Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
   
dekorativna slika

Pošiljanje fotografije dela otroškega telesa pediatru prek aplikacije Gospodar zdravja

+ -
Datum: 29.07.2022
Številka: 07121-1/2022/829
Kategorije: Zdravstveni osebni podatki, Zavarovanje osebnih podatkov

Pri Informacijskem pooblaščencu (IP) smo dne 28. 7. 2022 prejeli vaše vprašanje, ali lahko pediater zahteva, da starši pošljejo sliko otrokovega spolovila preko sistema »Gospodar zdravja«?

 
Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju skladno z 58. členom Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: Splošna uredba o varstvu podatkov), 7. točko prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07-UPB1, v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. členom Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05, v nadaljevanju ZInfP) posredujemo naše neobvezujoče mnenje v zvezi z vašim vprašanjem. Pojasnjujemo še, da se do konkretnih primerov obdelave osebnih podatkov lahko dokončno opredeljujemo le v morebitnih inšpekcijskih postopkih.

  1. Če je fotografija otrokovega spolovila z medicinskega vidika primerna in potrebna za kakovostno, varno, primerno in učinkovito zdravstveno oskrbo otroka, ki se izvaja na daljavo, je pridobitev fotografije s strani zdravnika oziroma posredovanje fotografije s strani staršev prek sodobnih informacijskih rešitev, zakonito. Dodaten pogoj je, da posredovanje fotografije ni obvezno v smislu možnosti zavrnitve zdravstvene oskrbe, če starši fotografije ne bi posredovali po tej poti.

 

  1. Informacijska rešitev »Gospodar zdravja« in s to povezan interni informacijski sistem izvajalca zdravstvene dejavnosti morata zagotavljati tehnično varen prenos in hrambo podatkov in spoštovanje temeljnih načel varstva osebnih podatkov (zlasti načelo omejene hrambe, načelo zaupnosti, načelo najmanjšega obsega podatkov in načelo omejitve namena). V tem primeru bi bila obdelava fotografije po tej poti tudi varna in širše skladna s pravili varstva osebnih podatkov. Ker IP zakonitost informacijske rešitve »Gospodar zdravja« presoja v inšpekcijskem postopku, ki še ni zaključen, ne more podati konkretnejših ugotovitev.

 

O b r a z l o ž i t e v:

 

Pri izvajanju zdravstvene oskrbe na daljavo pridobitev in pregled digitalne fotografija relevantnega dela telesa lahko v določenih primerih nadomešča klinični osebni pregled. Zato pridobitev in pregled take fotografije s strani zdravnika načeloma ni sporno, saj se izvaja za namen zagotovitve kakovostne, primerne in varne ter učinkovite zdravstvene oskrbe, če je glede na zatrjevane zdravstvene težave pacienta to s strokovnega vidika primerno in potrebno (npr. pri vnetjih, poškodbah in anomalijah). S tega vidika gre za enako pravno podlago za obdelavo osebnih podatkov kot pri osebnem pregledu v ambulanti.

 

V vsakem konkretnem primeru, ko zdravnik zaprosi za posredovanje fotografije je pomembno, da zdravnik strokovno presodi, ali je pridobitev fotografije neizogibna in primerna ter zadostna metoda za ugotovitev zdravstvenega stanja oziroma za nadaljnje zdravljenje. Res pa je, da posredovanje in nadaljnja obdelava fotografije pomeni večji poseg v zasebnost in hkrati skriva dodatne nevarnosti pri posredovanju, hrambi in nadaljnji uporabi fotografije. Zato so pri presoji zakonitosti oziroma skladnosti  pomembni še trije vidiki:

  • tehnična varnost pri posredovanju in nadaljnji obdelavi fotografije;
  • ustrezno ravnanje s fotografijo po njeni primarni uporabi (varna hramba, uničenje, nedostopnost fotografije tretjim osebam, prepoved uprabe fotografije za osebno rabo ipd.);
  • za pacienta to ne sme biti edina možna pot za zagotovitev zdravstvene oskrbe. To pomeni, da mora zdravnik oziroma izvajalec pacientu ponuditi tudi alternativne rešitve, zlasti osebni obisk v ambulanti.

 

Zaradi inšpekcijskega postopka, ki je še v teku, pri IP nimamo informacij o tem, kako se v praksi konkretno izvaja posredovanje fotografij preko infomacijske rešitve “Gospodar zdravja” in kakšne varnostne rešitve ta sistem nudi. Zato se ne moremo bolj konkretno opredeliti do vašega vprašanja. Zgolj načeloma menimo, da je uporaba tovrstnih aplikacij, če te ustrezajo vsem zahtevam varstva osebnih podatkov, verjetno varnejša, kot pošiljanje fotografij po navadni e-pošti in brez šifriranja datotek.  

 

Če boste v praksi naleteli na primer domnevno nezakonite obdelave poslanih fotografij s strani kogarkoli, lahko pri IP vložite inšpekcijsko prijavo.

 

Prijazen pozdrav,

 

Pripravil:

mag. Urban Brulc, univ. dipl. prav.

samostojni svetovalec IP

 

Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav.

informacijska pooblaščenka