Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
Iskalnik po spletni strani   Priredbe v znakovni jezik  
dekorativna slika

Pravilnik o vzpostavitvi in vodenju Registra zavezancev za informacije javnega značaja

+ -

Na podlagi šestega odstavka 3.b člena, tretjega odstavka 3.c člena in tretjega odstavka 3.č člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 117/06 – ZDavP-2 in 23/14) izdaja minister za notranje zadeve

P R A V I L N I K o vzpostavitvi in vodenju Registra zavezancev za informacije javnega značaja

(Uradni list RS, št. 47/14)

 

1. člen
(vsebina)
Ta pravilnik določa vsebino in način prijave zavezancev v Register zavezancev za informacije javnega značaja (v nadaljnjem besedilu: register), način in roke prevzemanja podatkov od upravljavcev uradnih evidenc za namen vzpostavitve in vodenja registra ter način dostopa do podatkov iz registra.


2. člen
(opredelitev pojmov)
Pojmi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo naslednji pomen:
1. »AJPES« je Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve;
2. »zakon« je Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 117/06 – ZDavP-2 in 23/14);
3. »register« je Register zavezancev za informacije javnega značaja in pomeni informatizirano javno zbirko podatkov, v kateri se obdelujejo podatki o zavezancih za informacije javnega značaja iz prvega odstavka 3.b člena zakona;
4. »poslovni register« je Poslovni register Slovenije in ima enak pomen kot v zakonu, ki ureja poslovni register Slovenije;
5. »sodni register« ima enak pomen kot v zakonu, ki ureja sodni register;
6. »KDD« je okrajšava za Centralno klirinško depotno družbo, d.d.;
7. »centralni register nematerializiranih vrednostnih papirjev« ima enak pomen kot v zakonu, ki ureja nematerializirane vrednostne papirje;
8. »sistem e-pooblastil« je sistem pooblastil spletnega portala AJPES, kjer so evidentirana vsa kvalificirana digitalna potrdila, vpisana v Evidenco digitalnih potrdil in tista kvalificirana digitalna potrdila, za katere uporabniki oddajo pooblastila za uporabo posameznih spletnih aplikacij portala AJPES;
9. »uradni elektronski naslov« je uradni naslov organa, kot ga določa podzakonski akt s področja upravnega poslovanja, izdanega na podlagi zakona, ki ureja splošni upravni postopek.


3. člen
(vzpostavitev in vodenje registra)
AJPES vzpostavi in vodi register v elektronski obliki.


4. člen
(podatki v registru)
(1) V registru se obdelujejo naslednji podatki o zavezancih:
- matična številka,
- davčna številka,
- naziv ali firma,
- sedež,
- poslovni naslov,
- pravnoorganizacijska oblika,
- datum vpisa v register,
- datum izbrisa iz registra,
- pravna podlaga za vpis v register (vrsta pravne podlage, datum vpisa in datum izbrisa določene pravne podlage).
(2) Pri posameznem zavezancu so vpisani podatki o eni ali več pravnih podlagah.
(3) O zavezancih iz druge alineje prvega odstavka 3.b člena zakona se poleg podatkov iz prvega odstavka tega člena obdelujejo še naslednji podatki:
- skupni posredni in neposredni delež vseh oseb javnega prava v osnovnem kapitalu zavezanca,
- skupni posredni in neposredni delež vsake posamezne osebe javnega prava v osnovnem kapitalu zavezanca,
- matične številke in nazivi imetnikov deležev iz prejšnje alineje,
- imena in priimki zastopnikov zavezanca,
- vrsta posameznega zastopnika,
- datum podelitve pooblastila posameznemu zastopniku,
- imena in priimki članov nadzornega organa zavezanca,
- tip posameznega člana nadzornega organa,
- datum imenovanja posameznega člana nadzornega organa.
(4) O zavezancih iz tretje alineje prvega odstavka 3.b člena zakona se poleg podatkov iz prvega odstavka tega člena obdelujejo še podatki o matičnih številkah in nazivih ustanoviteljev, ki so osebe javnega prava.
(5) O zavezancih iz prve alineje prvega odstavka 3.b člena zakona in o zavezancih iz tretje alineje prvega odstavka 3.b člena zakona, ki so v register vpisani na podlagi prijave, se poleg podatkov iz prvega odstavka tega člena obdelujeta tudi podatka o matični številki in nazivu prijavitelja.
(6) O zavezancih, ki so nosilci javnih pooblastil in izvajalci javnih služb, se pri pravni podlagi za vpis v register poleg opisa pravne podlage za podelitev javnega pooblastila ali izvajanje javne službe obdelujejo tudi podatki o datumu začetka veljavnosti in datumu prenehanja veljavnosti pravne podlage.
(7) O zavezancih iz 1. člena zakona, ki so državni organi ali osebe javnega prava in se vpišejo v register na podlagi prijave, se poleg podatkov iz prvega odstavka tega člena obdelujejo tudi podatki o uradnem elektronskem naslovu.


