Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
   
dekorativna slika

2016

+ -

Datum

Predpis

Pripomba IP

Predlagatelj

29.12.2016 Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o sodelovanju med nacionalnimi organi, odgovornimi za izvrševanje zakonodaje o varstvu potrošnikov Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
29.12.2016 Predlog Zakona o nevladnih organizacijah Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za javno upravo
29.12.2016 Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Stanovanjskega zakona Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za okolje in prostor
28.12.2016 Osnutek Pravilnika o zapisniku o ogledu kraja nesreče na smučišču in potrdilu o prevzemu predmetov Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za notranje zadeve
27.12.2016 Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi evropskega sistema za potovalne informacije in odobritve (ETIAS) ter spremembe uredb (EU) št. 515/2014, (EU) št. 2016/399, (EU) št. 2016/794 in (EU ) št. 2016/1624 Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za notranje zadeve
23.12.2016 Predlog Pravilnika o naročanju in načinu vodenja čakalnih seznamov in najdaljših čakalnih dobah v mreži javne zdravstvene službe Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za zdravje
23.12.2016 Predloga na Novelo Zakona o pacientovih pravicah Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za zdravje
23.12.2016 Predlog k Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o kmetijstvu Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
22.12.2016 Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za pravosodje
19.12.2016 Predlog Strategije Republike Slovenije na področju medijev za obdobje 2017-2025 Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za kulturo
16.12.2016 Predlog Družinskega zakonika Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
16.12.2016 Predlog Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za javno upravo
8.12.2016 Predlog Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske vode na območju Občine Slovenska Bistrica Mnenje Informacijskega pooblaščenca /
8.12.2016 Predlog na Zakon o športu Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
2.12.2016 Mnenje glede predloga plurilateralnega sporazuma o trgovini s storitvami - TiSA Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
2.12.2016 Predlog novele Zakona o pacientovih pravicah Mnenje informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za zdravje
30.11.2016 Predlog na Pravilnik o vsebinah vlog za izdajo dovoljenj dimnikarskim družbam in licenc dimnikarjem Mnenje Informacijskega pooblaščenca Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije
30.11.2016 Predlog Načrta razvoja namakanja in rabe vode za namakanje v kmetijstvu do leta 2020 in Programa ukrepov za izvedbo načrta razvoja namakanja in rabe vode za namakanje v kmetijstvu do leta 2020 ter Okoljskega poročila za načrt in program Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
21.11.2016 Predlog Letnega programa statističnih raziskovanj za leto 2017 Mnenje Informacijskega pooblaščenca Statistični urad Republike Slovenije
16.11.2016 Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Stanovanjskega zakona Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za okolje in prostor
16.11.2016 Predlog Uredbe o spremembah Uredbe o izvajanju podukrepa pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020 Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
10.11.2016 Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o urejanju trga dela  Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
10.11.2016 Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o organu in skladu za reševanje bank Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za finance
8.11.2016 Predlog Letnega programa statističnih raziskovanj za leto 2017 Mnenje Informacijskega pooblaščenca Statistični urad Republike Slovenije
8.11.2016 Predlog Pravilnika o opredelitvi glede darovanja delov človeškega telesa Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za zdravje
2.11.2016 Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o urejanju trga dela Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
25.10.2016 Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o tujcih Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za notranje zadeve
25.10.2016 Predlog Pravilnika o izdajanju certifikatov z evropsko ravnjo znanja tujega jezika Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
14.10.2016 Predlog Zakona o revidiranju in ocenjevanju vrednosti Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za finance
12.10.2016 Predlog Zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za finance
27.9.2016 Predlog sprememb Zakona o motornih vozilih Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za infrastrukturo
19.9.2016 Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o kazenskem postopku Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za pravosodje
12.9.2016 Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o kmetijstvu Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
8.9.2016 Predlog direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive (EU) 2015/849 o preprečevanju uporabe finančnega sistema za pranje denarja in financiranje terorizma ter Direktive 2009/101/ES Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za finance
5.9.2016 Predlog Uredbe o upravnem poslovanju Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za javno upravo
31.8.2016 Predlog zakona za vzpostavitev javnosti, preglednosti in odgovornosti v pravosodju Mnenje Informacijskega pooblaščenca Državni zbor RS
31.8.2016 Predlog Zakona o voznikih Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za infrastrukturo
