Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
SLO | ENG

Iskalnik po odločbah in mnenjih VOP

+ -

Opozarjamo, da  posamezna gradiva  na naši spletni strani niso prilagojena na nov evropski okvir varstva osebnih podatkov, zato jih je treba uporabljati preudarno in smiselno ter ob upoštevanju nove evropske ureditve. Stare vsebine so še vedno uporabne za razumevanje prakse, saj se z novo Uredbo 2016/679 in Direktivo 2016/680, temeljni koncepti varstva osebnih podatkov in področna zakonodaja bistveno ne spreminjajo.  Stališča Informacijskega pooblaščenca, izražena v mnenjih in smernicah glede ureditve pred pričetkom uporabe Uredbe 2016/679 in implementacijo Direktive 2016/680 zato niso nujno uporabljiva za nov evropski okvir varstva osebnih podatkov.  


 

Datum: 27.03.2015
Naslov: Spletno anketiranje mladoletnih
Številka: 0712-1/2015/913
Vsebina: Statistika in raziskovanje
Pravni akt: Mnenje

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju IP) je prejel vaš dopis, v katerem uvodoma pojasnjujete, da je na vaš domači naslov po pošti prispelo pismo, naslovljeno na ime vašega mladoletnega sina, ki je vsebovalo prošnjo za sodelovanje v spletni anketi. Prošnjo je posredovalo tržno-raziskovalnego podjetje Ipsos d.o.o. za naročnika SOZ. Podjetje naj bi osebne podatke vašega sina dobilo na podlagi 41. člena Zakona o državni statistiki za namen izvajanja Nacionalne raziskave branosti 2015. V zvezi s tem nas sprašujete naslednje:

1. Kako lahko neka agencija, s katero nihče od nas v preteklosti ni imel nobenih relacij, pridobi naše osebne podatke, še posebej podatke mladoletnega otroka in ga nato naključno izbere za ''raziskavo'' in za to niti ne poskuša pridobiti privoljenja  zakonitega zastopnika?

2. Kako lahko brez privolitve staršev od  mladoletnika pričakujejo, da bo podatke izpolnjeval on osebno?

3. Zakaj dobi vsak raziskovanec za dostop do  raziskave osebno uporabniško ime in geslo, če po drugi strani zagotavljajo, da  nobena faza zbiranja podatkov ne omogoča identifikacije  posameznika?

 

Ker lahko avtentično razlago posameznih določb zakona daje le Državni zbor, neobvezno pa predlagatelj zakona, vam na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, v nadaljevanju na podlagi 7. tč. 1. odst. 49. čl. Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07-UPB1, v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. člena Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05, v nadaljevanju ZInfP) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašimi vprašanji.

 

IP pojasnjuje, da morajo izvajalci anket, ki spadajo v zasebni sektor, za obdelavo osebnih podatkov anketirancev izpolnjevati zahteve, ki so utemeljene v 10. čl. ZVOP-1. Za zakonito obdelavo osebnih podatkov na podlagi informirane privolitve anketirancev mlajših od 15 let, morajo izvajalci ankete pridobiti poleg soglasja anketiranca tudi soglasje njihovih zakonitih zastopnikov (staršev oziroma skrbnikov). IP nadalje opozarja, da sami rezultati ankete, ki po sebi ne kažejo na posameznika, niso osebni podatki, kot jih opredeljuje ZVOP-1, zato za njihovo nadaljnjo obdelavo ZVOP-1 ne zahteva soglasja anketiranca oziroma druge ustrezne pravne podlage. 

 

Obrazložitev:

 

IP uvodoma pojasnjuje, da ZVOP-1 predstavlja konkretizacijo pravice do varstva osebnih podatkov, ki je opredeljena z 38. čl. Ustave Republike Slovenije. Z omenjenim členom je določeno, da je zagotovljeno varstvo osebnih podatkov, pri čemer je prepovedana uporaba osebnih podatkov v nasprotju z namenom njihovega zbiranja. Zbiranje, obdelovanje, namen uporabe, nadzor in varstvo tajnosti osebnih podatkov določa zakon. Vsakdo ima pravico seznaniti se z zbranimi osebnimi podatki, ki se nanašajo nanj, in pravico do sodnega varstva ob njihovi zlorabi.


Po 6. tč. 6. čl. ZVOP-1 je upravljavec osebnih podatkov fizična ali pravna oseba ali druga oseba javnega ali zasebnega sektorja, ki sama ali skupaj z drugimi določa namene in sredstva obdelave osebnih podatkov oziroma oseba, določena z zakonom, ki določa tudi namene in sredstva obdelave. V zvezi s tem velja omeniti, da v skladu s 3. tč. 6. čl. ZVOP-1 pomeni obdelava osebnih podatkov kakršnokoli delovanje ali niz delovanj, ki se izvaja v zvezi z osebnimi podatki, zlasti zbiranje, pridobivanje, vpogled, uporaba, razkritje s prenosom, sporočanje, širjenje ali drugo dajanje na razpolago.

