Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
   
dekorativna slika

2022

+ -

Datum

Predpis

Pripomba IP

10.06.2022 Predlog direktive Evropskega parlamenta in sveta o spremembi Direktive 2011/83/EU glede pogodb o finančnih storitvah, sklenjenih na daljavo, in razveljavitvi Direktive 2002/65/ES Mnenje Informacijskega pooblaščenca
03.05.2022 Predlog Uredbe o izvajanju Uredbe (EU) 2019/2088 Evropskega Parlamenta in Sveta o razkritjih, povezanih s trajnostnostjo, v sektorju finančnih storitev Mnenje Informacijskega pooblaščenca
03.05.2022 Predlog Uredbe o določitvi vloge za priznanje statusa upravičenca do digitalnega bona '22 – šolajoči v tujini, sporočila izvajalca subvencioniranega izobraževalnega programa o udeležencih, izjave o združitvi digitalnih bonov '22 in izjave o unovčitvi digi Mnenje Informacijskega pooblaščenca
26.04.2022 Predlog Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi direktiv 2005/29/ES in 2011/83/EU v zvezi s krepitvijo vloge potrošnikov za zeleni prehod Mnenje Informacijskega pooblaščenca
13.04.2022 Predlog Uredbe o ekološki pridelavi in predelavi kmetijskih pridelkov oziroma živil Mnenje Informacijskega pooblaščenca
12.04.2022 Predlog Pravilnika o ekološki pridelavi in predelavi kmetijskih pridelkov oziroma živil Mnenje Informacijskega pooblaščenca
22.03.2022 Predlog Zakona o izvajanju Uredbe (EU) o vseevropskem osebnem pokojninskem produktu Mnenje Informacijskega pooblaščenca
18.03.2022 Predlog sprememb Splošnega akta o cestninjenju Mnenje Informacijskega pooblaščenca
08.03.2022 Predlog Pravilnika o dopolnitvah Pravilnika o dokumentaciji v vrtcih Mnenje Informacijskega pooblaščenca
08.03.2022 Predlog novega Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma Mnenje Informacijskega pooblaščenca
11.02.2022 Mnenje IP na predlog uredbe o spremembi Schengenskega zakonika Mnenje Informacijskega pooblaščenca
03.02.2022 Mnenje na osnutek Pravilnika o pisnih izjavah volje pacienta Mnenje Informacijskega pooblaščenca
03.02.2022 Predlog Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o izboljšanju delovnih pogojev pri platformnem delu ter Usmeritev v zvezi s sporočilom Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij, Boljši delovni pogoji za Mnenje Informacijskega pooblaščenca
03.02.2022 Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju kazenskih sankcij Mnenje Informacijskega pooblaščenca
01.02.2022 Predlog Zakona o optimizaciji izdaje in uporabe identifikacijskih dokumentov – predlog za obravnavo Mnenje Informacijskega pooblaščenca
31.01.2022 Predlog Odredbe o spremembi Odredbe o določitvi programa strokovnega usposabljanja in programa obdobnega strokovnega izpopolnjevanja za varnostnega menedžerja Mnenje Informacijskega pooblaščenca
28.01.2022 Predlog Odredbe o določitvi programa obdobnega strokovnega izpopolnjevanja varnostnega osebja Mnenje Informacijskega pooblaščenca
14.01.2022 Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o notariatu Mnenje Informacijskega pooblaščenca
10.01.2022 Predlog Zakona o spremembi Zakona o državni upravi Mnenje Informacijskega pooblaščenca
10.01.2022 Zakon o zaščiti prijaviteljev Mnenje Informacijskega pooblaščenca
04.01.2022 Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o kmetijstvu Mnenje Informacijskega pooblaščenca