Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
   
dekorativna slika

Vodstvo

+ -

Informacijska pooblaščenka je na podlagi poslovnika s sklepom za svoje namestnike imenovala:

Alenka Jerše, namestnica

Leta 2005 je z odliko diplomirala na ljubljanski Pravni fakulteti. Pred zaposlitvijo pri Informacijskem pooblaščencu leta 2007 je delala na Slovenski tiskovni agenciji kot novinarka ter v Amnesty International Slovenije na različnih temah človekovih pravic.

Pri Informacijskem pooblaščencu se je ukvarjala s strokovnim delom tako na področju varstva osebnih podatkov, kot tudi na področju dostopa do informacij javnega značaja. Od marca 2009 je opravljala delo generalne sekretarke, od avgusta 2015 pa je namestnica informacijske pooblaščenke. V okviru svojega dela je Informacijskega pooblaščenca zastopala v Delovni skupini iz člena 29, prav tako je Slovenijo zastopala kot nacionalni strokovnjak v delovnih skupinah EU za varstvo osebnih podatkov v okviru Europola, Schengena, Eurodaca ter viznega in carinskega informacijskega sistema. Informacijskega pooblaščenca zastopa v Global Privacy Assembly in od leta 2018 v Evropskem odboru za varstvo osebnih podatkov. Je avtorica strokovnih člankov s področja varstva osebnih podatkov. Redno predava na različnih dogodkih v Sloveniji kot tudi v tujini, kot strokovnjakinja pa sodeluje tudi v različnih mednarodnih projektih in projektih medinstitucionalnega sodelovanja EU.

Govori angleško, srbsko, hrvaško, nemško in francosko.

 

mag. Kristina Kotnik Šumah, namestnica

Po zaključku I. gimnazije v Celju je študij nadaljevala na Pravni fakulteti v Ljubljani, kjer je z odliko diplomirala aprila 2002. Po diplomi se je zaposlila v Službi Vlade RS za evropske zadeve, kjer je opravljala delo višje svetovalke na področju pravnih zadev. Leta 2008 je opravila državni pravniški izpit.

Pri Informacijskem pooblaščencu se je zaposlila maja 2006. Do septembra 2008 je opravljala delo svetovalke pooblaščenca na področju dostopa do informacij javnega značaja, kjer je reševala najzahtevnejše pritožbene zadeve. Od oktobra 2008 dalje je namestnica informacijske pooblaščenke za področje dostopa do informacij javnega značaja. Je avtorica strokovnih člankov s področja informacij javnega značaja in predavateljica na upravni akademiji. Mednarodne izkušnje si nabira s predavanji in študijskimi izmenjavami v tujini, kot strokovnjakinja sodeluje tudi v projektih medinstitucionalnega sodelovanja pri Evropski komisiji.

 

mag. Andrej Tomšič, namestnik

Po končani gimnaziji se je vpisal na Ekonomsko fakulteto v Ljubljani, kjer je leta 2001 diplomiral z zagovorom diplomskega dela Informacijske ceste – infrastruktura digitalne ekonomije, strategije in pristopi. V letu 2002 se je zaposlil na Ministrstvu za informacijsko družbo, kjer je kot član eEUROPE+ 2003 Statistical Working Group deloval predvsem na področju metrike informacijske družbe in bil član naslednjih teles DG INFSO pri Evropski komisiji: eEUROPE +2003 Statistical Working Group, eAccessibility Expert Group, ENISA National Liaison Officer, eEUROPE 2005/ i2010 ter Safer Internet plus Management Committee.

Leta 2006 je magistriral iz informacijsko upravljavskih ved na Ekonomski fakulteti v Ljubljani. Pri Informacijskem pooblaščencu je zaposlen od maja 2006, ukvarja pa se predvsem s pravnimi, tehnološkimi in družbeno-ekonomskimi izzivi zasebnosti v informacijski družbi. Informacijskega pooblaščenca zastopa v mednarodni delovni skupini IWGDPT in EDPB Technolgy Expert Group ter DPO Network. Opravljen ima tečaj in izpit za vodilnega presojevalca za standard varovanja informacij ISO/IEC 27001:2013. 

 

Jože Bogataj, namestnik

Jože Bogataj se je rodil leta 1963 v Ljubljani. Po končani srednji šoli se je zaposlil v gospodarstvu. Leta 1993 je diplomiral na Fakulteti za organizacijske vede v Kranju, Univerza v Mariboru.

