Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
   
dekorativna slika

2007

+ -

Datum

Predpis              

Pripomba

Predlagatelj

19.01.2007

ZZdrav

Mnenja na Zakon o zdravilstvu

Ministrstvo za zdravje

23.01.2007

ZUstS

Mnenje na predlog Zakona o Ustavnem sodišču

Ministrstvo za pravosodje

15.02.2007

ZDD

Mnenje na Predlog sprememb in dopolnitev Zakona o detektivski dejavnosti

Ministrstvo za notranje zadeve

16.02.2007

ZJU

Mnenje na predlog Zakona o javnih uslužbencih

Sindikat državnih organov Slovenije

19.02.2007

ZZDT

Mnenje na Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o zaposlovanju in delu tujcev

Ministrstvo za delo družino in socialne zadeve

20.02.2007

ZŠtip

Mnenje na Predlog Zakona o štipendiranju

Ministrstvo za delo družino in socialne zadeve

21.02.2007

ZSReg

Mnenje na predlog Zakona o sodnem registru;

 

Ministrstvo za pravosodje (I)

22.02.2007

ZZVZZ

Mnenje na Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju

Ministrstvo za zdravje

22.02.2007

Razlaga določb Direktive 95/46/ES

Mnenje glede razlage določb direktive 95/46/ES o varstvu posameznikov pri obdelavi OP in o prostem pretoku takih podatkov

Ministrstvo za pravosodje

28.02.2007

Osnutek Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev

Pripombe na osnutek Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev

Ministrstvo za delo družino in socialne zadeve

02.03.2007

Predlog uredbe o vpisu družb in drugih pravnih oseb v sodni register

Mnenje glede Predloga uredbe o vpisu družb in drugih pravnih oseb v sodni register

Ministrstvo za pravosodje

 

Predlog Zakona o agenciji za neprem. evidence

Mnenje na predlog Zakona o agenciji za nepremičninske evidence

Ministrstvo za javno upravo

04.04.2007

ZPlaP

Mnenje o predlaganih spremembah Zakona o plačilnem prometu

Ministrstvo za finance

10.04.2007

ZPPDFT

Mnenje na predlog Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma

Državni zbor RS

10.04.2007

ZŠtip

Mnenje na predlog Zakona o štipendiranju

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve

11.04.2007

ZNDM

Mnenje na predlog Zakona o nadzoru na državni meji

Generalni sekretariat Vlade RS

11.04.2007

ZOsn

Prošnja za mnenje o predlogu spremembe 95. člena Zakona o OŠ glede na ZVOP

Državni izpitni center

13. 04. 2007

Uredba o VIS

Mnenje glede 25B Uredbe o Vizumskem informacijskem sistemu

Ministrstvo za zunanje zadeve

18.04.2007

ZVOP-1

Mnenje na predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o varstvu osebnih podatkov

Ministrstvo za pravosodje

19.04.2007

ZVKD

Mnenje na Predlog Zakona o varstvu kulturne dediščine

Ministrstvo za kulturo

24.04.2007

Mnenje o vročanju sodb

Prošnja za neobvezno pravno mnenje glede vročanja sodb

Ministrstvo za pravosodje

25.04.2007

ZPIZ

Mnenje na predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona ZPIZ

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadev

26.04.2007

ZDLov-1

Mnenje na predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o divjadi in lovstvu

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

26.04.2007

Uredba o varovalnih gozdovih

Mnenje na predlog Uredbe o spremembi in dopolnitvi uredbe o varovalnih gozdovih in gozdovih s posebnim namenom

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

03.05.2007

ZPPO

Mnenje na predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o priznanju RS za poslovno odličnost

Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo

03.05.2007

ZKVČTC

Mnenje na predlog Zakona o kakovosti in varnosti človeških tkiv in celic namenjenih za zdravljenje

Generalni sekretariat Vlade RS

04.05.2007

ZG

Mnenje na predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o gozdovih

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

07.05.2007

KZ

Mnenje na prenovo Kazenskega zakonika

Ministrstvo za pravosodje

07.05.2007

Pravilnik o vrsti dohodkov, načinu poročanja...

Mnenje na predlog Pravilnika o vrsti odhodkov, načinu poročanja o realiziranih odhodkih in nakazovanju sredstev občinam,...

Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko

08.05.2007

Predlog Družinskega zakonika

Mnenje na predlog Družinskega zakonika

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve

10.05.2007

Pravilnik o programu in načinu opravljanja izpita iz poznavanja Državnotožilskega reda

Mnenje na predlog Pravilnika o programu in načinu opravljanja izpita iz poznavanja Državnotožilskega reda

Ministrstvo za pravosodje

15.05.2007

ZTuj

Mnenje na predlog novele Zakona o tujcih

Ministrstvo za zunanje zadeve

23.05.2007

ZPPO

Pripombe na dopolnjen predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o priznanju Republike Slovenije za poslovno odličnost

Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo

24.05.2007

KZ

Dodatno mnenje na prenovo Kazenskega zakonika

Vrhovno sodišče

30.05.2007

ZNSVS

Pripombe na predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o nacionalni stanovanjski varčevalni shemi in subvencijah mladim družinam za prvo reševanje stanovanjskega vprašanja

