Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
   
dekorativna slika

2021

+ -

Datum

Predpis

Pripomba IP

29.12.2021 Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o zaščiti podatkov policije Mnenje IP
29.12.2021 predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju Mnenje IP
20.12.2021 Predlog novega Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma Mnenje IP
07.12.2021 Mnenje glede predloga Zakona o spodbujanju digitalne vključenosti Mnenje IP
06.12.2021 Predlog Zakona o dodatnih ukrepih za preprečevanje širjenja, omilitev, obvladovanje, okrevanje in odpravo posledic Covid-19 Mnenje IP
03.12.2021 Predlog Uredbe o izvedbi ukrepov kmetijske politike za leto 2022 Mnenje IP
03.12.2021 Predlog Uredbe o načinu sodelovanja med Javnim zavodom Hiša za otroke in drugimi udeleženci pri zagotavljanju celostne obravnave v hiši za otroke Mnenje IP
30.11.2021 Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o gasilstvu Mnenje IP
29.11.2021 Dopolnjen predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o voznikih Mnenje IP
23.11.2021 Predlog novega Zakona o letalstvu Mnenje IP
18.11.2021 Predlog Zakona o oblikah alternativnih investicijskih skladov Mnenje IP
18.11.2021 Predlog Zakon o cestah - DRUGO DODATNO MNENJE Mnenje IP
18.11.2021 Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o voznikih Mnenje IP
16.11.2021 Mnenje IP
15.11.2021 Predlog Zakona o dopolnitvah Zakona o interventnih ukrepih za pomoč gospodarstvu in turizmu pri omilitvi posledic epidemije COVID-19 Mnenje IP
12.11.2021 Predlog Zakon o cestah Mnenje IP
08.11.2021 Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o agrarnih skupnostih Mnenje IP
05.11.2021 Predlog Zakon o cestah Mnenje IP
04.11.2021 Predlog Zakona o izvajanju uredbe (EU) o evropskih ponudnikih storitev množičnega financiranja za podjetnike Mnenje IP
04.11.2021 Predlog Pravilnika o spremembi Pravilnika o izračunu minimalne zajamčene donosnosti Mnenje IP
02.11.2021 Dopolnjen Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o nalogah in pooblastilih policije - Dodatno mnenje Mnenje IP
28.10.2021 Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju kazenskih sankcij Mnenje IP
27.10.2021 Predlogu Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (ZRLI-1) Mnenje IP
12.10.2021 Predlog Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o državnem odvetništvu Mnenje IP
10.10.2021 Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o sistemu jamstva za vloge Mnenje IP
08.10.2021 Predlog Zakon o cestah Mnenje IP
24.09.2021 Predlog skupine poslancev in poslank (s prvopodpisanim Danijelom Krivcem) Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja Mnenje IP
01.09.2021 Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o nalogah in pooblastilih policije Mnenje IP
26.08.2021 Predlog Zakona o napotitvi oseb v mednarodne civilne misije in mednarodne organizacije Mnenje IP
24.08.2021 Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev Mnenje IP
13.08.2021 Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev Mnenje IP
13.08.2021 Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o socialno varstvenih prejemkih Mnenje IP
27.07.2021 Predlog Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o potrošniških kreditih Mnenje IP
26.07.2021 Predlog Zakon o oskrbi s plini Mnenje IP
23.07.2021 Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o socialno varstvenih prejemkih Mnenje IP
16.07.2021 Dopolnjen Predlog sprememb in dopolnitev Pomorskega zakonika (57. člen) s priloženo oceno učinkov Mnenje IP
16.07.2021 Zaprosilo za dodatno mnenje k Predlogu Zakona o gostinstvu Mnenje IP
14.07.2021 Predlog Zakon o oskrbi s plini Mnenje IP
24.06.2021 Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS-J) Mnenje IP
23.06.2021 Predlog Zakona o varstvu potrošnikov (ZVPot-1) Mnenje IP
11.06.2021 Predlog Zakona o bonitetnem nadzoru investicijskih podjetij (ZBNIP) Mnenje IP
11.06.2021 Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI-1B) Mnenje IP
11.06.2021 Predlog Zakona o hipotekarni in komunalni obveznici (ZHKO-2) Mnenje IP
11.06.2021 Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vsebini in formatu prošnje za izdajo vizuma za dolgoročno bivanje ter o vsebini in formatu garantnega pisma Mnenje IP
10.06.2021 Dopolnjen predlog Zakona o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti Mnenje IP
10.06.2021 Dopolnjen predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o kmetijskih zemljiščih Mnenje IP
07.06.2021 Predlog sprememb 33. člena Zakona o varstvu Zakona o varstvu kulturne dediščine Mnenje IP
