Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
   
dekorativna slika

Navajanje prebolelih bolezni otrok v okviru pouka

+ -
Datum: 18.12.2020
Številka: 07121-1/2020/2282
Kategorije: Definicija OP, Pravne podlage, Razno, Šolstvo, Zdravstveni osebni podatki

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju IP) je po e-pošti prejel vaš dopis, v katerem pojasnjujete, da so učenci tretjega razreda osnovne šole imeli za nalogo, da morajo napisati, katere bolezni so preboleli, nato pa se o tem pogovarjati znotraj razreda. Ker gre za občutljive osebne podatke, to po vašem mnenju ni skladno z zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov.

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju na podlagi 58. člena Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: Splošna uredba o varstvu podatkov), 7. točke prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07, uradno prečiščeno besedilo, v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. člena Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05, v nadaljevanju ZInfP) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašim vprašanjem.

IP uvodoma pojasnjuje, da v okviru neobvezujočega mnenja ne more podajati konkretnih ocen glede zakonitosti obdelave osebnih podatkov, temveč to lahko storili šele v postopku inšpekcijskega nadzora. Zato vam v nadaljevanju podajamo splošna pojasnila.

Za vsako obdelavo osebnih podatkov je treba imeti ustrezno in zakonito pravno podlago. Te so določene v členu 6(1) Splošne uredbe o varstvu podatkov in so za javni sektor, kamor sodijo tudi šole kot javni zavodi, naslednje:

 • privolitev, kadar ne gre za izvajanje javnih nalog (točka (a)),
 • sklenitev ali izvajanje pogodbe (točka (b)),
 • zakon (točka (c)),
 • zaščita življenjskih interesov (točka (d)),
 • izvajanje javne naloge (točka (e) v zvezi s četrtim odstavkom 9. člena ZVOP-1).

Podatki v zvezi z zdravjem posameznika štejejo za t.i. posebne vrste osebnih podatkov. Njihova obdelava, kamor sodi tudi razkrivanje drugim, je načeloma prepovedana, razen v točno določenih primerih in sicer:

 1. posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, je dal izrecno privolitev,
 2. gre za izpolnjevanje obveznosti upravljavca na področju delovnega prava ter prava socialne varnosti in socialnega varstva,
 3. da se zaščitijo življenjski interesi posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki,
 4. to stori ustanova, združenje ali katero koli drugo neprofitno telo s političnim, filozofskim, verskim ali sindikalnim ciljem, v okviru svojih zakonitih dejavnosti in se nanaša na njihove člane, ki so za to tudi dali privolitev,
 5. posameznik podatke objavi sam,
 6. gre za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov ali kadar koli sodišča izvajajo svojo sodno pristojnost,
 7. obstajajo razlogi bistvenega javnega interesa,
 8. gre za namene preventivne medicine ali medicine dela, oceno delovne sposobnosti zaposlenega, zdravstveno diagnozo, zagotovitev zdravstvene ali socialne oskrbe ali zdravljenja,
 9. obstajajo razlogi javnega interesa na področju javnega zdravja,
 10. gre za namene arhiviranja v javnem interesu, za znanstveno- ali zgodovinskoraziskovalne namene ali statistične namene.

Kakor navajate v vašem dopisu, gre v konkretnem primeru za obdelavo zdravstvenih podatkov učencev z namenom obravnave določenih tematik povezanih z zdravjem v okviru pouka. V obravnavani zadevi tako ni razvidno, da bi bila podana katera izmed izjem iz člena 9 Splošne uredbe o varstvu podatkov, sploh glede na to da bi se taisto tematiko lahko obravnavalo na način, kjer do obdelave osebnih podatkov posebne vrste ne bi prišlo, kakor tudi sami ugotavljate. Nadalje je treba v konkretnem primeru obdelave podatkov upoštevati tudi načelo najmanjšega obsega podatkov, ki zahteva, da so osebni podatki ustrezni, relevantni in omejeni na to, kar je potrebno za namene, za katere se obdelujejo. Glede na vse navedeno bi bilo po mnenju IP bolj primerno, v kolikor bi v okviru pouka govorili o zdravju in boleznih na splošno, IP pa ne vidi potrebe tem, da bi otroci pisno in ustno morali razkriti, katere bolezni so preboleli, saj, kakor je bilo že izpostavljeno, gre v tem primeru za osebne podatke, ki so zaradi svoje občutljive narave še posebej zakonsko varovani.

Ne glede na navedeno pa IP ne more posegati v avtonomijo učiteljev glede organizacije vsebin pouka in vam zato dokončnega odgovora na vaše vprašanje ne more podati. Namreč v konkretnem primeru je treba upoštevati tudi dejstvo, da pouk sam po sebi pogosto vsebuje tudi osebne izpovedbe učencev in lahko tudi učiteljev, saj se med njimi vzpostavi neke vrste odnos, poleg tega si je pa tudi potek pouka težko predstavljati brez kakršnekoli obdelave podatkov. V vsakem primeru pa je treba spoštovati pravico otrok do njihove zasebnosti.

V upanju, da ste dobili odgovor na svoje vprašanje, vas lepo pozdravljamo.

Mojca Prelesnik, univ.dipl.prav.,         

informacijska pooblaščenka               

Pripravila:                                                                                         

Neja Domnik, mag. prav.,

asistentka svetovalca pri IP                                           

­­