Marca 1996 je bil imenovan za inšpektorja za varstvo podatkov. Te naloge je opravljal kot samostojni izvajalec pri Ministrstvu za pravosodje. Ob ustanovitvi Inšpektorata za varstvo osebnih podatkov, ki se je skladno z novelo Zakona o varstvu osebnih podatkov ustanovil kot organ v sestavi Ministrstva za pravosodje, je bil septembra 2001 imenovan za vršilca dolžnosti glavnega inšpektorja za varstvo osebnih podatkov. To delo je opravljal do konca leta 2005, ko se je Inšpektorat za varstvo osebnih podatkov priključil Informacijskemu pooblaščencu. Jože Bogataj je državni nadzornik za področje varstva osebnih podatkov.

Na podlagi sklepa Pooblaščenca je 1.11.2008 postal vodja državnih nadzornikov za varstvo osebnih podatkov.

Govori hrvaško, srbsko in angleško.

 

dr. Jelena Burnik, vodja mednarodnega sodelovanja in nadzora 

Leta 2007 je diplomirala je na Fakulteti za družbene vede v Ljubljani ter leta 2008 zaključila magistrski študij regulacije komunikacij na London School of Economics and Political Science v Veliki Britaniji. Doktorski naziv je leta 2019 pridobila na Fakulteti za družbene vede v Ljubljani, z disertacijo na temo regulacije vedenjskega oglaševanja z vidika pravice do zasebnosti in varstva osebnih podatkov.


Informacijskemu pooblaščencu se je pridružila leta 2008, ukvarja se predvsem s problematiko varstva osebnih podatkov pri sodobnih informacijsko komunikacijskih storitvah in digitalnem marketingu, čezmejnim sodelovanjem nadzornih organov, prenosi podatkov v tretje države, certificiranjem in aktivnostmi dvigovanja zavedanja o varstvu osebnih podatkov. Kot državna nadzornica za varstvo osebnih podatkov je Informacijskega pooblaščenca zastopala v številnih telesih, delovnih skupinah in projektih, med drugim v Delovni skupini iz člena 29 ter pri Svetu Evrope, v mreži GPEN, Delovni skupini za digitalno izobraževanje Global Privacy Assembly, Svetu za varno rabo interneta. Koordinirala je več evropskih projektov, v katerih je Informacijski pooblaščenec sodeloval kot partner v konzorciju (projekt CRISP o certificiranju varnostnih produktov in storitev in ARCADES o izobraževanju o zasebnosti v šolah) oziroma kot edini izvajalec (projekt iDecide za dvigovanje zavedanja o varstvu osebnih podatkov). Redno predava na različnih dogodkih in objavlja v strokovnih in akademskih publikacijah.


Trenutno koordinira področje sodelovanja Informacijskega pooblaščenca pri  nadzoru nad čezmejno obdelavo osebnih podatkov ter sodelovanje Informacijskega pooblaščenca v Evropskem odboru za varstvo podatkov.

 

mag. Eva Kalan Logar, vodja nadzornikov

Diplomantka mednarodnih odnosov na Fakulteti za družbene vede v Ljubljani ter magistra mednarodnega prava na Pravni fakulteti v Ljubljani.

Kot štipendistka Vlade RS se je takoj po zaključenem študiju zaposlila na Ministrstvu za zunanje zadeve RS, kjer je bila aktivno vključena tudi v projekt priprave in izvedbe predsedovanja Slovenije Svetu EU 2007. Pri Informacijskem pooblaščencu je zaposlena od novembra 2008, deluje pa na področju varstva osebnih podatkov. Med leti 2013 in 2019 se je kot državna nadzornica za varstvo osebnih podatkov ukvarjala predvsem z inšpekcijskimi in prekrškovnimi postopki, prenosi podatkov v tretje države, z mednarodnimi aktivnostmi in aktivnostmi dvigovanja zavedanja o varstvu osebnih podatkov. Kot strokovnjakinja je sodelovala v treh projektih medinstitucionalnega sodelovanja EU (v Srbiji, Črni gori in na Hrvaškem), sodelovala in koordinirala pa je tudi dva evropska projekta (projekt CRISP o certificiranju varnostnih produktov in storitev in projekt RAPiD.Si o ozaveščanju podjetij in posameznikov o reformi zakonodajnega okvira s področja varstva osebnih podatkov). Kot nacionalna strokovnjakinja je sodelovala pri Schengenski evalvaciji področja varstva osebnih podatkov na Švedskem.

Trenutno koordinira delo državnih nadzornikov, sodeluje pri oblikovanju usmeritev postopkov inšpekcijskega nadzora ter pri usklajevanju inšpekcijske prakse. Kot nacionalni strokovnjak zastopa Slovenijo v delovnih skupinah EU za varstvo osebnih podatkov v okviru Europola, Schengena, Eurodaca ter viznega in carinskega informacijskega sistema. Je članica dveh delovnih skupin Evropskega odbora za varstvo podatkov, in sicer za organe pregona in za prenose v tretje države.