Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
SLO | ENG

2017

+ -

Datum

Predpis

Pripomba IP

Predlagatelj

21.7.2017Predlog dopolnjene nove Uredbe o upravnem poslovanju (EVA 2015-3130-0005)Mnenje Informacijskega pooblaščencaMinistrstvo za javno upravo
20.7.2017Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvršbi in zavarovanju (ZIZ-L)Mnenje Informacijskega pooblaščencaMinistrstvo za pravosodje
18.7.2017Dopolnjen predlog sprememb Zakona o motornih vozilihDodatno mnenje Informacijskega pooblaščencaMinistrstvo za infrastrukturo
14.7.2017Predlog Uredbe o izvajanju podukrepa pomoč za zagon dejavnosti, namenjene razvoju majhnih kmetij iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020Mnenje Informacijskega pooblaščencaMinistrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
7.7.2017Osnutek Pravilnika o izvajanju ZVSmuč-1Mnenje Informacijskega pooblaščencaMinistrstvo za notranje zadeve
14.6.2017Osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnih uslužbencih – predhodno usklajevanjeMnenje Informacijskega pooblaščencaMinistrstvo za javno upravo
13.6.2017Predlog Uredbe o izvajanju Uredbe (EU) o preglednosti poslov financiranja z vrednostnimi papirji in ponovne uporabeMnenje Informacijskega pooblaščencaMinistrstvo za finance
6.6.2017Predlog sprememb Zakona o lokalni samoupraviMnenje Informacijskega pooblaščencaMinistrstvo za javno upravo
26.5.2017Osnutek predloga Pravilnika o vzpostavitvi, vzdrževanju in upravljanju Registra dejanskih lastnikov Mnenje Informacijskega pooblaščencaMinistrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
25.5.2017Osnutek predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanjaMnenje Informacijskega pooblaščencaMinistrstvo za javno upravo
24.5.2017Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o cestah (ZCes-1C)Mnenje Informacijskega pooblaščencaMinistrstvo za infrastrukturo
22.5.2017Predlog Pravilnika o usposabljanju za varno delo s traktorjem in traktorskimi priključkiMnenje Informacijskega pooblaščencaMinistrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
15.5.2017Osnutek predloga Zakona o plačilnih storitvah, storitvah izdajanja elektronskega denarja in plačilnih sistemihMnenje Informacijskega pooblaščencaMinistrstvo za finance
10.5.2017Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o varuhu človekovih pravicMnenje Informacijskega pooblaščencaMinistrstvo za pravosodje
9.5.2017Predlog Pravilnika o evidenci prekrškovnih organov, evidenci pravnomočnih sodb oziroma sklepov o prekrških, skupni evidenci kazenskih točk v cestnem prometu ter skupni informacijski infrastrukturi Mnenje Informacijskega pooblaščencaMinistrstvo za pravosodje
9.5.2017Predlog Pravilnika o kazenski evidenci in evidenci vzgojnih ukrepovMnenje Informacijskega pooblaščencaMinistrstvo za pravosodje
9.5.2017Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o obliki in vsebini vpisnikov in pomožnih knjig pri prekrškovnih organih Mnenje Informacijskega pooblaščencaMinistrstvo za pravosodje
5.5.2017Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije Mnenje Informacijskega pooblaščencaMinistrstvo za pravosodje
3.5.2017Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o cestah Mnenje Informacijskega pooblaščencaMinistrstvo za infrastrukturo
26.4.2017Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju kazenskih sankcij Mnenje Informacijskega pooblaščencaMinistrstvo za pravosodje
20.4.2017Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o cestninjenjuMnenje Informacijskega pooblaščencaMinistrstvo za infrastrukturo
20.4.2017Spremembe 19. in 21. člena Zakona o centralnem kreditnem registruMnenje Informacijskega pooblaščencaMinistrstvo za finance
18.4.2017Predlog Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o nekaterih vidikih pogodb o dobavi digitalnih vsebin, COM (2015) 634 finalMnenje Informacijskega pooblaščencaMinistrstvo za pravosodje
30.3.2017Pripombe na osnutek Zakona o državni meteorološki, hidrološki, oceanografski in seizmološki službiMnenje Informacijskega pooblaščencaMinistrstvo za okolje in prostor
28.3.2017Sprememba Zakona o javnih uslužbencihMnenje Informacijskega pooblaščencaMinistrstvo za javno upravo
28.3.2017Mnenje EDPS na Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi evropskega sistema za potovalne informacije in odobritve (ETIAS) ter spremembe uredb (EU) št. 515/2014, (EU) št. 2016/399, (EU) št. 2016/794 in (EU ) št. 2016/1624Mnenje Informacijskega pooblaščencaMinistrstvo za notranje zadeve
24.3.2017Dopolnjenen predlog sprememb Zakona o motornih vozilihMnenje Informacijskega pooblaščencaMinistrstvo za infrastrukturo
22.3.2017Predlog Zakona o izvrševanju Uredbe Evropske unije o preglednosti poslov financiranja z vrednostnimi papirji in ponovne uporabe Mnenje Informacijskega pooblaščencaMinistrstvo za finance
20.3.2017Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanjaMnenje Informacijskega pooblaščencaMinistrstvo za izobraževanje znanost in šport
15.3.2017Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvršbi in zavarovanjuMnenje Informacijskega pooblaščencaMinistrstvo za pravosodje
9.3.2017Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o strokovnih in znanstvenih naslovihMnenje Informacijskega pooblaščencaMinistrstvo za izobraževanje, znanost in šport
8.3.2017Predlog nove uredbe o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov s strani institucij, organov, uradov in agencij Unije in o prostem pretoku takih podatkovMnanje Informacijskega pooblaščencaMinistrstvo za pravosodje
