Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
   
dekorativna slika

Ugotovitev identitete upravičenca pri unovčitvi bonov

+ -
Datum: 21.10.2021
Številka: 07121-1/2021/2114
Kategorije: Razno

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju: IP) je prejel vaše zaprosilo za mnenje glede obdelave osebnih podatkov ob koriščenju bona 21.

 

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju skladno z 58. členom Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: Splošna uredba o varstvu podatkov), 7. točko prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07-UPB1, 177/20, v nadaljevanju: ZVOP-1) ter 2. členom Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05, v nadaljevanju: ZInfP) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašim vprašanjem.

IP uvodoma poudarja, da lahko podaja nezavezujoča mnenja in pojasnila, ne sme pa izven konkretnih inšpekcijskih postopkov preverjati primernosti izbrane pravne podlage ali namenov oziroma obsega obdelave osebnih podatkov v konkretnem primeru. IP kot nadzorni organ na področju varstva osebnih podatkov v okviru mnenja tako ne more presojati skladnosti konkretnega ravnanja iz vašega zaprosila za mnenje s pravili varstva osebnih podatkov.

IP splošno pojasnjuje, da je vaše vprašanje povezano z unovčenjem turističnih bonov, ki jih je uvedel Zakon o interventnih ukrepih za pomoč gospodarstvu in turizmu pri omilitvi posledic epidemije COVID -19 (ZIUPGT; Uradni list RS, št. 112/21). Ta v tretjem odstavku 43. člena določa, da bon, ki se glasi na mladoletnega upravičenca, unovčijo zanj starši oziroma zakoniti zastopnik ali druga oseba, h kateri je mladoletni upravičenec z odločbo pristojnega organa zaupan v varstvo in vzgojo in za mladoletnega upravičenca dejansko skrbi (npr. rejnik, odgovorna oseba zavoda, kamor je mladoletni upravičenec nameščen). Bon se unovči na podlagi izjave, ki je določena z uredbo iz trinajstega odstavka tega člena.

Na tej podlagi je bila sprejeta Uredba o načinu unovčitve bona za izboljšanje gospodarskega položaja na področju potrošnje v gostinstvu, turizmu, športu in kulturi, povračilu sredstev preko informacijskega sistema Finančne uprave Republike Slovenije ter načinu vodenja in upravljanja evidence bonov (Uradni list RS, št. 114/21). Ta v 3. členu določa, da ob unovčitvi bona upravičenec oziroma njegov zakoniti zastopnik ali skrbnik potrdi unovčitev bona s pisno potrditvijo in predložitvijo kopije osebne izkaznice ali potnega lista na obrazcu BON 21 "Potrditev unovčitve bona", iz Priloge 1, ki je sestavni del te uredbe. Priloga 1 določa, da se ob unovčitvi bona v obrazec vnese ime in priimek ter EMŠO upravičenca (torej osebe, ki prenaša bon - v konkretnem primeru otroka), znesek unovčitve bona, ime in priimek ter EMŠO osebe (zakonitega zastopnika, skrbnika, pooblaščene tretje osebe), po kateri bo upravičenec unovčil bon, kot obvezno prilogo pa določa tudi kopijo osebne izkaznice ali potnega lista upravičenca. IP meni, da se, v kolikor upravičenec nima osebne izkaznice ali potnega lista, ponudnik storitev lahko o njegovi identiteti prepriča tudi na drug primeren način. Ob tem IP posebej opozarja na načelo najmanjšega obsega podatkov, ki določa, da morajo biti pod pogojem, da obstaja pravna podlaga, osebni podatki, ki se obdelujejo, ustrezni, relevantni in omejeni na to, kar je potrebno za namene, za katere se obdelujejo. Navedeno načelo pomeni, da je potrebno obdelovati samo toliko osebnih podatkov, kolikor je nujno potrebno za dosego posamičnega zakonitega namena obdelave (v konkretnem primeru ugotovitev identitete upravičenca).

Ob tem IP pojasnjuje tudi, da ponudnik storitve od FURS prejme sredstva v višini unovčenega bona. Ponudnik storitve prejme sredstva na podlagi predložene pisne potrditve upravičenca in kopije njegove osebne izkaznice ali potnega lista. Ponudnik storitve mora hraniti predložene pisne potrditve upravičenca, kopije njegove osebne izkaznice ali potnega lista in vse izjave, ki so opredeljene v zgoraj omenjeni uredbi, še dve leti od dneva unovčitve bona.

IP sklepno poudarja, da mora ponudnik storitev vse podatke, ki jih prejme s strani upravičencev bonov, tudi primerno zavarovati, tako glede dostopanja zaposlenih, kot pri nadaljnji obdelavi in hranjenju v svojem sistemu, pri posredovanju tretjim osebam, ipd. 

IP sklepno ponovno poudarja, da o ustreznosti in zakonitosti obdelave osebnih podatkov v konkretnem primeru lahko presoja le v okviru konkretnega inšpekcijskega oziroma drugega upravnega postopka, ko so znane vse konkretne okoliščine posameznega primera.

 

S spoštovanjem.

 

 

Pripravil:

Matej Sironič,                                                   

Svetovalec pooblaščenca

za varstvo osebnih podatkov

 

 

Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav.,

Informacijska pooblaščenka