Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
   
dekorativna slika

2015

+ -

Datum

Predpis

Pripomba IP

Predlagatelj

12.11.2015 Predlog Pravilnika o pooblastilih za obdelavo osebnih podatkov v Centralnem registru podatkov o pacientih Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za zdravje 
11.11.2015 Zakon o dimnikarskih storitvah Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za okolje in prostor
6.11.2015 Predlog Pravilnika o programu in načinu izvedbe preizkusa znanja o ravnanju z orožjem Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za notranje zadeve
26.10.2015 Predlog Zakon o priznavanju poklicnih kvalifikacij za opravljanje reguliranih poklicev oziroma poklicnih dejavnosti Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
22.10.2015 Predlog Zakona o varstvu pred diskriminacijo Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za delo, družino, socialne
zadeve in enake možnosti
22.10.2015 Zakon o pogrebni in pokopališki dejavnosti Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
22.10.2015 Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o trgu finančnih instrumentov Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za finance
13.10.2015 Predlog Zakona o dimnikarskih storitvah Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za okolje in prostor
7.10.2015 Predlog Zakona o gospodarjenju z gozdovi v lasti Republike Slovenije Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
2.10.2015 Predlog Pravilnika o poročanju in obvladovanju hudih neželenih dogodkov in hudih neželenih reakcij pri ravnanju s človeškimi organi; Predlog Pravilnika o sledljivosti in uničenju človeških organov, namenjenih za presaditev ter o nacionalni identifikacijski številki Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za zdravje 
1.10.2015 Predlog Zakona o gospodarjenju z gozdovi v lasti Republike Slovenije Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
1.10.2015 Spremembe in dopolnitve ZVKD-1 Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za kulturo
30.9.2015 Zakon o premostitvenem zavarovanju poklicnih in vrhunskih športnikov Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
29.9.2015 Zakon o javnih uslužbencih Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za javno upravno
23.9.2015 Predlog Pravilnika o pooblastilih za obdelavo osebnih podatkov v Centralnem registru podatkov o pacientih Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za zdravje
21.9.2015 Predlog Zakona o varnosti na smučiščih Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za notranje zadeve
18.9.2015 Zakon o enotnem kreditnem registru Mnenje Informacijskega pooblaščenca Banka Slovenije
17.9.2015 Zakon o nalogah in pooblastilih policije Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za notranje zadeve
16.9.2015 Zakon o pogrebni in pokopališki dejavnosti Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
15.9.2015 Predlog Uredbe o spremembah Uredbe o obveznem organiziranju službe varovanja na javnih prireditvah Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za notranje zadeve
9.9.2015 Zakon o spremembah Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za kulturo
9.9.2015 Spremenjen predlog Odredbe o določitvi vrste in rokov hrambe zdravstvene dokumentacije v Centralnem registru podatkov o pacientih Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za zdravje
8.9.2015 Predlog Pravilnika o pogojih, rokih in načinu vključitve ter uporabe eZdravja za obvezne uporabnike Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za zdravje 
3.9.2015 Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o kmetijskih zemljiščih Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za javno upravo
8.9.2015 Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o dostopu do informacij javnega značaja Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za javno upravo
1.9.2015 Pripombe Informacijskega pooblaščenca k Osnutku sprememb in dopolnitev Zakona o nalogah in pooblastilih policije Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za notranje zadeve
28.8.2015 Predlog Zakona o napotitvi oseb v mednarodne civilne misije ali mednarodne organizacije Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za zunanje zadeve
27.8.2015 Predlog Zakona o preprečevanju pranja denarja  in financiranju terorizma Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za notranje zadeve
20.8.2015 Predlog Zakona o varnosti na smučiščih Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za notranje zadeve
14.8.2015 Uredba o spremembah in dopolnitvah  Uredbe o izvedbi ukrepov kmetijske politike za leto 2015 Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
13.8.2015 Predlog Pravilnika o poročanju in obvladovanju hudih neželenih dogodkov in hudih neželenih reakcij pri ravnanju s človeškimi organi Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za zdravje 
11.8.2015 Predlog Odredbe o določitvi vrste in rokov hrambe zdravstvene dokumentacije ter šifranta zdravstvenih podatkov, ki se obdelujejo v Centralnem registru podatkov o pacientih Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za zdravje 
11.8.2015 Predlog Zakona o spremembi in dopolnitvi Zakona o prvem pokojninskem skladu RS in preoblikovanju pooblaščenih investicijskih družb Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za finance
11.8.2015 Predlog Pravilnika o pogojih, rokih in načinu vključitve ter uporabe eZdravja za obvezne uporabnike Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za zdravje 