 

Ker je podjetje Ipsos d.o.o. družba zasebnega prava, pojasnjujemo, da obdelavo osebnih podatkov v zasebnem sektorju ureja 10. člen ZVOP-1, ki določa, da se osebni podatki lahko obdelujejo, če obdelavo osebnih podatkov in osebne podatke, ki se obdelujejo, določa zakon ali če je za obdelavo določenih osebnih podatkov podana osebna privolitev posameznika. Izjemi sta določeni za osebne podatke posameznikov, ki so z zasebnim sektorjem sklenili pogodbo ali pa so na podlagi pobude posameznika z njim v fazi pogajanj za sklenitev pogodbe, če je obdelava osebnih podatkov potrebna in primerna za izvedbo pogajanj za sklenitev pogodbe ali za izpolnjevanje pogodbe, ter za osebne podatke, če je to nujno zaradi uresničevanja zakonitih interesov zasebnega sektorja in ti interesi očitno prevladujejo nad interesi posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki. Glede na dejstvo, da se v konkretnem primeru pridobivajo osebni podatki prek aktivnega izpolnjevanja ankete, mora za obdelavo osebnih podatkov upravljavec pridobiti privolitev udeleženca ankete. V nadaljevanju se pod točko Ad. 2 podrobno opredeljujemo glede potrebe po pridobitvi soglasja staršev v primeru sodelovanja mladoletnih oseb.

 

 

Ad. 1

 

Za odgovor na vprašanje, na kakšni podlagi je zadevno podjetje pridobilo osebne podatke vašega mladoletnega sina in jih brez vašega dovoljenja uporabilo za posredovanje povabila k sodelovanju v spletni anketi, pojasnjujemo, da spodaj citirana določba 41. čl. Zakona o državni statistiki (Uradni list RS, št. 45/95 in 9/01, v nadaljevanju: ZDSta) predstavlja samostojno zakonsko podlago za obdelavo osebnih podatkov, zato lahko določeni uporabniki za z zakonom določene namene osebne podatke pridobijo in obdelujejo brez privolitve oz. soglasja posameznikov, na katere se osebni podatki nanašajo.

 

2. odst. 41. čl. ZDSta določa, da sme za namene anketiranja Urad (Statistični urad Republike Slovenije; v nadaljevanju Urad) posredovati registriranim znanstvenoraziskovalnim organizacijam in registriranim raziskovalcem posameznikom samo naslednje osebne podatke: ime in priimek posameznika, njegovo prebivališče, leto rojstva, spol in poklic. Iz navedene določbe torej izhaja, da lahko vsaka registrirana znanstvenoraziskovalna organizacija, za namene anketiranja pridobiva podatke od Urada. Na podlagi pregleda baze Informacijskega sistema o raziskovalni dejavnosti v Sloveniji (http://www.sicris.si) izhaja, da podjetje Ipsos d.o.o. sodi med registrirane raziskovalne organizacije, zato IP ugotavlja, da bi podjetje lahko pridobilo podatke od Urada in jih za namen anketiranja zakonito uporabilo v konkretnem primeru.

 

 

Ad. 2

 

V zvezi s sodelovanjem mladoletnih oseb v spletnem anketiranju in obdelavo njihovih osebnih podatkov, uvodoma pojasnjujemo, da otroci že na podlagi Ustave RS (56. čl.) uživajo posebno varstvo in skrb. Človekove pravice in temeljne svoboščine otroci uživajo v skladu s svojo starostjo in zrelostjo. ZVOP-1 ustavne pravice do varstva osebnih podatkov ne ureja posebej za otroke, zato je treba v zvezi s tem uporabljati splošne določbe o poslovni sposobnosti. Popolno poslovno sposobnost posameznik pridobi z dopolnjenim osemnajstim letom starosti, pred tem pa s sklenitvijo zakonske zveze ali če zaradi pomembnih razlogov tako odloči sodišče v nepravdnem postopku za mladoletnika, ki je postal roditelj. Mladoletne otroke v skladu s 1. odst. 107. čl. Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih (Uradni list RS, št. 69/04-UPB1 s spremembami in dopolnitvami; v nadaljevanju: ZZZDR) zastopajo njihovi starši. Vendar pa lahko posameznik sklepa določene pravne posle in uresničuje nekatere svoje pravice že pred polnoletnostjo – običajno je meja postavljena pri dopolnjenem 15. letu starosti, včasih se zahteva še izkazana določena stopnja zrelosti.