5. člen
(prevzemanje podatkov)
(1) AJPES v skladu s prvim in drugim odstavkom 3.c člena zakona dnevno brezplačno prevzema podatke o zavezancih iz naslednjih evidenc:
- iz poslovnega registra in sodnega registra: o nazivu ali firmi, sedežu in poslovnem naslovu, matični številki, davčni številki, pravnoorganizacijski obliki, matični številki in nazivu ustanoviteljev, če so ti osebe javnega prava, o deležih oseb javnega prava v osnovnem kapitalu zavezancev (gospodarskih družb z omejeno odgovornostjo), imenih in priimkih zastopnikov in članov nadzornega organa, vrsti zastopnika ali tipu člana nadzornega organa ter datumu imenovanja oziroma podelitve pooblastila zastopniku ali članu nadzornega organa;
- iz centralnega registra nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD: podatke iz delniških knjig delniških družb, komanditnih delniških družb in evropskih delniških družb, ki se nanašajo na deleže oseb javnega prava v osnovnem kapitalu poslovnega subjekta;
- iz drugih uradnih evidenc, če je to potrebno za celovito in ažurno stanje podatkov v registru.
(2) Kadar se podatki o zavezancu v register vpišejo na podlagi prijave, AJPES na osnovi podatka o matični številki prijavitelja iz poslovnega in sodnega registra prevzame tudi podatek o nazivu prijavitelja.
(3) AJPES in KDD medsebojno posredovanje podatkov iz druge alineje prvega odstavka tega člena uredita v pisnem dogovoru.
(4) Ne glede na prvi odstavek tega člena AJPES ob vsaki spremembi podatkov o nazivu ali firmi, sedežu, poslovnem naslovu, pravnoorganizacijski obliki, zastopnikih ter članih nadzornega organa zavezanca ob spremembi naziva ali firme imetnika deleža in ob spremembi podatkov o nazivu ustanovitelja ali prijavitelja v poslovnem in sodnem registru, samodejno prevzame spremenjene podatke v register. Podatki se v register prevzamejo po stanju ob zaključku delovnega dne.

 

6. člen
(vpis in izbrisna podlagi podatka o večinskem deležu oseb javnega prava v kapitalu)
(1) Zavezance iz druge alineje prvega odstavka 3.b člena zakona vpiše v register AJPES samodejno na podlagi dnevnih izračunov skupnih neposrednih in posrednih deležev Republike Slovenije, samoupravnih lokalnih skupnosti in drugih oseb javnega prava v njihovem kapitalu.
(2) AJPES pri izračunih deležev v kapitalu gospodarskih družb kot osebe javnega prava upošteva tiste pravne osebe, ki so vpisane v register proračunskih uporabnikov, ki ga vodi organ, pristojen za javna plačila, in imajo v poslovnem registru vpisan podatek o šifri proračunskega uporabnika.
(3) Ko AJPES na podlagi dnevnega izračuna ugotovi, da zavezanec, ki je vpisan v register, ne izpolnjuje več pogoja za vpis v register na podlagi podatka o večinskem deležu oseb javnega prava v kapitalu zavezanca, pri zavezancu samodejno izbriše podatek o tej pravni podlagi.


