Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
SLO | ENG

Javni natečaji

+ -

Na podlagi 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07-UPB, s spremembami in dopolnitvami) Informacijski pooblaščenec, Dunajska cesta 22, Ljubljana, objavlja javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta za nedoločen čas s polnim delovnim časom:

 

RAZISKOVALEC  POOBLAŠČENCA  

 

Kandidati, ki se bodo  prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

 • visokošolska izobrazba pravne, upravne ali družboslovne smeri pridobljena po študijskem programu prve stopnje ali podobna (v skladu z Zakonom o visokem šolstvu in Uredbo o uvedbi in uporabi klasifikacijskega sistema izobraževanja in usposabljanja);
 • najmanj 7 mesecev delovnih izkušenj;
 • ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po službeni dolžnosti;
 • ni bil pravnomočno obsojen za nepogojno kazen zapora v trajanju več kot 6 mesecev;
 • da ni v kazenskem postopku zaradi prej navedenega naklepnega kaznivega dejanja;
 • da obvlada slovenski jezik;
 • da je državljan RS;
 • opravljen strokovni izpit iz ZUP,
 • da obvlada osnovno  raven angleškega jezika;
 • poznavanje računalniških pisarniških programov (Microsoft Office ali OpenOffice.org ipd.) in elektronskega komuniciranja (internet, e-pošta);
 • obvezno usposabljanje za imenovanje v naziv.

 

Kot delovne izkušnje štejejo tiste izkušnje, ki jih je javni uslužbenec pridobil z opravljanjem del na delovnih mestih iste stopnje izobrazbe, vključno s pripravništvom v isti stopnji izobrazbe, in delovne izkušnje, ki jih je javni uslužbenec pridobil z opravljanjem del v organih javne uprave in drugih državnih organih na podobnih delovnih mestih za eno stopnjo nižje izobrazbe, razen pripravništva.

Za delovna mesta oziroma nazive, za katere se ne zahteva specializacija, magisterij znanosti ali doktorat, zahteva pa se visokošolska izobrazba pridobljena po študijskem programu druge stopnje ali podobna, se predpisane delovne izkušnje lahko skrajšajo za tretjino v primeru, da naloge na tem delovnem mestu opravlja javni uslužbenec, ki ima magisterij znanosti, doktorat oziroma zaključen specialističen študij. Za delovna mesta oziroma nazive se predpisane delovne izkušnje skrajšajo za eno leto v primeru, da naloge na tem delovnem mestu opravlja javni uslužbenec, ki ima opravljen pravniški državni izpit oziroma pravosodni izpit.

Pri izbranem kandidatu se bo preverjalo, ali ima opravljeno obvezno usposabljanje za imenovanje v naziv. V nasprotnem primeru ga bo moral izbrani kandidat v skladu s prvim odstavkom 89. člena Zakona o javnih uslužbencih opraviti najkasneje v enem letu od sklenitve pogodbe o zaposlitvi. Šteje se, da ima kandidat opravljeno obvezno usposabljanje, v kolikor ima opravljen državni izpit iz javne uprave.

Pri izbranem kandidatu se bo preverjalo, ali ima opravljen strokovni izpit iz upravnega postopka. V nasprotnem primeru ga bo moral izbrani kandidat v skladu s tretjim odstavkom 31. člena Zakona o splošnem pravnem postopku, opraviti najkasneje v treh mesecih od sklenitve delovnega razmerja.

Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati z izkušnjami pri delu na področju varstva osebnih podatkov in z izkušnjami pri sporazumevanju v angleškem jeziku.

Na delovnem mestu Raziskovalec Pooblaščenca se opravljajo naslednje naloge:

 • iskanje, zbiranje, pregledovanje in proučevanje pravnih podlag v zvezi s pritožbami, pobudami, inšpekcijskim nadzorstvom;
 • izdelava osnutkov poročil, mnenj in predlogov, priprava analiz in zbiranje informacij;
 • proučevanje pritožb, reševanje drugih vlog, pisanje odgovorov na vloge;
 • sprejemanje strank in nudenje strokovne pomoči;
 • druga dela in naloge po nalogu Pooblaščenca.

