Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
   
dekorativna slika

Ukrepanje zoper starše učencev, ki ne nosijo mask

+ -
Datum: 06.10.2020
Številka: 07121-1/2020/1778
Kategorije: Pravne podlage, Šolstvo

Informacijski pooblaščenec RS (v nadaljevanju IP) je prejel vaše vprašanje v zvezi z obveznostjo nošenja mask v šoli. Navajate, da ste od ravnateljice prejeli navodila, da so maske za otroke od 7-9 razreda obvezne. V primeru, da otrok ne bi imel maske, se ga bo opozorilo, v primeru nadaljnjega neupoštevanja, pa da bodo naredili uradni zaznamek in o tem obvestili starše. V primeru nadaljnjega neupoštevanja, bo ravnateljica podala prijavo na inšpektorat za zdravstvo. Zanima vas, če je to zakonito, glede na to, da zahteva glede nošenja mask izhaja iz odloka in ne iz zakona. Sprašujete tudi ali se z odlokom sploh sme predpisovati sankcije?

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju skladno z 58. členom Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: Splošna uredba o varstvu podatkov), 7. točko prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07-UPB1, v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. členom Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05, v nadaljevanju ZInfP) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašimi vprašanji. IP v okviru mnenja ne more ugotavljati zakonitosti ravnanja zavezancev v konkretnem primeru. Slednje lahko stori le v okviru inšpekcijskega postopka ali drugega ustreznega upravnega postopka.

IP je na vprašanje zakonitosti vodenja podatkov učencev o nošenju mask v šolah odgovoril v mnenju št. 07121-1/2020/1555, z dne 08.09.2020, ki je dostopno na spletni strani IP. Predlagamo, da se z omenjenim mnenjem seznanite.

V zvezi z vašim vprašanjem, ali lahko osebo doletijo sankcije, ker ne spoštuje navodil iz odloka Vlade (ali drugače, če ima Zdravstveni inšpektorat pristojnost ukrepati zoper starše, ki ne upoštevajo navodil v zvezi z nošenjem mask), IP pojasnjuje, da obseg in način izvajanja pristojnosti Zdravstvenega inšpektorata ne sodi v delovno področje IP. V zvezi s tem lahko zgolj pojasnimo, da je bil Odlok o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2 (Uradni list RS, št. 124/20) sprejet na podlagi 2. točke prvega odstavka 39. člena in za izvrševanje prvega odstavka 4. člena Zakona o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo in 49/20 – ZIUZEOP; v nadaljevanju ZNB). Iz navedene določbe po 2. točki prvega odstavka 39. člena ZNB izhaja, da kadar z ukrepi, določenimi s tem zakonom, ni mogoče preprečiti, da se v Republiko Slovenijo zanesejo in v njej razširijo določene nalezljive bolezni, lahko Vlada Republike Slovenije tudi odredi ukrep prepovedi oziroma omejitve gibanja prebivalstva na okuženih ali neposredno ogroženih območjih. Z globo od 400 do 4.000 eurov se kaznuje za prekršek posameznik. če ravna v nasprotju s prvim odstavkom 39. člena ZNB.

Za vprašanje ustavnosti in zakonitosti omenjenega odloka pa IP, kot navedeno, ni pristojen. V zvezi s tem se lahko obrnete tudi na Varuha človekovih pravic RS (info@varuh-rs.si).

Lep pozdrav,

Pripravil:

Anže Novak, univ. dipl. prav

Svetovalec Pooblaščenca za preventivo

Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav.

informacijska pooblaščenka