Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
   
dekorativna slika

Posredovanje osebnih podatkov sodnemu izvedencu v preiskavi - dodatno

+ -
Datum: 18.01.2022
Številka: 07121-1/2021/2663
Kategorije: Pravne podlage, Sodni postopki

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju IP) je po elektronski pošti prejel vaš dopis, v katerem pojasnjujete, da ste sicer prejeli naše mnenje št. 07121-1/2021/2624 z dne 3. 1. 2022, vendar je naš odgovor temeljil na napačni predpostavki, da sodna preiskava poteka zoper direktorja vašega podjetja, medtem ko v resnici poteka zoper direktorja enega od vaših poslovnih partnerjev. Sprašujete nas torej:

  • ali ste sodni izvedenki v sodnem procesu proti direktorju enega od vaših poslovnih partnerjev/kupcev, s sklepom sodišča, v katerem ne piše, da ji morate predložiti celotno poslovanje vašega podjetja, pač pa zgolj zadeve, ki se tičejo primera,  dolžni dati vse analitične podatke o celotnem poslovanju vašega podjetja (večina teh podatkov se ne nanaša na vaše poslovanje s sodno procesiranim podjetjem);
  • ali lahko zavrnete obisk vašega podjetja oziroma računovodskega servisa (kateri deluje kot vaš zunanji izvajalec), saj v sklepu sodišča, ki ga je predložila sodna izvedenka, nič ne piše o takšnem obisku?

 

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju na podlagi 58. člena Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: Splošna uredba), 7. točke prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07, uradno prečiščeno besedilo, v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. člena Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05, v nadaljevanju ZInfP) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašim vprašanjem. Ob tem IP poudarja, da izven postopka inšpekcijskega nadzora konkretnih obdelav osebnih podatkov ne more presojati.

 

Najprej se vam za napako pri napačnem razumevanju vašega zaprosila za mnenje opravičujemo. Po pregledu mnenja št. 07121-1/2021/2624 z dne 3. 1. 2022, ki smo vam ga kot odgovor posredovali, pa ugotavljamo, da naši odgovori držijo tudi v primeru, ko sodna preiskava poteka zoper direktorja vašega poslovnega partnerja, sodna izvedenka pa zahteva podatke vašega podjetja.

 

Bistvo našega odgovora namreč temelji na tem, da je po obstoječi zakonodaji (predvsem imamo v mislih določbe Zakona o varstvu osebnih podatkov na področju obravnavanja kaznivih dejanj (Uradni list RS, št. 177/20; v nadaljevanju ZVOPOKD)) obdelava osebnih podatkov zakonita le, če je potrebna in v obsegu, v katerem je potrebna, za opravljanje nalog pristojnih organov, določenih z zakonom.

 

V predhodnem mnenju smo navedli tudi, da je sodni izvedenec pomočnik sodišča, ki zaradi svojega zakonskega položaja uživa višjo raven zaupanja in ima med dokaznimi sredstvi specifičen položaj. Sodišče, ki s sklepom imenuje sodnega izvedenca in opredeli obseg njegovih obveznosti, s tem pooblašča sodnega izvedenca za določena dejanja, na primer za pregled listin, ki so pomembne za ugotovitev pravno relevantnih dejstev oziroma na splošno za opravljanje posla sodnega izvedenstva.

 

V mnenju smo povzeli, da je eno najpomembnejših načel, po katerem se presoja tudi sama zakonitost obdelave osebnih podatkov, načelo sorazmernosti oziroma najmanjšega obsega podatkov. Osebni podatki, ki jih sme pridobiti tako sodišče kot sodni izvedenec po pooblastilu sodišča, morajo biti ustrezni, relevantni in omejeni na to, kar je potrebno za namene, za katere se obdelujejo (3. točka 5. člena ZVOPOKD); obdelava je dopustna v obsegu, v katerem je potrebna, za opravljanje nalog pristojnih organov (prvi odstavek 6. člena ZVOPOKD) in po analogiji mora biti seznanitev z osebnimi podatki nujna za opravo dela sodnega izvedenca (osmi odstavek 128. člena ZKP).

 

Glede na okoliščine primera in dejstvo, da gre pri tem le za neobvezno mnenje, v katerem ne moremo presojati zakonitosti konkretnih obdelav osebnih podatkov, smo podali tudi mnenje, da »sodni izvedenec od vas torej ne sme zahtevati osebnih podatkov, ki s preiskavo kaznivega dejanja nimajo nobene zveze. Po drugi strani pa – če so osebni podatki relevantni za opravo funkcije sodnega izvedenca po pooblastilu sodišča – ima sodni izvedenec podlago in pristojnost tudi za obdelavo osebnih podatkov posameznikov.«

 

Odgovor na vaše ponovno postavljeno mnenje v prvi alineji lahko torej najdete tudi v navedbi v našem predhodnem mnenju, da »[v] kolikor ste v dvomih glede obsega zahteve, vam lahko svetujemo le, da se obrnete na konkretno sodno izvedenko in z njo razčistite, katere osebne podatke potrebuje za opravo posla, za katerega jo je angažiralo sodišče.«

 

IP vam ne more svetovati natančno, katere osebne podatke lahko pošljete sodni izvedenki in katere ne, saj bi s tem neupravičeno in nezakonito posegel v sodno preiskavo. Kot rečeno se nam zdi ena od (neformalnih) možnosti, da navedena vprašanja razčistite s sodno izvedenko. V prejšnjem mnenju smo poudarili tudi, da pri obdelavi osebnih podatkov s strani sodišč v kazenskih zadevah Informacijski pooblaščenec s pooblastili in ukrepi, ki jih ima kot nadzorni organ na področju varstva osebnih podatkov, ne sme posegati v kazenske zadeve sodišč. Navedeno pomeni, da praktično ne smemo posegati v izvrševanje pristojnosti sodišč v kazenskih (pa tudi drugih sodnih) zadevah.

 

Glede vašega vprašanja v drugi alineji pa IP prav tako ni pravi naslov, da bi vam odgovoril, ali lahko odvrnete obisk sodne izvedenke ali ne. IP lahko poda le splošno mnenje glede pravnih podlag za obdelavo osebnih podatkov, ne more pa svetovati, ali lahko zavrnete obisk sodne izvedenke. Menimo pa, da sta obe vprašanji povezani, zato je morda najbolje, da vprašanje pravne podlage oziroma sorazmernosti obdelave osebnih podatkov naslovite na sodno izvedenko.

 

Za konec moramo poudariti še, da so naša mnenja omejena izključno na področje obdelave osebnih podatkov, torej podatkov fizičnih oseb, in se ne raztezajo na podatke gospodarskih subjektov, ki ne štejejo za osebne podatke posameznikov.

 

Lepo vas pozdravljamo,

 

                                                                                               Mojca Prelesnik, univ.dipl.prav.,                                                  

                                                                                                informacijska pooblaščenka

 

Pripravila:                                                                                                                                

mag. Polona Merc, univ. dipl. prav.,

svetovalka IP za varstvo osebnih podatkov