7. člen
(vpis in izbris drugih pravnih oseb zasebnega prava, ki niso gospodarske družbe)
(1) Vpis zavezancev iz tretje alineje prvega odstavka 3.b člena zakona v register opravi AJPES samodejno, kadar je na podlagi dnevnih poizvedb po podatkih poslovnega in sodnega registra mogoče ugotoviti, da je vsaj eden izmed ustanoviteljev druge pravne osebe zasebnega prava, ki ni gospodarska družba, oseba javnega prava.
(2) AJPES pri poizvedbah po podatkih v poslovnem registru kot osebe javnega prava upošteva tiste pravne osebe, ki so vpisane v register proračunskih uporabnikov, ki ga vodi organ, pristojen za javna plačila, in imajo v poslovnem registru vpisan podatek o šifri proračunskega uporabnika.
(3) Ko AJPES na podlagi dnevnih poizvedb po podatkih v poslovnem in sodnem registru ugotovi, da zavezanec, ki je vpisan v register, ne izpolnjuje več pogoja za vpis v register na podlagi podatka o ustanoviteljih v skladu s tretjo alinejo prvega odstavka 3.b člena zakona, pri zavezancu samodejno izbriše podatek o tej pravni podlagi.


8. člen
(prijava za vpis ali izbris podatkov v register)
(1) Prijava za vpis ali izbris (v nadaljnjem besedilu: prijava) vsebuje naslednje podatke:
- matično številko in naziv prijavitelja,
- uradni elektronski naslov prijavitelja,
- ime in priimek pooblaščenca prijavitelja in njegov elektronski naslov,
- matično številko in naziv ali firmo zavezanca,
- sedež zavezanca,
- podatke o pravni podlagi za vpis v register (vrsta in opis pravne podlage, datum začetka veljavnosti in datum prenehanja veljavnosti pravne podlage),
- uradni elektronski naslov zavezanca, ki je državni organ ali oseba javnega prava,
- matično številko in naziv ustanovitelja, ki je prijavitelj.
(2) Na podlagi prijave se v register vpišejo ali iz njega izbrišejo zavezanci, ki so:
- državni organi, organi lokalnih skupnosti, javne agencije, javni skladi in druge osebe javnega prava, izvajalci javnih služb in nosilci javnih pooblastil,
- pravne osebe zasebnega prava, ki niso gospodarske družbe, v katerih je vsaj eden od ustanoviteljev Republika Slovenija, samoupravna lokalna skupnost ali druga oseba javnega prava, če v poslovnem registru nimajo vpisanega podatka o ustanoviteljih.
(3) Prijave iz prejšnjega odstavka posredujejo:
- ministrstva in organi samoupravnih lokalnih skupnosti za zavezance iz prve alineje prejšnjega odstavka iz svoje pristojnosti in za zavezance iz druge alineje prejšnjega odstavka, v katerih so ustanovitelji;
- osebe javnega prava za zavezance iz druge alineje prejšnjega odstavka, v katerih so ustanovitelji;
- ministrstvo, pristojno za upravo, za zavezance iz prve alineje prejšnjega odstavka, ki so državni organi in organi samoupravnih lokalnih skupnosti, oziroma za zavezance, ki ne sodijo v pristojnost nobenega ministrstva.
(4) Prijavo za istega zavezanca posreduje eden ali več prijaviteljev, na podlagi ene ali več pravnih podlag.


9. člen
(način posredovanja prijave)
(1) Prijavo posreduje prijavitelj preko pooblaščene osebe v elektronski obliki z uporabo aplikacije za vnos podatkov v register na spletni strani AJPES. Pooblaščena oseba prijavitelja se za namen posredovanja prijave predhodno identificira v skladu s sistemom e-pooblastil pri AJPES.
(2) Pooblaščena oseba prijavitelja lahko uspešno odda prijavo za vpis v register po vnosu vseh obveznih podatkov iz prvega odstavka prejšnjega člena.
(3) AJPES na podlagi prejete prijave vpiše podatke o zavezancu v register in prijavitelja obvesti o opravljenem vpisu na uradni elektronski naslov prijavitelja in elektronski naslov pooblaščene osebe prijavitelja.
(4) Elektronsko obvestilo o vpisu podatkov v register vsebuje izpis vseh podatkov o zavezancu, ki ga je pooblaščena oseba prijavitelja prijavila v register, z opozorilom, da je izbris vpisane pravne podlage pri zavezancu mogoč le na podlagi prijave pooblaščene osebe istega prijavitelja oziroma v primeru iz drugega odstavka 10. člena tega pravilnika.