29.8.2016 Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davčnem postopku Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za finance
29.8.2016 Predlog novele Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za javno upravo
26.8.2016 Predlog dopolnitve Stanovanjskega zakona Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za okolje in prostor
25.8.2016 Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o nalogah in pooblastilih Policije Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za notranje zadeve
19.8.2016 Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o trgu finančnih instrumentov Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za finance
18.8.2016 Osnutek predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o elektronskih komunikacijah Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
10.8.2016 Predlog Zakona o lekarniški dejavnosti Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za zdravje
10.8.2016 Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o občinskem redarstvu Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za javno upravo
9.8.2016 Predlog Zakona o centralnem kreditnem registru Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za finance
9.8.2016 Predlogu Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o nalogah in pooblastilih Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za notranje zadeve
1.8.2016 Predlog sprememb Zakona o tajnih podatkih Mnenje Informacijskega pooblaščenca Urad Vlade RS za varovanje tajnih podatkov
21.7.2016 Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o nematerializiranih vrednostnih papirjih Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za finance
20.7.2016 Osnutek predloga Priporočila Sveta OECD v zvezi z upravljanjem z zdravstvenimi podatki Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za zdravje
15.7.2016 Predlog Zakona o športu Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
14.7.2016 Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o nalogah in pooblastilih policije Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za notranje zadeve
14.7.2016 Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o tujcih Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za notranje zadeve
7.7.2016 Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstveni dejavnosti Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za zdravje
6.7.2016 Mnenje IP na osnutek besedila členov 161 do 165 iz delovnega osnutka Zakona o državnem pravobranilstvu Mnenje Informacijskega pooblaščenca Državno pravobranilstvo
29.6.2016 Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o občinskem redarstvu Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za javno upravo
28.6.2016 Predlog Uredbe o sistemih brezpilotnih zrakoplovov Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za infrastrukturo
21.6.2016 Predlog Zakona o lekarniški dejavnosti Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za zdravje
21.6.2016 Predlog Pravilnika o evidenci ribiških plovil in evidenci plovil, ki se uporabljajo v marikulturi Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
20.6.2016 Pripombe Informacijskega pooblaščenca k predlogu dveh dodatnih sprememb Zakona o nalogah in pooblastilih policije Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za notranje zadeve
17.6.2016 Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o sodelovanju med nacionalnimi organi, odgovornimi za izvrševanje zakonodaje o varstvu potrošnikov Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
16.6.2016 Predlog Zakona o čezmejnem izvajanju storitev Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
16.6.2016 Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vpisih v kataster stavb in Predlog Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o podatkih o lastnostih nepremičnin v registru nepremičnin Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za okolje in prostor
14.6.2016 Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o preprečevanju nasilja v družini Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
13.6.2016 Predlog Pravilnika o postopkih (so)financiranja, ocenjevanja in spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
9.6.2016 Predlog Uredbe o izvajanju Uredbe (EU, EURATOM) št. 1141/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. oktobra 2014 o statutu in financiranju evropskih političnih strank in evropskih političnih fundacij Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za notranje zadeve
8.6.2016 Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o urejanju trga dela Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
3.6.2016 Zakon o potrošniških kreditih Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
30.5.2016 Paket uredb "Pametne meje" Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za notranje zadeve
27.5.2016 Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranju terorizma Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za finance
23.5.2016 Zakon o dopolnitvah Zakona o nadzoru državne meje Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za notranje zadeve
19.5.2016 Zakon o revidiranju in ocenjevanju vrednosti Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za finance
18.5.2016 Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za javno upravo
18.5.2016 Predlog Uredbe o sistemih brezpilotnih zrakoplovov Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za infrastrukturo
16.5.2016 Predlog uredbe Evropskega parlamenta in sveta o zagotavljanju čezmejne prenosljivosti storitev spletnih vsebin na notranjem trgu Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
16.5.2016 Zakon o investicijskih skladih in družbah za upravljanje Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za finance