Izbrani kandidat bo delo na delovnem mestu Raziskovalec Pooblaščenca opravljal  v nazivu Višji svetovalec III. Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih Informacijskega pooblaščenca na Dunajski cest 22 v Ljubljani.

 

Prijava mora vsebovati:

 1. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena,
 2. opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj,
 3. izjavo osebe, da:
 • je državljan/ka Republike Slovenije,
 • ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bila obsojena na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
 • zoper njega/njo ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,
 1. izjavo, da za namen tega natečajnega postopka dovoljuje Informacijskemu pooblaščencu pridobitev podatkov iz prejšnje točke iz uradne evidence.

 

V primeru, da kandidat z vpogledom v uradne evidence ne soglaša, bo moral sam predložiti ustrezna dokazila.

 

Formalno nepopolne prijave ne bodo uvrščene v izbirni postopek.

Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo: »za javni natečaj – Raziskovalec Pooblaščenca«, na naslov: Informacijski pooblaščenec, Dunajska cesta 22, Ljubljana. Rok za vlaganje prijave je 8 dni po objavi javnega natečaja na Zavodu RS za zaposlovanje in spletni strani Informacijskega pooblaščenca. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: gp.ip@ip-rs.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

Prijava na prosto delovno mesto mora biti obvezno oddana na obrazcu »Vloga za zaposlitev«, ki je priloga tega razpisa, z natančno izpolnjenimi vsemi rubrikami in podpisanimi izjavami.

Prijava naj vsebuje tudi življenjepis, v katerem kandidat navede poleg formalne izobrazbe tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.

V skladu z 21. členom Uredbe o postopku za zasedbo prostega delovnega mesta v organih državne uprave in v pravosodnih organih (Uradni list RS, št. 139/06 s spremembami) se v izbirni postopek ne uvrsti kandidat, ki ne izpolnjuje natečajnih pogojev. Kandidatu se o tem izda sklep.

Strokovna usposobljenost kandidatov se bo presojala na podlagi pregleda vloge in s pomočjo pisnega preizkusa in razgovora.

Če kandidat posreduje prijavo na prosto delovno mesto v elektronski obliki, se šteje, dokler ne sporoči drugače, da želi obveščanje v elektronski obliki.

Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni. O izbiri uradnika bo izdan sklep, ki bo vročen izbranemu kandidatu, ostalim kandidatom pa bo vročen sklep, da niso bili izbrani.

Obvestilo o končanem natečajnem postopku bo objavljeno na spletni strani Informacijskega pooblaščenca.

Informacije o izvedbi javnega natečaja daje mag. Sanja Vraber, tel: (01)-230-97-56.

 

Priloga: Vloga za zaposlitev

 

(V tem besedilu uporabljeni izrazi, ki se nanašajo na osebe in so zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženski in moški spol.)


 

Obvestilo o razveljavitvi javnega natečaja za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta  RAZISKOVALEC POOBLAŠČENCA

Informacijski pooblaščenec javno objavlja razveljavitev javnega natečaja za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta RAZISKOVALEC POOBLAŠČENCA, ki je bil objavljen  na spletni strani Informacijskega pooblaščenca in  Zavoda RS za zaposlovanje, dne 23. 5. 2018.

Prijavljeni kandidati so bili o razveljavitvi javnega natečaja uradniškega delovnega mesta obveščeni pisno.Prijavljeni kandidati imajo pravico pisno zahtevati vrnitev predloženih listih, ki so jih priložili kot dokaz za izpolnjevanju zahtevanih pogojev za delovno mesto.

 


 

Obvestilo o razveljavitvi javnega natečaja za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta  SVETOVALEC POOBLAŠČENCA I

Informacijski pooblaščenec javno objavlja razveljavitev javnega natečaja za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta SVETOVALEC POOBLAŠČENCA I, ki je bil objavljen  na spletni strani Informacijskega pooblaščenca in  Zavoda RS za zaposlovanje, dne 23. 5. 2018.

Prijavljeni kandidati so bili o razveljavitvi javnega natečaja uradniškega delovnega mesta obveščeni pisno.Prijavljeni kandidati imajo pravico pisno zahtevati vrnitev predloženih listih, ki so jih priložili kot dokaz za izpolnjevanju zahtevanih pogojev za delovno mesto.