10. člen
(izbris iz registra)
(1) Zavezanca, pri katerem so bile izbrisane vse pravne podlage za vpis v register, AJPES izbriše iz registra.
(2) Zavezanca, ki je izbrisan iz poslovnega in sodnega registra, AJPES izbriše iz registra in o izbrisu obvesti vse prijavitelje, ki so ga kot zavezanca prijavili v register.


11. člen
(podatki o zavezancu, ki se izbriše iz registra)
(1) Podatki o zavezancu iz prejšnjega člena so javni in brezplačno dostopni na spletni strani AJPES še deset let po izbrisu na način, določen v 12. členu tega pravilnika.
(2) Pri zavezancih iz druge in tretje alineje prvega odstavka 3.b člena zakona, ki so bili izbrisani iz registra, so podatki iz prve in druge alineje tretjega odstavka in podatki iz četrtega odstavka 4. člena tega pravilnika prikazani po stanju na dan pred izbrisom zavezanca iz registra.


12. člen
(dostop do podatkov)
(1) Podatki v registru so javni in brezplačno dostopni na spletni strani AJPES.
(2) AJPES omogoča iskanje zavezancev v registru po več kriterijih, na podlagi katerih se prikažejo seznami zavezancev, ki ustrezajo izbranim kriterijem. Omogočeno je iskanje najmanj po naslednjih kriterijih: matična ali davčna številka zavezanca, naziv ali firma zavezanca, pravnoorganizacijska oblika zavezanca, vrsta pravne podlage, matična številka oziroma naziv prijavitelja ter iskanje zavezancev po matični številki oziroma nazivu osebe javnega prava, ki je ustanovitelj ali imetnik deleža v kapitalu zavezanca. Z izborom posameznega zavezanca s seznama se prikažejo vsi podatki o zavezancu, vpisani v register.
(3) Register ne omogoča iskanja po imenu ali priimku posameznika.
(4) AJPES omogoča vpogled v zadnje stanje podatkov v registru ali v podatke po stanju na določen dan v preteklosti.
(5) AJPES omogoči dostop do podatkov iz registra tudi tako, da po stanju na zadnji dan posameznega trimesečja pripravi datoteko s seznamom vseh zavezancev, s podatki o matičnih številkah, nazivih ali firmah, poslovnih naslovih in sedežih zavezancev, pravnoorganizacijskih oblikah, datumih vpisa v register, vrstah pravnih podlag za vpis ter s podatki o lastniških deležih oseb javnega prava oziroma ustanoviteljih, ki so osebe javnega prava, ki je dostopen brezplačno na spletnem portalu AJPES.


PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA

13. člen
(vpis zavezancev v register ob njegovi vzpostavitvi)
(1) AJPES določi obliko datoteke za prvo posredovanje podatkov o osebah javnega prava v register s strani pristojnih ministrstev in jo objavi na svoji spletni strani najpozneje do 17. septembra 2014. Pristojna ministrstva v roku enega meseca od objave datoteke AJPES posredujejo podatke o zavezancih iz svoje pristojnosti, ki so osebe javnega prava. AJPES tako prejete podatke o zavezancih vpiše v register in o vpisu obvesti pristojna ministrstva na njihov uradni elektronski naslov v petih dneh po vpisu.
(2) AJPES omogoči prijavo iz 8. člena tega pravilnika najpozneje do 17. septembra 2014 in o tem obvesti zavezane organe iz 8. člena tega pravilnika. Pristojna ministrstva v zvezi s prijavo nosilcev javnih pooblastil in izvajalcev javnih služb, ter ostali zavezani organi iz 8. člena tega pravilnika izpolnijo svoje obveznosti glede prijave do 17. oktobra 2014.


14. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

Št. 007-398/2014

Ljubljana, dne 23. junija 2014

EVA 2014-1711-0057