7.3.2017Predlog Zakona o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti Mnenje Informacijskega pooblaščencaMinistrstvo za okolje in prostor
3.3.2017Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o kazenskem postopku Mnenje Informacijskega pooblaščencaMinistrstvo za pravosodje
1.3.2017Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Energetskega zakona Mnenje Informacijskega pooblaščencaMinistrstvo za infrastrukturo
28.2.2017Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o izdelkih iz plemenitih kovinMnenje Informacijskega pooblaščencaMinistrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
28.2.2017Predlog Zakona o probaciji Mnenje Informacijskega pooblaščencaMinistrstvo za pravosodje
27.2.2017Dodatno mnenje k določbam 17. člena Sodnega redaMnenje Informacijskega pooblaščencaOkrožno sodišče v Ljubljani
27.2.2017Predlog načina vzpostavitve Evidence o preizkusih znanja v zvezi s 101.a členom Zakona o mednarodni zaščitiMnenje Informacijskega pooblaščencaMinistrstvo za izobraževanje znanost in šport
24.2.2017Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o poslovnem registruMnenje Informacijskega pooblaščencaMinistrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
22.2.20177. člen Sodnega reda Mnenje Informacijskega pooblaščencaVrhovno sodišče Republike Slovenije
22.2.2017Predlog Pravilnika o skupnih oznakah ob hkratnem izvajanju nalog nadzornika in reševalca na smučiščuMnenje Informacijskega pooblaščencaMinistrstvo za notranje zadeve
21.2.2017Predlog Zakona o službi v Slovenski vojski Mnenje Informacijskega pooblaščencaMinistrstvo za obrambo
21.2.2017Predlog Zakona o obrambi Mnenje Informacijskega pooblaščencaMinistrstvo za obrambo
15.2.2017Predlog za spremembo rokov hrambe osebnih podatkov v Zakonu o cestninjenjuMnenje Informacijskega pooblaščencaMinistrstvo za infrastrukturo
10.2.2017Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o skupnosti študentov Mnenje Informacijskega pooblaščencaMinistrstvo za izobraževanje znanost in šport
9.2.2017Predlog Uredbe o izvajanju ukrepov iz Operativnega programa za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v Republiki Sloveniji za obdobje 2014-2020, ki se izvajajo v skladu z javnimi razpisiMnenje Informacijskega pooblaščencaMinistrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
7.2.2017Zakon o dajatvah za motorna vozilaMnenje Informacijskega pooblaščencaMinistrstvo za infrastrukturo
7.2.2017Osnutek predloga Zakona o probaciji Mnenje Informacijskega pooblaščencaMinistrstvo za pravosodje
6.2.2017Osnutek predloga Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vsebinah vlog za izdajo dovoljenj dimnikarskim družbam in licenc dimnikarjem Mnenje Informacijskega pooblaščencaMinistrstvo za okolje in prostor
6.2.2017Osnutek predloga Pravilnika o dopolnilnem usposabljanju in dimnikarski izkaznici Mnenje Informacijskega pooblaščencaMinistrstvo za okolje in prostor
1.2.2017Osnutek predloga Sporazuma o čezmejni izmenjavi podatkov o elektronskem receptu in povzetku podatkov o pacientih Mnenje Informacijskega pooblaščencaMinistrstvo za zdravje
31.1.2017Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o kmetijstvu Mnenje Informacijskega pooblaščencaMinistrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
26.1.2017Predlog sprememb Zakona o izenačevanju možnosti invalidov  Mnenje Informacijskega pooblaščencaMinistrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
25.1.2017Predlog Uredbe o izvedbi ukrepov kmetijske politike za leto 2017Mnenje Informacijskega pooblaščencaMinistrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
24.1.2017Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o sodelovanju med nacionalnimi organi, odgovornimi za izvrševanje zakonodaje o varstvu potrošnikovMnenje Informacijskega pooblaščencaMinistrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
24.1.2017Predlog Zakona o osebni asistenci Mnenje Informacijskega pooblaščencaMinistrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
24.1.2017Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vsebinah vlog za izdajo dovoljenj dimnikarskim družbam in licenc dimnikarjemMnenje Informacijskega pooblaščencaMinistrstvo za okolje in prostor
24.1.2017Predlog Pravilnika o dopolnilnem usposabljanju in dimnikarski izkaznici Mnenje Informacijskega pooblaščencaMinistrstvo za okolje in prostor
18.1.2017Predlogi novih uredb o uporabi SIS Mnenje Informacijskega pooblaščencaMinistrstvo za notranje zadeve
17.1.2017Predlog Gradbenega zakona Mnenje Informacijskega pooblaščencaMinistrstvo za okolje in prostor
13.1.2017Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstveni dejavnosti Mnenje Informacijskega pooblaščencaMinistrstvo za zdravje
12.1.2017Predlog Zakona o pooblaščenih arhitektih in inženirjih Mnanje Informacijskega pooblaščencaMinistrstvo za okolje in prostor
12.1.2017Predlog Zakona o kakovosti in varnosti Mnanje Informacijskega pooblaščencaMinistrstvo za zdravje
12.1.2017Predlog k določbam 17. člena Sodnega redaMnanje Informacijskega pooblaščencaOkrožno sodišče v Ljubljani
10.1.2017Osnutek Zakona o državni meteorološki, hidrološki, oceanografski in seizmološki službiMnanje Informacijskega pooblaščencaMinistrstvo za okolje in prostor
9.1.2017Predlog Zakona o urejanju prostoraMnanje Informacijskega pooblaščencaMinistrstvo za okolje in prostor