02.06.2021 Predlog Pravilnika o omejitvah in dolžnostih funkcionarjev in javnih uslužbencev v zvezi s sprejemanjem daril Mnenje IP
02.06.2021 Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o načinu izdaje dovoljenja za prebivanje, načinu zajemanja prstnih odtisov in načinu označitve prenehanja dovoljenja za prebivanje Mnenje IP
31.05.2021 Predlog novega Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2) Mnenje IP
31.05.2021 Dopolnjen Predlog Sprememb in dopolnitev Pravil sistema izmenjave informacij o zadolženosti fizičnih oseb – SISBON (3. člen) na podlagi drugega odstavka 26. člena Zakona o centralnem kreditnem registru – DODATNO MNENJE Mnenje IP
24.05.2021 Predlog Zakona o varstvu okolja – ZVO-2 Mnenje IP
19.05.2021 Predlog Zakona o spremembah Zakona o ureditvi določenih vprašanj zaradi končne razsodbe arbitražnega sodišča na podlagi Arbitražnega sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške Mnenje IP
18.05.2021 Predlog Sprememb in dopolnitev Pravil sistema izmenjave informacij o zadolženosti fizičnih oseb – SISBON na podlagi drugega odstavka 26. člena Zakona o centralnem kreditnem registru Mnenje IP
17.05.2021 Dopolnjen Predlog o Zakona spremembah in dopolnitvah Zakona o državnem tožilstvu Mnenje IP
14.05.2021 Mnenje na Zakon o elektronskih komunikacijah Mnenje IP
06.05.2021 Zakona o oblikah alternativnih investicijskih skladov Mnenje IP
06.05.2021 Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje Mnenje IP
06.05.2021 Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o upravljavcih alternativnih investicijskih skladov Mnenje IP
05.05.2021 Predlog Zakon o oskrbi z električno energijo Mnenje IP
21.04.2021 Predlog Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zaščiti živali Mnenje IP
19.04.2021 Predlog Zakona o elektronski identifikaciji in storitvah zaupanja - seznanitev z umestitvijo dveh dodatnih členov Mnenje IP
14.04.2021 Dopolnjen Predlog sprememb in dopolnitev Pomorskega zakonika (57. in 58. člen) s priloženo oceno učinkov – DODATNO MNENJE Mnenje IP
08.04.2021 Predlog Zakona o gostinstvu Mnenje IP
02.04.2021 Dopolnjen predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o kmetijstvu Mnenje IP
02.04.2021 Predlog Pravilnika o sofinanciranju šolskih tekmovanj Mnenje IP
31.03.2021 Dopolnjen predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zadrugah Mnenje IP
30.03.2021 Dopolnjen Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o organiziranosti in delu v policiji Mnenje IP
24.03.2021 Predlog novega Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2) Mnenje IP
22.03.2021 Predlog Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju ukrepa Sheme kakovosti za kmetijske proizvode in živila iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014 – 2020 Mnenje IP
19.03.2021 Predlog Zakona o elektronski identifikaciji in storitvah zaupanja Mnenje IP
18.03.2021 Predlog novega Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2) Mnenje IP
04.03.2021 Predlog Zakona o spodbujanju rabe obnovljivih virov energije Mnenje IP
24.02.2021 Predlog Zakona o debirokratizaciji Mnenje IP
23.02.2021 Predlog o Zakona o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti Mnenje IP
15.02.2021 pojasnila k dopolnjenemu Predlogu Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o referendumu in ljudski iniciativi – Mnenje IP
10.02.2021 Predlog sprememb 7. člena Zakona o prijavi prebivališča Mnenje IP
09.02.2021 Predlog o Zakona spremembah in dopolnitvah Zakona o državnem tožilstvu Mnenje IP
05.02.2021 Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o volitvah v državni zbor Mnenje IP
04.02.2021 Predlog Uredbe o izvedbi ukrepov kmetijske politike za leto 2021 Mnenje IP
03.02.2021 Dopolnjen Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah pravilnika o dopolnilnem usposabljanju in dimnikarski izkaznici – Mnenje IP
01.02.2021 Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o osebni asistenci Mnenje IP
25.01.2021 Odlok o omejitvah in načinu izvajanja javnega prevoza potnikov na ozemlju Republike Slovenije (Uradni list RS št. 9/2021) Mnenje IP
12.01.2021 Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o revidiranju Mnenje IP
04.01.2021 Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o organiziranosti in delu v policiji Mnenje IP
04.01.2021 opolnjen Predlog o Zakona spremembah in dopolnitvah Zakona o državnem tožilstvu Mnenje IP
04.01.2021 Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o kmetijskih zemljiščih Mnenje IP