Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
   
dekorativna slika

Zahteva delodajalca za izvide Covid-19

+ -
Datum: 11.11.2021
Številka: 07121-1/2021/2212
Kategorije: Delovna razmerja, Zdravstveni osebni podatki

Na IP ste se obrnili z vprašanjem o skladnosti preverjanja pogoja PCT (tj. negativni test, potrdilo o prebolevnosti ali potrdilo o cepljenju proti SARS Covid-2) z Ustavo Republike Slovenije ter z vprašanjem, ali ima delodajalec pravico zahtevati od delavca, da mu omogoči vpogled oziroma da mu posreduje potrdilo o izpolnjevanju pogoja PCT.

 

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju skladno z 58. členom Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju Splošna uredba o varstvu podatkov), 7. točko prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07-UPB1, v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. členom Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05, v nadaljevanju ZInfP) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašim vprašanjem.

 

Uvodoma poudarjamo, da IP izven postopka inšpekcijskega nadzora oziroma drugega upravnega postopka konkretnih obdelav osebnih podatkov ne more presojati. To pomeni, da IP v okviru izdaje mnenja ne more odločati o tem, ali so v konkretnem primeru podani pogoji za posredovanje osebnih podatkov, temveč lahko zgolj opozori na relevantno pravno podlago ter pogoje, ki morajo biti izpolnjeni, da je določeno posredovanje podatkov zakonito. Konkretno presojo pa lahko oziroma mora opraviti izključno upravljavec osebnih podatkov. Glede vašega vprašanja vam IP v okviru nezavezujočega mnenja ne more podati dokončnega odgovora in tudi ni pristojen presojati ustreznosti zdravstvenih ukrepov in njihove učinkovitosti, ali vprašanj s področja delovnega prava, zato vam podaja splošne usmeritve in pojasnila zgolj glede obdelave osebnih podatkov.

 

V zvezi z vašim vprašanjem, ali je ustavno skladna ureditev preverjanja PCT pogojev z odloki, vam IP odgovarja, da IP že ves čas pandemije izpostavlja, da lahko obdelavo osebnih podatkov glede na določbe Ustave določa le zakon, ki v pravice ne bi smel posegati, če to ni nujno, učinkovito in sorazmerno zlasti glede na ocene zdravstvene stroke. Ker obdelava osebnih podatkov pri ugotavljanju izpolnjevanja pogojev PCT pomeni poseg v pravico do zasebnosti, te ni dopustno urejati s podzakonskim aktom (npr. vladnim odlokom), kot je to trenutno urejeno v praksi. Zato je IP pri Ustavnemu sodišču vložil zahtevo za presojo ustavnosti in zakonitosti odlokov, ki urejajo obdelavo osebnih podatkov pri preverjanju pogojev PCT. IP ni pristojen, da bi sam presodil, ali so odloki skladni z Ustavo, to pristojnost ima le Ustavno sodišče. Dokler Ustavno sodišče o zadevi ne odloči, vsi veljavni odloki in pravni akti glede ukrepov za zmanjšanje posledic pandemije veljajo. Vsi zavezanci so jih dolžni spoštovati, dokler jih sodišče ne odpravi ali razveljavi

 

