Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
   
dekorativna slika

Obdelava podatkov v zdravstvenih informacijskih sistemih

+ -
Datum: 11.02.2019
Številka: 0712-1/2019/270
Kategorije: Zdravstveni osebni podatki

pri Informacijskem pooblaščencu (IP) smo dne 26. 1. 2019 prejeli vaše zaprosilo za mnenja glede obdelave osebnih podatkov v okviru Centralnega registra podatkov o pacientih, ki združuje povzetek podatkov o pacientih in interoperabilno hrbtenico (IH). S strani Ministrstva za zdravje ste prejeli določena pojasnila. Zanima vas še:

  1. Ali lahko dosežete popolno prepoved obdelave podatkov v IH in kako?

  2. Kako je z oddajo obrazca za prepoved vpogleda v zdravstveno dokumentacijo, ki je objavljen na spletni strani IP RS, če želite posredovanje podatkov popolnoma prepovedati vsem izvajalcem zdravstvene dejavnosti? Je treba ta obrazec oddati le osebnemu zdravniku ali vsakemu izvajalcu posebej?

  3. Kako dolgo smejo bolnišnice in drugi izvajalci (ki niso osebni zdravnik) shranjevati izvide, odpustna pisma ipd.? Je možno tudi v internih informacijskih sistemih izvajalca prepovedati elektronsko obdelavo dokumentacije, ali pa podati vlogo za izbris obstoječe skupaj z osebnimi podatki?

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju skladno z 58. členom Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: Splošna uredba o varstvu podatkov), 7. točko prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07-UPB1, v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. členom Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05, v nadaljevanju ZInfP) posredujemo naše neobvezujoče mnenje v zvezi z vašimi vprašanji.

1. Posredovanja dokumentacije prek IH ni možno prepovedati, tako kot to ni možno glede posredovanja papirne dokumentacije med izvajalci, če je ta dokumentacija potrebna za izvajanje zdravstvene oskrbe. Neposredovanje zdravstvene dokumentacije lahko pacient doseže le z zavrnitvijo same zdravstvene oskrbe. Način izvrševanja kakršnih koli prepovedi spada v pristojnost upravljavca CRPP (NIJZ).

2. Obrazec za prepoved, ki je objavljen na spletni strani IP (obrazec VOP 1) velja le za posredovanje osebnih podatkov pacienta njegovim svojcem. Uporablja se na način vložitve pri vsakem izvajalcu posebej.

3. Splošni rok hrambe zdravstvene dokumentacije je 10 let po smrti pacienta, za manj pomembno zdravstveno dokumentacijo pa 15 let od nastanka. Podrobnješa pravila določajo področni predpisi, zlasti Zakon o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva (ZZPPZ) in Enotni klasifikacijski načrt. Pred potekom s predpisi določenih rokov hrambe, pacient ne more doseči uničenja oziroma izbrisa zdravstvene dokumentacije oziroma podatkov.

O b r a z l o ž i t e v:

Zgornja pojasnila izhajajo iz:

  • Zakona o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva (ZZPPZ), zlasti iz členov 14 in dalje ter iz priloge zakona pod št. IVZ 1;

  • Zakona o pacientovih pravicah, zlasti iz 44. ter 45. člena;

  • Pravilnika o obrazcih o pisnih izjavah volje pacienta;

  • Enotnega klasifikacijskega načrta za razvrščanje poslovne in zdravstvene dokumentacije z roki hranjenja (MZ);

  • Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1), zlasti iz 21. člena;

  • spletne strani NIJZ;

  • mnenja IP št. 0712-3/2017/40.

Prijazen pozdrav,

Pripravil:
mag. Urban Brulc, univ. dipl. prav.

samostojni svetovalec IP

Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav.
informacijska pooblaščenka