Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
   
dekorativna slika

Vpogled v osnovnošolske teste s strani staršev

+ -
Datum: 11.06.2021
Številka: 07121-1/2021/1080
Kategorije: Šolstvo||Pravica do seznanitve z lastnimi osebnimi podatki

Pri Informacijskem pooblaščencu (IP) smo dne 31. 5. 2021 prejeli vaše vprašanje o tem, ali in s katerim zakonom je prepovedano, da bi se starši lahko seznanili s pisnimi testi svojih otrok na način pridobitve fotokopij. Osnovna šola vam dovoli le vpogled v teste.

 

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju skladno z 58. členom Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: Splošna uredba o varstvu podatkov), 7. točko prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07-UPB1, v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. členom Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05, v nadaljevanju ZInfP) posredujemo naše neobvezujoče mnenje v zvezi z vašim vprašanjem.

 

 

IP-ju ni znan predpis, ki bi na področju osnovnošolskega izobraževanja izrecno onemogočal, da se pravica do seznanitve z lastnimi osebnimi podatki uresničuje tudi na način pridobitve kopije.

 

 

 

O b r a z l o ž i t e v:

 

Tretji odstavek 15. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov določa, da »upravljavec zagotovi kopijo osebnih podatkov, ki se obdelujejo«. To pomeni, da se pravica do seznanitve z lastnimi osebnimi podatki lahko uresničuje tudi tako, da posameznik (ali njegov zakoniti zastopnik) pridobi kopijo dokumenta, na katerem se nahajajo njegovi osebni podatki. IP v naslednjih predpisih:

  • Zakon o osnovni šoli (ZOsn),
  • Pravilnik o dokumentaciji v osnovni šoli in
  • Pravilnik o zbiranju in varstvu osebnih podatkov na področju osnovnošolskega izobraževanja,

ni našel prepovedi ali omejitve, ki bi onemogočala, da se pravica izvršuje na način pridobitve reprodukcije nosilca osebnih podatkov.

 

Čeprav med osebne podatke v 95. členu ZOsn ne spadajo testi, ni videti razloga, da za teste ne bi veljalo smiselno enako pravilo iz tretjega odstavka 96. člena ZOsn, po katerem »imajo starši pravico do vpogleda v osebne podatke iz 95. člena ZOsn, ki se nanašajo na njihovega otroka; staršem je treba omogočiti pregledovanje, prepisovanje in kopiranje teh podatkov«.

 

Podobno določa prvi odstavek 36. člena Pravilnika o zbiranju in varstvu osebnih podatkov na področju osnovnošolskega izobraževanja, in sicer, da »imajo starši pravico do vpogleda v vse zbirke osebnih podatkov, ki se nanašajo na njihovega otroka; staršem je treba omogočiti pregledovanje, prepisovanje in kopiranje teh podatkov«, pri čemer se ta določba nanaša (le) na zbirke iz 95. člena ZOsn (gl. 1. člen Pravilnika) in na zbirke, ki se vodijo na podlagi privolitve.

 

Upoštevati je treba, da se IP – kot pritožbeni organ na tem področju – ne more vnaprej opredeljevati do konkretnih primerov seznanitve z osebnimi podatki. To pomeni, da je tudi seznanitev v vašem primeru odvisna od vrste pogojev, ki bi jih IP lahko dokončno presojal šele v pritožbenem postopku.  Zato vam priporočamo, da pri šoli vložite pisno zaprosilo za pridobitev kopij. Če boste prejeli pisno zavrnitev zahteve, lahko pri IP vložite pritožbo v 15 dneh od prejema. Pri tem si lahko pomagate z obrazci, ki so dostopni na spletni strani IP poda zavihkom »obrazci«.

 

Lepo vas pozdravljamo,

 

 

Pripravil:

mag. Urban Brulc, univ. dipl. prav.

samostojni svetovalec IP

 

Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav.

informacijska pooblaščenka