Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
   
dekorativna slika

Seznanitev z lastnimi osebnimi podatki

+ -
Datum: 25.11.2021
Številka: 07121-1/2021/2360
Kategorije: Pravica do seznanitve z lastnimi osebnimi podatki, Razno

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju IP) je dne 17. 11. 2021 po navadni pošti prejel vaš dopis, v katerem nas seznanjate, da ste v povezavi s postopkom geodetske meritve od geodeta pisno zahtevala, da vama posreduje zapisnik in izdelan elaborat meritev. Pojasnjujeta, da odgovora kljub poslani zahtevi z dne 19. 8. 2021 še nista prejela ter v povezavi s tem IP prosita za nasvet, kako postopati, da bosta prišla do zahtevane dokumentacije. V dopisu dodajate, da ravnanje geodetskega podjetja namiguje na korupcijo.

 

***

 

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju na podlagi 58. člena Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: Splošna uredba), 7. točke prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07, uradno prečiščeno besedilo, v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. člena Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05, v nadaljevanju ZInfP) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašim vprašanjem.

 

Uvodoma pojasnjujemo, da je IP pritožbeni organ na področju seznanitve z lastnimi osebnimi podatki. IP pa ni pristojen za presojo o morebitnih drugih vidikih zakonitosti poslovanja organov in organizacij (kot primeroma v vašem dopisu navajate, da ravnanje geodetskega podjetja namiguje na korupcijo). To pomeni, da IP odloča v pritožbenem postopku zoper molk ali zavrnitev upravljavca (v vašem primeru geodetskega podjetja) v zadevi seznanitve z lastnimi osebnimi podatki, v skladu z načelom zakonitosti pa se ne more in ne sme vmešavati v druge vidike njihovega delovanja in poslovanja. Upoštevaje zgoraj navedeno tako IP v nadaljevanju daje le splošno mnenje glede ustavno zagotovljene pravice do seznanitve z lastnimi osebnimi podatki.

 

Skladno s 15 členom Splošne uredbe ima vsak posameznik pravico, da se seznani s svojimi osebnimi podatki. Tako mora upravljavec posamezniku na njegovo zahtevo: 

 1. posredovati potrditev, ali se v zvezi z njim obdelujejo osebni podatki;
 2. omogočiti vpogled ali posredovati reprodukcijo teh osebnih podatkov, torej zagotoviti dostop do njihove vsebine, in
 3. če se osebni podatki posameznika pri upravljavcu res obdelujejo, tudi naslednje informacije:
  1. namene obdelave; 
  2. vrste zadevnih osebnih podatkov;
  3. uporabnika, ki so jim bili ali jim bodo razkriti osebni podatki, zlasti uporabnike v tretjih državah ali mednarodnih organizacijah; 
  4. kadar je mogoče, predvideno obdobje hrambe osebnih podatkov ali, če to ni mogoče, merila, ki se uporabijo za določitev tega obdobja; 
  5. obstoj pravice, da se od upravljavca zahteva popravek ali izbris osebnih podatkov ali omejitev obdelave osebnih podatkov v zvezi s posameznikom, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali obstoj pravice do ugovora taki obdelavi; 
  6. pravico do vložitve pritožbe pri nadzornem organu; 
  7. kadar osebni podatki niso zbrani pri posamezniku, na katerega se ti nanašajo, vse razpoložljive informacije v zvezi z njihovim virom; 
  8. obstoj avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov iz člena 22(1) in (4) Splošne uredbe (EU) o varstvu podatkov, ter vsaj v takih primerih smiselne informacije o razlogih zanj, kot tudi pomen in predvidene posledice take obdelave za posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki.

 

V primeru, da boste pri upravljavcu osebnih podatkov (v vašem primeru geodetsko podjetje) izkoristili pravico, ki vam jo daje člen 15 Splošne uredbe,  si lahko pomagate z obrazcem, ki je objavljen na spletni strani IP, na naslovu https://www.ip-rs.si/obrazci/varstvo-osebnih-podatkov/.

 

Zahtevo za seznanitev z lastnimi osebnimi podatki morate torej nasloviti neposredno na upravljavca vaših osebnih podatkov, IP pa je pristojen za odločanje o pritožbi posameznika, kadar upravljavec osebnih podatkov ne ugodi zahtevi posameznika glede pravice posameznika do seznanitve z zahtevanimi podatki. Če vam upravljavec osebnih podatkov na vašo zahtevo v roku enega meseca ne bo odgovoril ali pa vaši zahtevi ne bo ugodil, lahko torej na IP pošljete pritožbo, ki jo vložite na obrazcu »Pritožba zaradi kršitve pravice do seznanitve z lastnimi osebnimi podatki«, ki je prav tako objavljen na spletnih straneh IP (https://www.ip-rs.si/obrazci/varstvo-osebnih-podatkov/).


Več informacij o pravici do seznanitve z lastnimi osebnimi podatki, kako jo uveljavljati in več informacij glede pritožbe lahko pridobite na naši spletni strani: https://www.ip-rs.si/varstvo-osebnih-podatkov/pravice-posameznika/seznanitev-z-lastnimi-osebnimi-podatki.

 

Dodatno IP pojasnjuje, da v kolikor menite, da pristojni organi ali nosilci javnih pooblastil pri izvajanju svojih nalog ne poslujejo v skladu s predpisi glede izvajanja upravnih postopkov in upravnega poslovanja, se lahko s prijavo obrnete tudi na Upravno inšpekcijo.

                                                                

V upanju, da ste dobili odgovor na svoje vprašanje, vas lepo pozdravljamo.

 

                                                           

Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav.,

informacijska pooblaščenka