13.5.2016 Zakon o centralnem kreditnem registru Mnenje Informacijskega pooblaščenca Banka Slovenije
12.5.2016 Uredba o ukrepih kmetijske zemljiške politike, ki se sofinancirajo s sredstvi, zbranimi iz naslova odškodnine zaradi spremembe namembnosti kmetijskega zemljišča Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
12.5.2016 Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o nalogah in pooblastilih policije Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za notranje zadeve
11.5.2016 Osnutek Programa ravnanja z odpadki in Programa preprečevanja odpadkov Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za okolje in prostor
10.5.2016 Predlog ZKP-N Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za pravosodje
5.5.2016 Novela Zakona o državni upravi Mnenje Informacijskega pooblaščenca Služba Vlade RS za zakonodajo
5.5.2016 Predlog Zakona o dimnikarskih storitvah Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za okolje in prostor
3.5.2016 Predlog novele Uredbe o odlagališčih odpadkov Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za okolje in prostor
3.5.2016 Predlog novele Uredbe o izvajanju podukrepa pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete iz PRP 2014-2010 Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
15.4.2016 Predlog izbranih določb za nov Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za pravosodje
11.4.2016 Predlog Zakona o javnih uslužbencih Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za javno upravo
6.4.2016 Predlog Pravilnika o pooblastilih za obdelavo osebnih podatkov v Centralnem registru podatkov o pacientih Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za zdravje 
4.4.2016 Predlog Zakona o varstvu pred diskriminacijo Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
1.4.2016 Predlog Zakona o reševanju in prisilnem prenehanju bank  Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za finance
31.3.2016 Predlog sprememb Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
29.3.2016 Zakon o dimnikarskih storitvah Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za okolje in prostor
29.3.2016 Predlog sprememb Zakona o visokem šolstvu glede dopolnitev vezanih na informacijski sistem eVŠ Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
29.3.2016 Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika za izvajanje Zakona o orožju Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za notranje zadeve
24.3.2016 Predlog Uredbe o izvajanju Uredbe (EU) o izboljšanju ureditve poravnav vrednostnih papirjev v Evropski uniji in o centralnih depotnih družbah Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za finance
18.3.2016 Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za finance
18.3.2016 Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o socialnem varstvu Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
17.3.2016 Predloga pridobivanja podatkov o prometu v zvezi z nekaterimi prekrški oz. uvedbe enotne evidence prekrškov Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za pravosodje
16.3.2016 Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o plačilnih storitvah in sistemih Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za finance
14.3.2016 Predlog Zakona o potrošniških kreditih Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
9.3.2016 Mnenje glede osnutka Uredbe o informacijski varnosti Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za javno upravo
8.3.2016 Mnenje IP k predlogu Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o nalogah in pooblastilih policije Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za notranje zadeve
7.3.2016 Dopolnjeni predlog Zakona o kolektivnem upravljanju avtorske in sorodnih pravic Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
2.3.2016 Predlog Zakona o preprečevanju pranja denarja  in financiranju terorizma Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za finance
26.2.2016 Osnutek spremembe 178.b člena Zakona o kmetijstvu Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
25.2.2016 Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o socialnem varstvu Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
22.2.2016 Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o socialnem varstvu Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
19.2.2016 Predlog Zakona o sistemu jamstva za vloge Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za finance
18.2.2016 Zakon o mednarodni zaščiti Mnenje Informacijskega pooblaščenca Državni zbor RS
17.2.2016 Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o državni upravi Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za javno upravo
16.2.2016 Predlog Zakona o kolektivnem upravljanju avtorske in sorodnih pravic Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
15.2.2016 Predlog Uredbe o izvedbi ukrepov kmetijske politike za leto 2016 Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za kmetijstvo, gozdravstvo in prehrano
12.2.2016 Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o trgu finančnih instrumentov Mnenje Informacijskega pooblaščenca Državni zbor RS
3.2.2016 Zakon o javnih uslužbencih Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za javno upravo
26.1.2016 Predlog Pravilnika o izvrševanju pooblastil in nalog pravosodnih policistov Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za pravosodje
20.1.2016 Predlog Zakona o o spremembah in dopolnitvah Pomorskega zakonika Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za infrastrukturo
19.1.2016 Predlog Pravilnika o izvrševanju kazni zapora Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za pravosodje
19.1.2016 Predlog Pravilnika o plačilu za delo obsojencev Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za pravosodje