11.8.2015 Predlog Pravilnika o obdelavi in posredovanju podatkov v zvezi z zaposlitvijo in delom tujcev v RS Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
10.8.2015 Predlog Pravilnika o pacientovi pisni prepovedi vpogleda in pooblastilih za obdelavo osebnih podatkov v Centralnem registru podatkov o pacientih Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za zdravje 
10.8.2015 Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o trgu finančnih instrumentov Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za finance
24.7.2015 Predlog Pravilnika o določitvi minimalnih standardov za nastanitev tujcev, ki so zaposleni ali delajo v RS Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
15.7.2015 Osnutek Protokola med Vlado RS in Svetom ministrov BiH o izvajanju Sporazuma med Evropsko skupnostjo in BiH o ponovnem sprejemu oseb, ki prebivajo brez dovoljenja Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za notranje zadeve
15.7.2015 Predlog Pravilnika o evidenci komasacij Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
15.7.2015 Ponovno mnenje IP glede uskladitev ZEKom-1 z določbami ZARPS Mnenje Informacijskega pooblaščenca Gospodarska zbornica Slovenije
15.7.2015 Predlog Zakona o gospodarjenju z gozdovi v lasti Republike Slovenije Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
13.7.2015 Predlog Zakona o napotitvi oseb v mednarodne civilne misije in mednarodne organizacije Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za zunanje zadeve
13.7.2015 Dodatna pojasnila IP k osnutku spremembe 9. člena predloga novele ZMed-C Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za kulturo
10.7.2015 Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o kmetijskih zemljiščih Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
3.7.2015 Mnenje IP k spremenjenima 1. in 25. členu osnutka novele Zmed-C Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za kulturo
1.7.2015 Predlog Zakona o mednarodni zaščiti Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za notranje zadeve
29.6.2015 Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o dostopu do informacij javnega značaja Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za javno upravo
29.6.2015 Predlog Uredbe o dopolnilnih dejavnostih na kmetiji Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
29.6.2015 Predlog Uredbe o izvajanju podukrepa Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
18.6.2015 Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o davčnem postopku Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za finance
12.6.2015 Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o gospodarskih družbah Mnenje Informacijskega pooblaščenca Državni zbor RS
12.6.2015 Predlog Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o vpisu družb in drugih pravnih oseb v sodni register Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za pravosodje
12.6.2015 Predlog Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o sodnem registru Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za pravosodje
11.6.2015 Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o elektronskih komunikacijah Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za izobraževanje znanost in šport
10.6.2015 Predlog Zakona o mednarodni zaščiti  Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za notranje zadeve
4.6.2015 Predlog novega Pravilnika o meroslovnih zahtevah za merilnike hitrosti  v cestnem prometu Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
4.6.2015 Osnutek Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o medijih Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za kulturo
3.6.2015 Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o vodah Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za okolje in prostor
22.5.2015 Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o prostovoljstvu Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za javno upravo
22.5.2015 Predlog spremembe 16.b člena Zakona o referendumu in ljudski iniciativi Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za javno upravo
15.5.2015 Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o kazenskem postopku (ZKP-N) Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za pravosodje
12.5.2015 Zakon o podaljšanju prehodnega obdobja na področju prostega gibanja državljanov Republike Hrvaške in njihovih družinskih članov Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve in enake možnosti
12.5.2015 Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o knjižničarstvu Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za kulturo
12.5.2015 Predlog sporazuma o spremembah in dopolnitvah sporazuma o zaposlovanju državljanov Bosne in Hercegovine v Republiki Sloveniji Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
12.5.2015 Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o ukrepih RS za krepitev stabilnosti bank Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za finance
8.5.2015 Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju kazenskih sankcij Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za pravosodje
6.5.2015 Stališče Informacijskega pooblaščenca v zvezi z zaprosilom za mnenje Ministrstva za javno upravno Službi Vlade RS za zakonodajo glede izvajanja inšpekcijskega nadzora nad določbami ZDIJZ Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za javno upravo; Služba Vlade RS za zakonodajo
6.5.2015 Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o dostopu do informacij javnega značaja Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za javno upravo
