Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
   
dekorativna slika

Neposredno trženje po SMS

+ -
Datum: 16.01.2019
Številka: 0712-3/2018/2801
Kategorije: Neposredno trženje, nagradne igre

obrnili ste se na Informacijskega pooblaščenca RS (v nadaljevanju IP) s svojim dodatnim zaprosilom za pojasnilo ali morate glede na naše mnenje nasloviti zahtevo za seznanitev z lastnimi osebnimi podatki (SLOP obrazec) na …? Zanima vas, ali so vam dolžni povedati, kdo stoji »za temi storitvami«?

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju skladno z 58. členom Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: Splošna uredba o varstvu podatkov), 7. točko prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07-UPB1, v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. členom Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05, v nadaljevanju ZInfP) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašimi dodatnimi vprašanji.

Pojasnjujemo, da se lahko v okviru pravice do seznanitve z lastnimi osebnimi podatki, po členu 15 (1) (c) Splošne uredbe zahtevate tudi dostop do uporabnikov ali kategorije uporabnikov, ki so jim bili ali jim bodo razkriti osebni podatki, zlasti uporabnike v tretjih državah ali mednarodnih organizacijah. Pri tem pa lahko posameznik zahteva tudi poimensko določene uporabnike (komu vse so bili vaši podatki posredovani).

Glede vašega vprašanja, komu nasloviti zahtevo za seznanitev z lastnimi osebnimi podatki IP pojasnjuje, da morate zahtevo nasloviti na upravljavca osebnih podatkov. Ali je v konkretnem primeru upravljavec vaših podatkov »«, pa IP v okviru neobvezujočega mnenja ne more ugotavljati. Predlagamo, da svojo zahtevo za seznanitev z lastnimi osebnimi podatki naslovite na družbo, za katero menite, da je upravljavec vaših podatkov. Če odgovora v enem mesecu ne boste prejeli, potem lahko pri nas vložite pritožbo. Za vložitev pritožbe lahko uporabite obrazec IP: Pritožba zaradi kršitve pravice do seznanitve z lastnimi osebnimi podatki (obrazec P-SLOP).