Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
   
dekorativna slika

2018

+ -

Datum

Predpis

Pripomba IP

Predlagatelj

27.12.2018 Mnenje Informacijskega pooblaščenca k predlogu ZKP-N Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za pravosodje
18.12.2018 Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o tujcih Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za zunanje zadeve
18.12.2018 Predlog Pravilnika o obdelavi osebnih podatkov Centra za izobraževanje v pravosodju Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za pravosodje
17.12.2018 Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o postopku priznavanja
poklicnih kvalifikacij za opravljanje reguliranih poklicev
Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
3.12.2018 Mnenje Informacijskega pooblaščenca k predlogu ZKP-N Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za pravosodje
30.11.2018 Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za pravosodje
29.11.2018 Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o nalogah in pooblastilih Policije Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za notranje zadeve
16.11.2018 Predlog novega Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2) Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za pravosodje
12.11.2018 Predlog zakona o nekaterih koncesijskih pogodbah Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za finance
9.11.2018 Predlog zakona o dopolnitvah Zakona o letalstvu Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za infrastrukturo
9.11.2018 Predlog zakona o letalstvu Mnenje Informacijskega pooblaščenca Agencija za civilno letalstvo
9.11.2018 Predlog pravilnika o Etični komisiji za presaditve Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za zdravje
6.11.2018 Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvajanju rejniške dejavnosti Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
6.11.2018 Predlog Zakona o izvajanju Uredbe (EU) o določitvi splošnega okvira za listinjenje in o vzpostavitvi posebnega okvira za enostavno, pregledno in standardizirano listinjenje Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za finance
6.11.2018 Predlog Uredbe o izvajanju Uredbe (EU) o izvedenih finančnih instrumentih OTC, centralnih nasprotnih strankah in repozitorijih sklenjenih poslov Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za finance
26.10.2018 Predlog letnega programa statističnih raziskovanj za leto 2019 Mnenje Informacijskega pooblaščenca Statistični urad Republike Slovenije
26.10.2018 Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o tujcih Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za notranje zadeve
15.10.2018 Predlog zakona o poslovnih skrivnostih Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za gospodarski razvoj
19.9.2018 Predlog Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju ukrepa Sheme
kakovosti za kmetijske proizvode in živila iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za
obdobje 2014-2020
Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
19.9.2018 Predlog Pravilnika o evidenci organizacij proizvajalcev, združenj organizacij
proizvajalcev in skupin proizvajalcev za skupno trženje
Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
14.9.2018 Prošnja za pomoč glede priprave osnutka obrazca izjave na podlagi 113. člena
Zakona o urejanju prostora
Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za okolje in prostor
13.9.2018 Predlog Uredbe o izvzemu prirediteljev klasičnih iger na srečo iz izvajanja ukrepov za
odkrivanje in preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma
Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za finance
3.9.2018 Predlog Pravilnika o tehničnih pregledih motornih in priklopnih vozil Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za infrastrukturo
14.8.2018 Dopustnost posredovanja podatkov o polnoletnih šolajočih se dijakih staršem Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
6.8.2018 Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Mestne občine Koper Mnenje Informacijskega pooblaščenca Mestna občina Koper
2.8.2018 Predlog Pravilnika o dopolnitvah pravilnika o priznanju organizacij proizvajalcev in
združenj organizacij proizvajalcev v sektorjih sadje in zelenjava, oljčno olje in namizne oljke ter
hmelj
Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
2.8.2018 Predlog Uredbe o izvajanju uredbe 2016/1012/EU o zootehniških in genealoških
pogojih za rejo, trgovino s čistopasemskimi plemenskimi živalmi, hibridnimi plemenskimi
prašiči in njihovim zarodnim materialom ter za njihov vstop v Unijo
Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
13.6.2018 Predlog Uredbe o podatkih v evidenci vrednotenja Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za okolje in prostor
8.6.2018 Predlog Pravilnika o pripravništvu in strokovnih izpitih zdravstvenih delavcev in
zdravstvenih sodelavcev na področju zdravstvene dejavnosti
Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za zdravje
6.6.2018 Predlog sprememb Zakona o prevozih v cestnem prometu Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za infrastrukturo
11.5.2018 predloga Pravilnika o enotnem informacijskem sistemu na področju
javnega naročanja
Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za javno upravo
