraviti najkasneje v treh mesecih od sklenitve delovnega razmerja.

Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati z izkušnjami pri delu v angleškem jeziku in poznavanjem sodobnih tehnologij.

Na delovnem mestu Svetovalec pooblaščenca za preventivo se opravljajo naslednje naloge:

 • opravljanje zahtevnejših strokovnih in preiskovalnih opravil,

 • izdelava poročil, predlogov in mnenj Pooblaščenca,

 • opravljanje drugih zahtevnih opravil iz pristojnosti Pooblaščenca,

 • vodenje projektov in sodelovanje z zunanjimi izvajalci , strokovno in splošno javnostjo,

 • priprava in izvajanje komunikacijskega načrta,

 • načrtovanje in izvedba komunikacijskih aktivnosti z uporabo sodobnih medijev,

 • načrtovanje in izvedba preventivnih aktivnosti,

 • druga dela in naloge po nalogu Pooblaščenca.

 

Izbrani kandidat bo delo na delovnem mestu Svetovalec pooblaščenca za preventivo opravljal v nazivu podsekretar. Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih Informacijskega pooblaščenca na Dunajski 22 v Ljubljani.

 

Prijava mora vsebovati:

 1. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena,

 1. opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj,

 2. izjavo osebe, da:

 • je državljan/ka Republike Slovenije,

 • ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bila obsojena na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,

 • zoper njega/njo ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,

 1. izjavo, da za namen tega natečajnega postopka dovoljuje Informacijskemu pooblaščencu pridobitev podatkov iz prejšnje točke iz uradne evidence.

 

V primeru, da kandidat z vpogledom v uradne evidence ne soglaša, bo moral sam predložiti ustrezna dokazila.

 

Formalno nepopolne prijave ne bodo uvrščene v izbirni postopek.

 

Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo: »za javni natečaj – Svetovalec Pooblaščenca za preventivo«, na naslov: Informacijski pooblaščenec, Dunajska 22, 1000 Ljubljana. Rok za vlaganje prijave je 8 dni po objavi javnega natečaja na Zavodu RS za zaposlovanje in spletni strani Informacijskega pooblaščenca. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: gp.ip@ip-rs.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

Prijava na prosto delovno mesto mora biti obvezno oddana na obrazcu »Vloga za zaposlitev«, ki je priloga tega razpisa, z natančno izpolnjenimi vsemi rubrikami in podpisanimi izjavami.

Prijava naj vsebuje tudi življenjepis, v katerem kandidat navede poleg formalne izobrazbe tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.

V skladu z 21. členom Uredbe o postopku za zasedbo prostega delovnega mesta v organih državne uprave in v pravosodnih organih (Uradni list RS, št. 139/06 s spremembami) se v izbirni postopek ne uvrsti kandidat, ki ne izpolnjuje natečajnih pogojev. Kandidatu se o tem izda sklep.

Strokovna usposobljenost kandidatov se bo presojala na podlagi pregleda vloge in s pomočjo drugih metod preverjanja strokovne usposobljenosti kandidatov, kot primeroma pisni preizkus ali razgovor.

Če kandidat posreduje prijavo na prosto delovno mesto v elektronski obliki, se šteje, dokler ne sporoči drugače, da želi obveščanje v elektronski obliki.

Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni. O izbiri uradnika bo izdan sklep, ki bo vročen izbranemu kandidatu, ostalim kandidatom pa bo vročen sklep, da niso bili izbrani.

Obvestilo o končanem natečajnem postopku bo objavljeno na spletni strani Informacijskega pooblaščenca.

Informacije o izvedbi javnega natečaja daje mag. Sanja Vraber, tel: (01)-230-97-56.

(V tem besedilu uporabljeni izrazi, ki se nanašajo na osebe in so zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženski in moški spol.)

 

VLOGA ZA ZAPOSLITEV