Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
   
dekorativna slika

Avtentikacija pri pošiljanju zdravstvene dokumentacije pacientu po e-pošti

+ -
Datum: 04.08.2022
Številka: 07120-1/2022/260
Kategorije: Pravica do seznanitve z lastnimi osebnimi podatki, Zavarovanje osebnih podatkov

Pri Informacijskem pooblaščencu (IP) smo dne 31. 7. 2022 prejeli vaše vprašanje, ali je prav, da pacient, ki zaprosi za elektronsko kopijo zdravstvene dokumentacije prek e-pošte, to prejme po tej poti brez preverjanja, ali gre res za pacienta, za katerega trdi, da je. Ali je dovolj, da je datoteka zaklenjena z geslom, ki je datum rojstva pacienta.

 

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju skladno z 58. členom Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: Splošna uredba o varstvu podatkov), 7. točko prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07-UPB1, v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. členom Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05, v nadaljevanju ZInfP) posredujemo naše neobvezujoče mnenje v zvezi z vašim vprašanjem.

 

Opisana praksa izvajalca zdravstvene dejavnosti ni primerna z vidika zahteve po zagotavljanju varnosti obdelave osebnih podatkov in predstavlja resno tveganje za nezakonito razkritje zdravstvenih osebnih podatkov neupravičeni osebi. 

 

Pošiljanje zdravstvenih podatkov po navadni e-pošti brez šifriranja (kriptiranja) datoteke predstavlja kršitev 14. člena ZVOP-1.

 

O b r a z l o ž i t e v:

 

Izvajalec mora pri posredovanju zdravstvene dokumentacije po e-pošti:

  • se prepričati, da je oseba res upravičena do seznanitve (obstoj pravne podlage – v vašem primeru 41. člen ZPacP),
  • opraviti avtentikacijo osebe in
  • datoteko šifrirati ter geslo za dešifriranje upravičencu poslati po ločeni poti.

Pri zahtevah, ki so vložene po elektronski pošti je izvedba zanesljive avtentikacije težavna, a možnosti oziroma njihove kombinacije so na primer:

  • zahteva po uporabi varnega elektronskega podpisa;
  • preverjanje e-naslova v internih zbirkah podatkov (oba naslova se morata ujemati);
  • dodatna kontrolna vprašanja glede dejstev in identifikatorjev (npr. interna številka pacienta), ki naj bi jih poznal le pacient;
  • uporaba varnega poštnega predala.

 

Če se izvajalec ne more prepričati o tem, ali gre res za pravega upravičenca, lahko elektronsko kopijo dokumentacije na fizičnem nosilcu pošlje tudi po klasični pošti na način osebne vročitve (npr. priporočeno s povratnico ali osebna vročitev po Zakonu o splošnem upravnem postopku), in sicer na uradni naslov, ki ga ima zabeleženega v internih zbirkah podatkov.

 

Pacientom in izvajalcem priporočamo, da se, namesto uporabe klasične e-pošte, poslužujejo sodobnih informacijskih rešitev, ki omogočajo za obe strani varen neposredni dostop do lastne zdravstvene dokumentacije (primer zVEM – CRPP).

 

Datoteka z zdravstvenimi podatki bi morala biti tudi šifrirana (gl. 14. člen ZVOP-1). Golo zaklepanje z geslom ne ustreza tej zakonski zahtevi. O tem gl. več mnenj, ki so že objavljena na spletni strani IP.

 

Pojasnjujemo še, da v vašem primeru, kljub neustreznim ukrepom, ni prišlo do kršitve v smislu posredovanja zdravstvene dokumentacije neupravičeni osebi. To ne velja za opustitev šifriranja.

 

Prijazen pozdrav,

 

Pripravil:

mag. Urban Brulc, univ. dipl. prav.

samostojni svetovalec IP

 

Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav.

informacijska pooblaščenka