26.4.2018 Osnutek Odredbe o določitvi programa strokovnega usposabljanja in programa
obdobnega izpopolnjevanja nadzornika na smučišču
Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za notranje zadeve
11.4.2018 Predlog novega Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2) Mnenje Informacijskega pooblaščenca Državni zbor RS
4.4.2018 Predlog novega Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2) Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za pravosodje
20.3.2018 Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o visokem šolstvu Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
16.3.2018 Predlog Pravilnika o priznavanju organizacij proizvajalcev in združenj organizacij
proizvajalcev v sektorjih sadje in zelenjava, oljčno olje in namizne oljke ter hmelj
Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
15.3.2018 Osnutek Odredbe o določitvi programa strokovnega usposabljanja za varnostnika
nadzornika
Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za notranje zadeve
15.3.2018 Predlog Pravilnika o opravljanju overitev v mednarodnem prometu Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za zunanje zadeve
8.3.2018 Predlog novega Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2) Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za pravosodje
5.3.2018 Predlog Zakona o znanstveno-raziskovalni dejavnosti Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
19.2.2018 Spremembe Zakona o centralnem kreditnem registru z namenom avtomatiziranega dostopa članov do sistema SISBON, povezovanja zbirk ter avtomatiziranega odločanja o odobritvi kreditov potrošnikom Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za finance
19.2.2018 Mnenje (IV) na dopolnjen predlog novele Zakona o zavarovalništvu Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za finance
16.2.2018 Mnenje IP k predlogu sprememb Zakona o prevozih v cestnem prometu Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za infrasktrukturo
15.2.2018 Predlog sprememb Zakona o štipendiranju Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
14.2.2018 Predlog Zakona o socialnem vključevanju invalidov Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
12.2.2018 Osnutek Zakona o znanstveno-raziskovalni dejavnosti Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
6.2.2018 Predlog Uredbe o izvedbi ukrepov kmetijske politike za leto 2018 Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
2.2.2018 Predlog novega Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2) Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za pravosodje
1.2.2018 Mnenje IP k predlogu sprememb Pravil sistema izmenjave informacij o zadolženosti fizičnih
oseb – SISBON na podlagi drugega odstavka 26. člena Zakona o centralnem kreditnem registru
Mnenje Informacijskega pooblaščenca Banka Slovenije
31.1.2018 Predlog Pravilnika o strokovni komisiji za ukrep Sodelovanje v okviru Programa
razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020
Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
30.1.2018 Predlog Zakona o konzularni zaščiti Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za zunanje zadeve
29.1.2018 Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zaščiti prič (ZZPrič-C) Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za pravosodje
29.1.2018 Mnenje glede podatkov o lokaciji kličočega v povezavi s pripravo Pravilnika o kakovosti storitve za enotno evropsko telefonsko številko za klice v sili 112 in številko policije 113 Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za javno upravo
17.1.2018 Predlogi za vključitev ureditve zbiranja podatkov o etnični pripadnosti v okviru sprememb Zakona o romski skupnosti Mnenje Informacijskega pooblaščenca Urad za narodnosti
16.1.2018 Predlog Zakona o spremembah Zakona o upravljavcih alternativnih investicijskih skladov Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za finance
16.1.2018 Sporazum o zaposlovanju državljanov Republike Srbije v Republiki Sloveniji Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
15.1.2018 Mnenje na dopolnjen predlog SZZ za spremembe in dopolnitve Zakona o zavarovalništvu Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za finance
10.1.2018 Predlog Zakona o izvajanju Uredbe (EU) o dokumentih s ključnimi informacijami o
paketnih naložbenih produktih za male vlagatelje in zavarovalnih naložbenih produktih
Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za finance
10.1.2018 Predlog Zakona o spremembah Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za finance
9.1.2018 Predlog novega Zakona o varnosti v železniškem prometu Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za infrastrukturo
9.1.2018 Predlog Uredbe Sveta o pristojnosti, priznavanju in izvrševanju odločb v zakonskih sporih v zvezi s starševsko odgovornostjo ter mednarodni ugrabitvi otrok Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za pravosodje
8.1.2018 Predlog novele Zakona o osebni asistenci Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
8.1.2018 Osnutek pravilnika o izvrševanju probacijskih nalog in o izvrševanju dela v splošno korist Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za pravosodje
8.1.2018 Pravilnik o poravnavanju v kazenskih zadevah Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za pravosodje