Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
   
dekorativna slika

2009

+ -

Datum

Predpis           

Pripomba IP

Predlagatelj

20.12.2009 Zakono o dolgotrajni oskrbi Pripombe na osnutek zakona o dolgotrajni oskrbi Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve
25.11.2009 Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter gradivih Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih Arhiv Republike Slovenije
20.11.2009 ZPotK Mnenje Pooblaščenca na osnutek Zakona o potrošniških kreditih Ministrstvo za gospodarstvo
09.11.2009 ZPPDFT-A Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma Urad za preprečevanje pranja denarja
26.10.2009 ZOPDCT Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o odvzemu in presaditvi delov človeškega telesa zaradi zdravljenja Državni svet Republike Slovenije
22.10.2009 Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
20.10.2009 DZ Pripombe na predlog Družinskega zakonika Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve
14.10.2009 ZRKS Pripombe na osnutek sprememb Zakona o Rdečem križu Slovenije Rdeči križ Slovenije
07.10.2009 ZPol Pripombe na predlog sprememb IV. Poglavja Zakona o policiji Ministrstvo za notranje zadeve
06.10.2009 ZIJS Mnenje Informacijskega pooblaščenca k Predlogu zakona o integriteti v javnem sektorju Ministrstvo za javno upravo
24.09.2009 ZPlasSS Register transakcijskih računov, rok hrambe v arhivu registra - mnenje na predlog podaljšanja roka Ministrstvo za finance
08.09.2009 Zakon o zdravstveni dejavnosti Pripombe na Zakon o zdravstveni dejavnosti Ministrstvo za zdravje
20.07.2009 ZZZ-1C Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zunanjih zadevah (ZZZ-1C) Ministrstvo za zunanje zadeve
11.06.2009 ZASP Predlogi za novelo ZASP Urad RS za intelektualno lastnino
28.05.2009 ZBan-1D Predlog sprememb ZBan-1D Ministrstvo za finance
Direktorat za finančni sistem
Sektor za finančni sistem
14.05.2009 ZUP-G Pripombe na predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o splošnem upravnem postopku; ZUP-G

Ministrstvo za javno upravo

Direktorat za e-upravo in upravne procese

 

13.05.2009 ZPKEU Mnenje na predloge sprememb Zakona o postopku priznavanja poklicnih kvalifikacij za državljane Evropske unije,...

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve

Direktorat za trg dela in zaposlovanje

29.04.2009 ZEKom Stališče Informacijskega pooblaščenca glede predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o elektronskih komunikacijah Ministrstvo za gospodarstvo
Direktorat za elektronske komunikacije
24.04.2009 ZNDM Predhodno mnenje na predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o nadzoru državne meje Ministrstvo za notranje zadeve
07.04.2009 ZEKom Stališče IP glede predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o elektronskih komunikacijah

Ministrstvo za gospodarstvo

Direktorat za elektronske komunikacije

03.04.2009 ZKP Pripombe k predlogu Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o kazenskem postopku

Ministrstvo za pravosodje

30.03.2009 ZPol Mnenje k predlogu Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o policiji Ministrstvo za notranje zadeve
18.03.2009

ZPOmK-1

Pripombe in mnenje k  predlogu ZPOmK-1

*Ponovne pripombe k predlogu ZPOmK-1
Ministrstvo za gospodarstvo, Urad za varstvo konkurence
25.02.2009

ZPLD

Predhodno mnenje na predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o potnih listinah Ministrstvo za notranje zadeve
Direktorat za upravne notranje zadeve
24.02.2009

Predlog Zakona o prostem opravljanju storitev

Uporaba Informacijskega sistema za notranji trg IMI in predhodno mnenje na predlog Zakona o prostem opravljanju storitev Ministrstvo za gospodarstvo,
Direktorat za notranji trg
04.02.2009

ZTuj

Mnenje k predlogu Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o tujcih Ministrstvo za notranje zadeve
30.01.2009

ZKP

Predlog spremembe 120. in 121. člena ZKP - nadomestno vročanje sodnih pisanj Ministrstvo za pravosodje
30.01.2009

ZUP

Predlog spremembe 4. odst. 83. člena ZUP - objava seznama odprtih varnih elektronskih predalov in njihovih imetnikov Ministrstvo za javno upravo
30.01.2009

ZUP

Predlog spremembe 96. člena ZUP - javna objava na oglasni deski organa ter oglasni deski enotnega državnega portala e-uprava Ministrstvo za javno upravo
26.01.2009

ZEKom

Pripombe na predlog sprememb ZEKom Ministrstvo za gospodarstvo,
Direktorat za elektronske
komunikacije
21.01.2009

ZPLD

Predhodno mnenje na predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o potnih listinah Ministrstvo za notranje zadeve
14.01.2009

ZFPPIPP

Mnenje k  predlogu Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju Ministrstvo za pravosodje

09.01.2009

ZUP

Objava dokumentov na oglasni deski organa in na enotnem državnem portalu e-uprava po 96. členu ZUP

Ministrstvo za javno upravo