5.5.2015 Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ-E) Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za javno upravo
4.5.2015 Predlog Zakona o sistemskih preiskavah projektov državnega pomena Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za pravosodje
29.4.2015 Mnenje Vlade RS in predlog amandmajev k Predlogu Zakona o prikritih vojnih grobiščih in pokopu žrtev Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za delo družino, socialne zadeve in enake možnosti
28.4.2015 Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o avtorski in sorodnih pravicah Mnenje Informacijskega pooblaščenca Poslanska skupina SDS
24.4.2015 Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi Mnenje Informacijskega pooblaščenca Generalni sekretariat Vlade RS
24.4.2015 Predlog Zakona o potrjevanju računov Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za finance
21.4.2015 Predlog sprememb in dopolnitev Letnega programa statističnih raziskovanj za leto 2015 Mnenje Informacijskega pooblaščenca Statistični urad Republike Slovenije
21.4.2015 Predlog Zakona o prikritih vojnih grobiščih in pokopu žrtev Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za delo družino, socialne zadeve in enake možnosti
18.4.2015 Pobuda za podpis Konvencije SE o integriranem pristopu k varnosti, varovanju in storitvam na športnih prireditvah, zlasti nogometnih tekmah Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za notranje zadeve
16.4.2015 Zbiranje in objava osebnih podatkov o nosilcih žive (nesnovne ) dediščine v ZVKD-1 Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za kulturo
15.4.2015 Predlog Pravilnika o priznanju skupin proizvajalcev Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
15.4.2015 Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Kazenskega zakonika Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za pravosodje
13.4.2015 Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o igrah na srečo Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za finance
13.4.2015 Predlog Pravilnika o tehničnih in varnostnih zahtevah, obrazcih ter evidencah za eksplozive in pirotehnične izdelke Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za notranje zadeve
7.4.2015 Predlog Zakona o potrjevanju računov Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za finance
7.4.2015 Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zunanjih zadevah Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za zunanje zadeve
2.4.2015 Sedmi kompromisni predlog direktive o spodbujanju dolgoročnega sodelovanja delničarjev Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
31.3.2015 Osnutek zakona o enotnem kreditnem registru Mnenje Informacijskega pooblaščenca Banka Slovenije
25.3.2015 Drugi kompromisni predlog direktive o družbah z omejeno odgovornostjo z enim družbenikom Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
23.3.2015 Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za javno upravo
19.3.2015 Predlog Zakona o preiskovalni reviziji velikih projektov, ki lahko vplivajo  na stabilnost in učinkovitost delovanja finančnega sistema države ali izvrševanja državnega proračuna Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za pravosodje
16.3.2015 Osnutek Zakona o enotnem kreditnem registru Preliminarni odziv Informacijskega pooblaščenca Banka Slovenije
11. 3. 2015 Predlog sprememb Zakona o avtorski in sorodnih pravicah predlog Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
4.3.2015 Predlog direktive o spodbujanju dolgoročnega sodelovanja delničarjev
ter irski predlog spremembe člena 3
Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
4.3.2015 Zakon o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve in enake možnosti
2.3.2015 Predlog Zakona o agrarnih skupnostih Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
2.3.2015 Dopolnila k Predlogu Zakona o ukrepih na področju pripravništva Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
26.2.2015 Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju kazenskih sankcij Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za pravosodje
20.2.2015 Predlog Zakona o bančništvu Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za finance
18.2.2015 Osnutek Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o kmetijskih zemljiščih Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
17.2.2015 Zakon o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve in enake možnosti
16.2.2015 Osnutek Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o splošnem upravnem postopku Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za javno upravo
11.2.2015 Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za notranje zadeve
11.2.2015 Uredba o izvedbi ukrepov kmetijske politike za leto 2015 Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
11.2.2015 Predlog Zakona o izvensodnem reševanju potrošniških sporov Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
15.1.2015 Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za notranje zadeve
20.1.2015 Predlog Pravilnika o diplomatski, konzularni in službeni izkaznici Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za zunanje zadeve
20.1.2015 predlog Direktive o spremembi Direktive 2007/36/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede spodbujanja dolgoročnega sodelovanja delničarjev in Direktive 2013/34/EU glede določenih elementov izjave o upravljanju podjetij Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo