Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
Iskalnik po spletni strani   Priredbe v znakovni jezik  
dekorativna slika

Podatek o s.p. na stop-neplacniki.si

+ -
Datum: 22.01.2019
Številka: 0712-1/2019/104
Kategorije: Svetovni splet

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju IP) je po elektronski pošti prejel vaš dopis, v katerem nam pojasnjujete, da ste pred leti odprli s.p. in ga nato kmalu po tem zaprli. Spletna stran stop-neplacniki.si je takrat pridobila vaše podatke in jih objavila na spletni strani. Sedaj zahtevajo plačilo v zameno za izbris vaših podatkov z njihove spletne strani. Moti vas, saj je naveden vaš naslov bivanja. Želite namreč pustiti čim manjšo sled vaših osebnih podatkov na spletu. Zanima vas, kako ravnati, da bo podjetje izbrisalo podatke povezane s s.p.-jem.

***

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju na podlagi 58. člena Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: Splošna uredba), 7. točke prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07, uradno prečiščeno besedilo, v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. člena Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05, v nadaljevanju ZInfP) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašim vprašanjem.

IP pojasnjuje pojem “osebni podatek”, ki ga Splošna uredba v prvi točki 4. člena opredeljuje kot katero koli informacijo v zvezi z določenim ali določljivim posameznikom; določljiv posameznik je tisti, ki ga je mogoče neposredno ali posredno določiti, zlasti z navedbo identifikatorja, kot je ime, identifikacijska številka, podatki o lokaciji, spletni identifikator, ali z navedbo enega ali več dejavnikov, ki so značilni za fizično, fiziološko, genetsko, duševno, gospodarsko, kulturno ali družbeno identiteto tega posameznika.

Samostojni podjetnik (s.p.), glede na veljavno statusno pravno ureditev gospodarskih subjektov, je fizična oseba, ki na trgu samostojno opravlja pridobitno dejavnost kot svojo izključno dejavnost. Samostojni podjetnik ni pravna oseba in tudi ni gospodarska družba, je pa nosilec gospodarskega podjema, »imetnik« podjetja in zato enakovreden gospodarski subjekt nasproti npr. gospodarskim družbam. Naziv samostojnega podjetnika, ki sicer vsebuje ime in priimek fizične osebe, ne predstavlja osebnega podatka, saj gre dejansko za podatek o gospodarskem subjektu. Po določbah Splošne uredbe je samostojni podjetnik zaščiten v smislu varovanja njegovih osebnih podatkov le, torej kot ne-gospodarski subjekt. Takšno stališče je že zavzelo tudi Ustavno sodišče RS v odločbah št. U-I-84/03 in št. U-I-298/04.

V konkretnem primeru to pomeni, da obdelava vaših podatkov kot subjekta, ki opravlja oz. je opravljal dejavnost kot s.p., ne pomeni obdelave varovanih osebnih podatkov. Posledično so v skladu z veljavnimi predpisi javno objavljeni tisti podatki, ki se nanašajo na vaš s.p. (torej ime, priimek, naslov opravljanja prakse, telefonska številka s.p. ipd.), ne pa tudi npr. datum rojstva ipd.. Gre namreč za podatke, ki se nanašajo na opravljanje vaše gospodarske dejavnosti kot podjetnika oziroma podatke, s katerimi  nastopate na trgu kot poslovni subjekt in ne za vaše osebne podatke kot posameznika.

Glede javnosti podatka o sedežu s.p. IP tudi opozarja na določbe Zakona o gospodarskih družbah Uradni list RS, št. 65/09 s spremembami in dopolnitvami; v nadaljevanju: ZGD-1 in Zakona o Poslovnem registru Slovenije (Uradni list RS, št. 49/06, s spremembami in dopolnitvami, v nadaljevanju: ZPRS-1). V zvezi s tem drugi odstavek 74. člena ZGD-1 določa, da se v Poslovni register Slovenije oziroma AJPES vpisujejo med drugim tudi podatki o samostojnem podjetniku, in sicer njegovo ime in priimek, EMŠO, prebivališče, davčna številka ter navedba dejavnosti, ki jih bo podjetnik opravljal. ZGD-1 sicer ne opredeljuje, kateri od navedenih podatkov se objavijo oziroma so javni. ZPRS-1 pa v prvem odstavku 8. člena določa, da upravljavec registra oziroma AJPES za vodenje in vzdrževanje poslovnega registra ter za zagotavljanje varnosti pravnega prometa obdeluje podatke o ustanoviteljih posamezne enote poslovnega registra (to so osebno ime oziroma firma, sedež in naslov oziroma naslov stalnega ali začasnega prebivališča, EMŠO ali matična številka ter davčna številko, telefon, telefaks, elektronski naslov in naslov spletne strani). V osmi alineji 2. člena ZPRS-1 pa določa, da davčna številka in naslov prebivališča kot naslov fizične osebe, ki sta hkrati davčna številka in sedež poslovnega subjekta, z vpisom tega poslovnega subjekta v poslovni register postaneta javna podatka.

V upanju, da ste dobili odgovor na svoje vprašanje, vas lepo pozdravljamo.

                                                                                               Mojca Prelesnik, univ.dipl.prav.,                                                 

                                                                                               informacijska pooblaščenka

Pripravila:                                                                                                                              

Neja Domnik, mag. prav.,

raziskovalka pri IP