Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
   
dekorativna slika

Sodišče je ponovno pritrdilo Informacijskemu pooblaščencu, da so plače v javnem sektorju javne

+ -
11.03.2022

Upravno sodišče RS je s sodbo št. IV U 208/2021 z 9.3.2022 pritrdilo Informacijskemu pooblaščencu (IP), da mora SPLOŠNA BOLNIŠNICA CELJE mediju poleg podatkov o delovnih mestih in bruto izplačilih za obdobje od 1. 4. 2020 do 31. 3. 2021, posredovati tudi podatke o imenih in priimkih zaposlenih.

Informacijski pooblaščenec (IP) je že večkrat odločil, da so plače javnih uslužbencev javne. Neposredno zakonsko podlago za obdelavo podatka o imenu in priimku javnega uslužbenca, skupaj s podatki o izplačanih bruto plačah, predstavlja 38. člen Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS), podlaga za posredovanje teh podatkov javnosti pa je tudi 6. člen Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ), saj gre za podatke, povezane z delovnim razmerjem javnega uslužbenca in porabo javnih sredstev. Da so plače v javnem sektorju javne in se torej lahko za vsakega funkcionarja in javnega uslužbenca ve, kakšno plačo prejema (razen zakonske omejitve dodatka za delovno dobo) jasno izhaja iz številnih, časovno tudi zelo oddaljenih sodb Upravnega sodišča (npr. št. I U 1003/2010 z 30. 3. 2011, št. I U 805/2012 z 27. 11. 2013, št. I U 944/2015 z 24. 11. 2016, št. I U 1816/2016-34 z 4. 10. 2017). 

Sodišče zaključuje, da zakonito podlago za razkritje posameznih osebnih podatkov funkcionarjev in javnih uslužbencev v skladu s točko c) prvega odstavka 6. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov (GDPR) predstavljata tako ZSPJS in ZDIJZ.

Ker je IP v letu 2021 obravnaval več pritožb, kjer zavezanci podatkov o plačah javnih uslužbencev niso želeli posredovati javnosti, poziva vse subjekte javnega sektorja, da sledijo stališču Upravnega sodišča in s tem skrajšajo postopek ter zagotovijo večjo transparentnosti in preglednosti porabe javnih sredstev. Vsakršno skrivanje teh podatkov ali zavlačevanje organov pri njihovem razkrivanju je nedopustno.


Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav.
informacijska pooblaščenka