Državni zbor RS

31.05.2007

ZOsn

Ponovno mnenje o predlogu sprememb 95 čl. Zakona o osnovni šoli glede na Zakon o varstvu osebnih podatkov

Državni izpitni center

31.05.2007

Pravilnik o natančnih pogojih kriterijih merilih in postopku za podelitev javnega pooblastila

Mnenje na Pravilnik o natančnih pogojih kriterijih merilih in postopku za podelitev javnega pooblastila za izvajanje nalog v morskem ribištvu

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

04.06.2007

Predlog sprememb Zakona o varstvu osebnih podatkov

Dodatno mnenje na predlog sprememb Zakona o varstvu osebnih podatkov

Državni zbor RS

05.06.2007

ZDT

Mnenja na predlog novele Zakona o državnem tožilstvu

Ministrstvo za pravosodje

19.06.2007

Pravilnik o evidenci in prijavah s področja varnosti in zdravja pri delu

Mnenje na osnutek Pravilnika o evidenci in prijavah s področja varnosti in zdravja pri delu

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve

21.06.2007

ZPND

Mnenje na predlog Zakona o preprečevanju nasilja v družini

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve

29.06.2007

ZMEPIZ

Mnenje na predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o matični evidenci zavarovancev in uživalcev pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve

29.06.2007

ZPlaP

Ponovno mnenje v zvezi s predlogom Zakona o dopolnitvah zakona o plačilnem prometu

Ministrstvo za finance

05.07.2007

Predlog Zakona o evidencah in gradivu na področju zdravja in zdravstvenega varstva

Mnenje na predlog Zakona o evidencah in gradivu na področju zdravja in zdravstvenega varstva

Ministrstvo za zdravje

23.07.2007

Mnenje - centralni register psov

Mnenje glede dostopa do centralnega registra psov

Veterinarska uprava RS

23.07.2007

ZUT

Mnenje na Zakon o upravnih taksah

Ministrstvo za javno upravo

30.07.2007

Mnenje - dostop do davčnega registra

Mnenje na dostop sodišča in Banke Slovenije do podatkov iz davčnega registra

Vrhovno sodišče Republike Slovenije

07.08.2007

ZKme

Pripombe na osnutek Zakona o kmetijstvu

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

9.8.2007

ZOdv

Predhodno mnenje na predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o odvetništvu

Ministrstvo za pravosodje

13.08.2007

Pravilnik o ribolovnem režimu

Usklajevanje pravilnika o ribolovnem režimu v ribolovnih vodah, opravljanju strokovnega izpita za ribiškega gospodarja, strokovnega izpita za ribogojca in za ribiškega čuvaja

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

27.08.2007

Uredba o zbiranju, uporabi in sektorju ribištva

Mnenje glede z osnutka predloga Uredbe Sveta o vzpostavitvi okvira Skupnosti za zbiranje, upravljanje in uporabo podatkov v sektorju ribištva in podporo znanstvenemu svetovanju v zvezi s Skupno ribiško politiko

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

05.09.2007

ZZdrS

Mnenje na predlog Zakona o zdravniški službi

Ministrstvo za zdravje

11.09.2007

ZZVZZ

Mnenje glede 25. člena novele Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju

Zdravniška zbornica Slovenije

21.09.2007

ZZK

Pobuda za preučitev Zakona o zemljiški knjigi

Ministrstvo za pravosodje

02.10.2007

ZPolS

Pripombe na predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o političnih strankah

Predsednik Državnega zbora Republike Slovenije

02.10.2007

ZPKri

Mnenje na predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o popravi krivic

Državni zbor Republike Slovenije

05.10.2007

Mnenje k Državnotožilskem redu

Mnenje oz. soglasje k Spremembam in dopolnitvam Državnotožilskega reda

Ministrstvo za pravosodje

08.10.2007

ZDPI

Mnenje na predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o pravniškem državnem izpitu

Ministrstvo za pravosodje

09.10.2007

Osnutek Zakona o evidencah in gradivu na področju zdravja in zdravstvenega varstva

Pripombe na II. osnutek Zakon o evidencah in gradivu na področju zdravja in zdravstvenega varstva

Ministrstvo za zdravje

25.10.2007

ZDPI

Pripombe na dodatno dopolnitev  sprememb 10. člena Zakona o pravniškem državnem izpitu

Ministrstvo za pravosodje

 

ZCestV

Mnenje na predlog zakona o cestnini

Ministrstvo za promet

08.11.2007

Pravilnik o načrtovanju in poročanju v ribištvu

Mnenje na Pravilnik o načrtovanju in poročanju v ribištvu in Pravilnik o ribiškem katastru in evidencah v ribištvu

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

15.11.2007

ZZPrič

Pripombe na predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o zaščiti prič

Državni zbor RS

10.12.2007

Načrt upravljanja z morskim ribištvom

Mnenje na Načrt upravljanja z morskim ribištvom v vodah, ki so v pristojnosti RS

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

10.12.2007

Odlok o lovsko upravljavskih območjih

Mnenje na odlok o spremembah odloka o lovsko upravljalskih območjih v RS in njihovih mejah

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

18.12.2007

ZPacP

Mnenje na predlog Zakona o pacientovih pravicah

Ministrstvo za zdravje

27.12.2007

ZZK

Mnenje na Predlog Zakona o zemljiški knjigi

Vlada Republike Slovenije