Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
   
dekorativna slika

Vpogled v originalen izvid testiranja za covid-19

+ -
Datum: 13.04.2021
Številka: 07121-1/2021/721
Kategorije: Šolstvo, Zdravstveni osebni podatki

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju IP) je po elektronski pošti prejel vaš dopis, v katerem pojasnjujete, da ste zaposleni v šoli in se morate tedensko testirati. Testirate se na lastne stroške v zasebnem zdravstvenem zavodu, zato vas ni na seznamu lokalnega zdravstvenega doma, kjer se sicer izvaja testiranje za preostale zaposlene. Ravnateljica zavoda, v katerem ste zaposleni, želi originalni izvid ali SMS o vašem negativnem/pozitivnem testu. Sprašujete nas, ali je delodajalec upravičen do vpogleda in hrambe izvida testiranja.

 

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju na podlagi 58. člena Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: Splošna uredba), 7. točke prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07, uradno prečiščeno besedilo, v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. člena Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05, v nadaljevanju ZInfP) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašim vprašanjem. Ob tem IP poudarja, da izven postopka inšpekcijskega nadzora konkretnih obdelav osebnih podatkov ne more presojati.

 

V primeru, ki ga izpostavljate, gre za vprašanje obdelave posebnih vrst osebnih podatkov. Podatki o zdravstvenem stanju so namreč skladno s členom 4(15) Splošne uredbe o varstvu podatkov: osebni podatki, ki se nanašajo na telesno ali duševno zdravje posameznika, vključno z zagotavljanjem zdravstvenih storitev, in razkrivajo informacije o njegovem zdravstvenem stanju. Obdelava tovrstnih, posebnih vrst osebnih podatkov je praviloma prepovedana (člen 9 Splošne uredbe o varstvu podatkov), izjemoma pa je dopustna npr. na podlagi izrecne privolitve posameznika ali če je obdelava potrebna

  • iz razlogov bistvenega javnega interesa na podlagi prava Unije ali prava države članice, ki je sorazmerno z zastavljenim ciljem, spoštuje bistvo pravice do varstva podatkov ter zagotavlja ustrezne in posebne ukrepe za zaščito temeljnih pravic in interesov posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki;
  • iz razlogov javnega interesa na področju javnega zdravja, kot je zaščita pred resnimi čezmejnimi tveganji za zdravje ali zagotovitev visokih standardov kakovosti in varnosti zdravstvenega varstva ter zdravil ali medicinskih pripomočkov, na podlagi prava Unije ali prava države članice, ki zagotavlja ustrezne in posebne ukrepe za zaščito pravic in svoboščin posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, zlasti varovanje poklicne skrivnosti;
  • za namene preventivne medicine ali medicine dela, oceno delovne sposobnosti zaposlenega, zdravstveno diagnozo na podlagi prava Unije ali prava države članice ali v skladu s pogodbo z zdravstvenim delavcem ipd.

 

Vse možne izjeme od prepovedi obdelave posebnih vrst osebnih podatkov navaja člen 9(2)(a)-(j) Splošne uredbe.

 

V delovnih razmerjih lahko sicer pod določenimi pogoji kot pravno podlago za posredovanje informacije o negativnem testu zaposlenega delodajalcu štejemo določbo 48. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, s sprem. in dop., v nadaljevanju ZDR-1). V prizadevanju za preprečitev širjenja okužbe s koronavirusom pa je na področju šolstva minister za zdravje sprejel celo Odredbo o izvajanju posebnega presejalnega programa za zgodnje odkrivanje okužb z virusom SARS-CoV-2 za osebe, ki opravljajo dejavnost vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 11/21; v nadaljevanju Odredba), ki izrecno nalaga obveznost sporočanja rezultatov testiranja. 5. člen Odredbe namreč določa, da testirana oseba »sporoči negativen izvid testiranja predstojniku vzgojno-izobraževalnega zavoda oziroma osebi, ki jo on pooblasti.«

 

IP je prejel že več zaprosil za mnenje, komu in v kakšni obliki naj se podatki o testiranju sporočajo. Na področju vzgoje in izobraževanja je odgovor na vprašanje »komu« zelo jasen - predstojniku vzgojno-izobraževalnega zavoda oziroma osebi, ki jo on pooblasti. V zvezi s tem sme predstojnik ali pooblaščena oseba vzpostaviti tudi ustrezno evidenco (z vsemi varovalkami za zavarovanje osebnih podatkov posameznikov). IP je prav tako že odgovoril na vprašanje »v kakšni obliki« naj se sporoča negativen izvid, in sicer je IP zapisal, »da delodajalec oziroma predstojnik vzgojno-izobraževalnega zavoda ali oseba, ki jo ta pooblasti, ni upravičena pridobivati dejanskih izvidov oziroma nima podlage za pregledovanje SMS sporočila (v primeru takšnega načina prevzema izvida) v telefonu zaposlenega ali celo, da bi moral zaposleni posredovati takšno sporočilo predstojniku ali pooblaščeni osebi. Delodajalec namreč nikoli ni upravičen do prejema izvida kot takega, lahko pa je v konkretnem primeru upravičen do informacije o negativnem izvidu.«

 

Skladno z ustavno določbo 37. člena Ustave RS, ki zagotavlja varstvo tajnosti pisem in drugih občil, lahko samo zakon »predpiše, da se na podlagi odločbe sodišča za določen čas ne upošteva varstvo tajnosti pisem in drugih občil in nedotakljivost človekove zasebnosti, če je to nujno za uvedbo ali potek kazenskega postopka ali za varnost države.« Kakršno koli drugačno ravnanje bi pomenilo kršitev tajnosti občil, ki je opredeljeno tudi kot kaznivo dejanje. Ob tem želimo opozoriti, da bi se lahko v praksi pojavila interpretacija, da lahko zaposleni, »če želi«, »prostovoljno« pokaže SMS sporočilo. Takšno interpretacijo IP v principu zavrača oziroma strogo poudarja, da je v delovnih razmerjih privolitev kot pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov veljavna izključno, če je informirana in resnično prostovoljna, torej če jo lahko zaposleni brez kakršnihkoli posledic za delovno razmerje zavrne ali prekliče. V primeru, kot ga opisujete, si je težko zamisliti, da bi bila privolitev resnično lahko prostovoljna.

 

IP pa žal težko podrobneje komentira način izvajanja obveznosti obveščanja o negativnem izvidu, saj tega ne ureja ne Odredba, še manj pa kakšen zakon. Ker se zakonodajalec ali odredbodajalec o tem ni izrazil, je očitno le, kako se ne sme izvajati obveščanja (torej s posredovanjem SMS izvida, razen ob izjemno strogih pogojih prostovoljnosti privolitve).

 

V upanju, da ste dobili odgovor na svoje vprašanje, vas lepo pozdravljamo.

 

 

                                                                                               Mojca Prelesnik, univ.dipl.prav.,                                                 

                                                                                               informacijska pooblaščenka

 

 

Pripravila:                                                                                                                              

mag. Polona Merc, univ. dipl. prav.,

svetovalka IP za varstvo osebnih podatkov