Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
   
dekorativna slika

Poročanje z javnih sej zbora ŠOU v Ljubljani

+ -
Datum: 06.12.2023
Številka: 07121-1/2023/1526
Kategorije: Mediji, Snemanje sej in javnih dogodkov

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju: IP) je prejel vaše zaprosilo za mnenje glede poročanja z javnih sej zbora ŠOU v Ljubljani.

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju skladno z 58. členom Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: Splošna uredba o varstvu podatkov), 7. točko prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07-UPB1, 177/20, v nadaljevanju: ZVOP-1) ter 2. členom Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05, v nadaljevanju: ZInfP) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašim vprašanjem.

Poročanje medijev s sej organov, ki so odprte za javnost, je v skladu z Zakonom o medijih načeloma dovoljeno, vendar ob upoštevanju veljavnih predpisov in aktov vsakega organa.

Seje organov ŠOUL so javne. Na seje organov se lahko vabijo predstavniki posameznih javnih občil. Javnost se lahko omeji ali izključi samo, če je tako določeno v aktih ŠOUL, ki jih sprejema Študentski zbor ŠOUL.

O b r a z l o ž i t e v:

IP uvodoma poudarja, da lahko podaja neobvezujoča mnenja in pojasnila, ne sme pa izven konkretnih inšpekcijskih postopkov preverjati primernosti izbrane pravne podlage ali namenov oziroma obsega obdelave osebnih podatkov v konkretnem primeru. IP tako ne more sprejemati odločitev o ustreznosti in dopustnosti snemanja in poročanja novinarjev s seje zbora ŠOU v Ljubljani (v nadaljevanju: ŠOUL). Prav tako IP ni pristojen za presojo ustreznosti delovanja medijev z vidika ustavno zagotovljene pravice do svobode izražanja.

IP je že večkrat poudaril, da je poročanje medijev s sej organov, ki so odprte za javnost, v skladu z Zakonom o medijih (ZMed; Uradni list RS, št. 110/06 – UPB, 36/08 – ZPOmK-1, 77/10 – ZSFCJA, 90/10 – odl. US, 87/11 – ZAvMS, 47/12, 47/15 – ZZSDT, 22/16, 39/16, 45/19 – odl. US, 67/19 – odl. US, 82/21) načeloma dovoljeno, vendar ob upoštevanju veljavnih predpisov in aktov vsakega organa. Odločitev o dopustnosti prisotnosti medijev na seji zbora z namenom medijskega poročanja je tako povsem v pristojnosti ŠOUL. Ta je namreč tista, ki zagotavlja javnost svojega dela, na njej pa je tudi določitev načina, kako bo to uredila in zagotavljala. Javnost svojega dela namreč lahko zagotavlja na različne načine (npr. z akreditacijami, z določbami internih aktov, z zapiranjem sej za javnost v celoti ali pri posameznih točkah dnevnega reda itd.). Vprašanja kot so, ali je medij lahko prisoten na seji, kako lahko v tem primeru poroča ter ali lahko sejo za namen poročanja snema zvočno oziroma slikovno ter v kolikšnem delu in druga podobna vprašanja tako niso v pristojnosti IP, temveč v konkretnem primeru primarno v pristojnosti ŠOUL, ki ima vselej možnost, da sama odloči, kako bo zagotavljala javnost svojega dela. IP ob tem še dodaja, da je v primeru spora glede takih vprašanj za presojo pristojno sodišče in ne IP.

Ob tem IP dodaja, da Statut ŠOUL v 14. členu določa, da je delovanje ŠOUL javno. Seje organov ŠOUL so javne. Na seje organov se lahko vabijo predstavniki posameznih javnih občil. Javnost se lahko omeji ali izključi samo, če je tako določeno v aktih ŠOUL, ki jih sprejema Študentski zbor ŠOUL. Javnost dela organov ŠOU v Ljubljani se zagotavlja zlasti tako, da so akti in sklepi vseh organov ŠOUL javno dostopni preko objave na za ta namen določeni oglasni deski in spletni strani ŠOUL v za to predpisanem času. Izvajanje dostopa javnosti do informacij o delovanju ŠOUL se uredi v navodilih, ki jih sprejme Študentski zbor ŠOUL. V primeru, da določeni postopki v navodilih niso urejeni, se smiselno uporablja zakon, ki ureja dostop do informacij javnega značaja.

IP sklepno povzema, da torej ni pristojen presojati, ali lahko predstavniki medijev snemajo oziroma preko spleta prenašajo konkretno sejo, niti ni pristojen nadzirati delovanja ŠOU v zvezi s tem (razen v delu, ki določa omejitev in izključitev javnosti zaradi varovanja osebnih podatkov).

Lepo vas pozdravljamo.

 

Pripravil:

Matej Sironič,                                                   

Svetovalec pooblaščenca

za varstvo osebnih podatkov

 

Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav.,

Informacijska pooblaščenka