Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
   
dekorativna slika

Pravilnik o zaračunavanju stroškov pri izvrševanju pravice posameznika do seznanitve z lastnimi osebnimi podatki

+ -

(Ur. l. RS, št. 85/07 in 5/12, NEURADNO PREČIŠČENO BESEDILO)*


Vsebina pravilnika
1. člen


(1) Ta pravilnik določa za potrebe izvrševanju pravice posameznika do seznanitve z lastnimi osebnimi podatki višino materialnih stroškov za prepis, kopiranje in izdajo pisnega potrdila iz 2. točke ter za izpis iz 3. točke, seznam iz 4. točke, informacije iz 5. in 6. točke ter pojasnilo iz 7. točke prvega odstavka 30. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov, ki jih lahko upravljavec osebnih podatkov zaračunava posamezniku.
(2) Upravljavec osebnih podatkov lahko posamezniku zaračunava ceno materialnih stroškov po določbah tega pravilnika, lahko pa mu tudi posreduje podatke brezplačno.
(3) Upravljavec osebnih podatkov ne sme zaračunavati nobenih stroškov za ustna potrdila, ustne informacije in ustna pojasnila po določbah šestega odstavka 31. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.

Višina stroškov posredovanja podatkov – cenik
2. člen


(1) Upravljavec osebnih podatkov mora posamezniku vedno zagotoviti fotokopijo ali prepis, v primeru računalniške vodene zbirke osebnih podatkov pa izpis formata A4. Cena materialnih stroškov za posredovanje ene strani formata A4 je 0,10 eura.
(2) Če posameznik želi podatek pridobiti v obliki, ki ni oblika iz prejšnjega odstavka, so pod pogojem, da upravljavec osebnih podatkov razpolaga s tehničnimi zmožnostmi, najvišje cene materialnih stroškov za posredovanje podatkov iz prejšnjega člena (brez davka na dodano vrednost – DDV) naslednje:
1. ena stran fotokopije ali prepisa formata A3 0,20 eura,
2. ena stran fotokopije večjega formata 1,50 eura,
3. ena stran barvne fotokopije formata A4 0,75 eura,
4. ena stran barvne fotokopije formata A3 1,50 eura,
5. elektronski zapis na eni zgoščenki CD 2,00 eura,
6. elektronski zapis na eni zgoščenki DVD-R 2,75 eura,
7. elektronski zapis na eni disketi 1,50 eura,
8. posnetek na eni videokaseti 5,00 eura,
9. posnetek na eni audiokaseti 3,00 eura,
10. pretvorba ene strani dokumenta formata A4 iz fizične v elektronsko obliko 0,20 eura,
11. pretvorba ene barvne strani dokumenta formata A4 iz fizične v elektronsko obliko 0,20 eura,
12. poštnina za pošiljanje informacij po pošti v skladu z vsakokrat veljavnim cenikom za poštne storitve.
(3) Drugih materialnih stroškov, ki niso določeni v prejšnjem odstavku, ni dovoljeno zaračunavati.

Način plačila stroškov
3. člen


(1) Upravljavec osebnih podatkov posamezniku izda račun, iz katerega mora biti razvidna specifikacija stroškov v skladu s tem pravilnikom. Račun mora posameznik prejeti ob ali po prejemu podatkov.
(2) Stroške plača posameznik s plačilnim nalogom, v drugi obliki negotovinskega plačila ali v gotovini.
(3) Če upravljavec osebnih podatkov ugotovi, da bodo materialni stroški posredovanja podatkov presegli 100,00 eurov, lahko od posameznika zahteva vnaprejšnji polog. Po posredovanju podatkov upravljavec osebnih podatkov obračuna dejansko nastale stroške in posamezniku izda račun v skladu s prvim odstavkom tega člena. Če polog presega dejanske materialne stroške, upravljavec osebnih podatkov posamezniku ob posredovanju podatkov vrne presežni znesek. Če pa dejansko nastali stroški presegajo znesek vnaprejšnjega pologa, posameznik razliko plača najkasneje v osmih dneh od prejema računa.
(4) Posameznik mora plačati stroške posredovanja podatkov najkasneje v osmih dneh od prejema računa oziroma zahtevka za položitev pologa. Upravljavec osebnih podatkov posredovanja podatkov ne sme pogojevati s predhodnim plačilom računa.
(5) Prihodki upravljavca osebnih podatkov, ki je neposredni proračunski uporabnik, iz naslova zaračunanih stroškov posredovanja podatkov po tem pravilniku, so prihodki Proračuna Republike Slovenije, v skladu z zakonom, ki ureja javne finance.

Pravilnik o zaračunavanju stroškov pri izvrševanju pravice posameznika do seznanitve z lastnimi osebnimi podatki (Uradni list RS, št. 85/2007) vsebuje naslednjo končno določbo, ki je bila dopolnjena s Pravilnikom o spremembah Pravilnika o zaračunavanju stroškov pri izvrševanju pravice posameznika do seznanitve z lastnimi osebnimi podatki (Uradni list RS, št. 5/2012)

Začetek veljavnosti
4. člen


Ta pravilnik začne veljati 25. septembra 2007.

Pravilnik o spremembah Pravilnika o zaračunavanju stroškov pri izvrševanju pravice posameznika do seznanitve z lastnimi osebnimi podatki (Uradni list RS, št. 5/2012) vsebuje naslednjo končno določbo:

2. člen

Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.


* Prečiščeno besedilo je le pripomoček za splošno rabo. Avtentično besedilo obeh pravilnikov je dostopno na spletni strani Uradnega lista RS. To prečiščeno besedilo je pripravil Informacijski pooblaščenec dne 25. 1. 2012.