Pravna podlaga delodajalca za preverjanje pogojev PCT je podana v primeru, če je s predpisom (npr. vladnim odlokom) zahtevano, da so pogoji PCT za zaposlene in druge osebe, ki delajo pri delodajalcu, v določeni panogi obvezni, ali v primeru, da je takšno preverjanje potrebno za zaščito interesov, ki so bistveni za življenje posameznikov po presoji pooblaščenega zdravnika medicine dela. IP o etični in pravni ustreznosti samega ukrepa PCT ne sme presojati. Delodajalci namreč lahko obdelujejo osebne podatke (npr. preverjajo PCT pogoje) svojih zaposlenih, če je to potrebno za namene uresničevanja pravic in obveznosti iz delovnega razmerja ali v zvezi z delovnim razmerjem zaposlenega (48. člen Zakona o delovnih razmerjih – ZDR-1). Vladni odloki, ki urejajo ukrepe za zajezitev epidemije COVID-19, določajo, kdaj mora delavec izpolnjevati PCT pogoje, kar pomeni, da urejajo dodatne »pravice in obveznosti iz delovnega razmerja«. Zato je podlaga za dopustno obdelavo osebnih podatkov delavcev, do katere pride s preverjanjem pogoja PCT, že v 48. členu ZDR-1 v povezavi z (b) točko drugega odstavka 9. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov in s trenutno veljavnimi predpisi. Odloki namreč delavcu nalagajo obveznost, da v zvezi s svojim delovnim razmerjem izkaže, da izpolnjuje pogoj PCT, delodajalcu pa obveznost, da te pogoje preveri pri svojih zaposlenih in tudi pri uporabnikih storitev (npr. pri strankah, ki obiščejo podjetje). Ker se odloki pogosto spreminjajo (na tedenski ravni), je treba sproti preveriti, za katere primere trenutno veljavni odlok določa obvezno preverjanje pogoja PCT (npr. ali to velja le za določene panoge ali za vse zaposlene in samozaposlene). Kateri predpisi, ki urejajo ukrepe za preprečevanje epidemije, so trenutno v veljavi, lahko preverite na spletni strani Uradnega lista: http://www.pisrs.si/Pis.web/aktualno.

 

Delodajalec in ponudnik storitev morata pri preverjanju PCT pogojev čim manj poseči v zasebnost posameznika in zato lahko preverita le tiste podatke, ki so relevantni za uresničitev namena njune obveznosti glede preverjanja izpolnjevanja PCT pogojev. To pomeni, da lahko delodajalec ali ponudnik storitve v vaša dokazila glede izpolnjevanja pogojev PCT le VPOGLEDA, ne sme pa jih hraniti. Predloženih dokazil v papirni ali digitalni obliki torej ne sme kopirati, preslikati, fotografirati ali drugače reproducirati njihove vsebine.

 

Delodajalec pa mora upoštevati tudi druge določbe Splošne uredbe, npr. glede sprejetja primernih ukrepov za zavarovanje osebnih podatkov in glede obveščanja zaposlenih. Zaposlenim mora tako podati ustrezne informacije o obdelavi njihovih osebnih podatkov, kot to določa 13. člen Splošne uredbe, na primer glede informacije glede upravljavca, namena obdelave osebnih podatkov, pravne podlage, roka hrambe, uporabnikov osebnih podatkov, prenosa osebnih podatkov in glede uveljavljanja pravic posameznika.

 

Svetujemo, da si več o pravicah posameznika glede varstva podatkov preberete na naši spletni strani www.tiodločaš.si.

 

Vsa mnenja IP so objavljena in dostopna na naši spletni strani: https://www.ip-rs.si/vop/.

 

Prav tako pa so vsa ključna področja, kot jih ureja Splošna uredba o varstvu podatkov predstavljena na: https://www.ip-rs.si/zakonodaja/reforma-evropskega-zakonodajnega-okvira-za-varstvo-osebnih-podatkov/kljucna-podrocja-uredbe/, kjer lahko najdete veliko koristnih nasvetov glede bistvenih obveznosti podjetij in drugih organizacij za pravilno izvajanje ukrepov varstva osebnih podatkov.

 

Lep pozdrav,

 

                                                                                    Mojca Prelesnik

                                                                                    informacijska pooblaščenka

 

Manja Resman

Svetovalka IP

 

To mnenje je nastalo v okviru projekta »Programa pravice, enakost in državljanstvo 2014-2020«, ki ga financira Evropska unija.

Vsebina tega mnenja predstavlja neobvezno mnenje Informacijskega pooblaščenca in je izključno njegova odgovornost. Evropska komisija ne sprejema odgovornosti glede uporabe informacij, ki jih mnenje zajema.