 

Na podlagi povedanega pojasnjujemo, da je v Sloveniji splošno sprejeto stališče, da je pred anketiranjem mladoletnih oseb potrebno pridobiti soglasje staršev, da (1.) njihov otrok lahko izpolnjuje vprašalnik in (2.) da poda veljavno privolitev za kasnejšo obdelavo njegovih osebnih podatkov. To velja za mladoletne osebe do 15. leta starosti. Pri spletnem anketiranju otrok se dovoljenje staršev najpogosteje in najenostavneje pridobi tako, da anketar osebno pridobi soglasje (npr. starše obišče na domu) ali pa ga posredujejo pismeno (npr. preko dopisa po pošti). Formalno je potrebno pridobiti tudi soglasje otroka. Najprej torej starši podpišejo, če se otroka lahko povabi k sodelovanju, nato pa otrok privoli ali odkloni sodelovanje in nikakor ni dolžan sodelovati, čeprav k temu privolijo starši. Za anketiranje mladoletnih starejših od 15 let soglasja staršev ni potrebno pridobiti.

 

V zvezi z vašim vprašanjem je potrebno dodatno opozoriti še naslednje, da podjetje, ki izvaja spletno anketo, v svojem dopisu posebej poudari, »da jih zakon obvezuje, da zbrane podatke hranijo ločeno od Vaših osebnih podatkov, v obliki, ki v nobeni fazi zbiranja ne omogoča identifikacije posameznika«. Po definiciji je skladno z ZVOP-1 osebni podatek katerikoli podatek, ki se nanaša na posameznika, ne glede na obliko, v kateri je izražen. Posameznik pa je skladno z 2. tč. 6. čl. ZVOP-1 »določena ali določljiva fizična oseba, na katero se nanaša osebni podatek; fizična oseba je določljiva, če se jo lahko neposredno ali posredno identificira, predvsem s sklicevanjem na identifikacijsko številko ali na enega ali več dejavnikov, ki so značilni za njeno fizično, fiziološko, duševno, ekonomsko, kulturno ali družbeno identiteto, pri čemer način identifikacije ne povzroča velikih stroškov, nesorazmerno velikega napora ali ne zahteva veliko časa«.

 

Če so torej rezultati ankete ločeni od osebnih podatkov anketiranca, potem za nadaljnjo obdelavo samih rezultatov več ne velja zahteva po ustrezni pravni podlagi, ki sicer za zasebni sektor izhaja iz 10. člena ZVOP-1 (zakonska podlaga ali osebna privolitev z nekaterimi izjemami). Ali rezultati ankete sami zase predstavljajo varovane osebne podatke, pa je odvisno od tega, če so vprašanja na anketnem vprašalniku oblikovana tako, da se da posameznega anketiranca, zgolj na podlagi teh podatkov, identificirati. Že sam podatek o spolu, starosti, šoli, ki jo učenec obiskuje, morebiti o fizičnih značilnostih, o tem ali živi na primer v enostarševski družini, koliko bratov in sester ima, koliko so stari in podobno … lahko precej skrči krog oseb in pripelje do identifikacije posameznika, zato je potrebno biti pri sestavi anketnih vprašalnikov izredno previden, da se z njimi ne posega v osebnostne pravice posameznika. Seveda pa IP dopušča možnost, da anketni vprašalniki ne vsebujejo vprašanj, ki se nanašajo na osebne podatke.

 

 

Ad. 3

 

Dejstvo, da vsak raziskovanec dobi uporabniško ime in geslo za sodelovanje v spletni anketi, samo po sebi še ne pomeni kršitve določb ZVOP-1. V splošnem lahko pojasnimo, da zgoraj navedeni 10. čl. ZVOP-1 zahteva, da za obdelavo osebnih podatkov za sodelovanje v spletni anketi, izvajalec ankete pridobi informirano privolitev anketiranca (če gre za osebo mlajšo od 15 let pa tudi soglasje staršev), razen v primerih, ko obstaja druga pravna podlaga, ki jo opredeljuje navedeni 10. čl. ZVOP-1.

 

 

Na podlagi vašega dopisa v konkretnem primeru ne izhaja sum na nezakonito obdelavo osebnih podatkov. Če pa kljub temu menite, da v konkretnem primeru lahko pride do zlorabe osebnih podatkov, lahko pri IP, ki je v skladu z 2. čl. ZInfP, med drugim pristojen tudi za inšpekcijski nadzor nad izvajanjem zakona in drugih predpisov, ki urejajo varstvo ali obdelavo osebnih podatkov, vložite pisno prijavo.


V takšni prijavi morate poleg vaših kontaktnih podatkov (osebno ime, priimek, naslov, telefonsko številko, ali naslov e-pošte), ki pa niso nujni, saj lahko vložite tudi anonimno prijavo, čim bolj natančno opisati okoliščine v zvezi z izvajanjem ankete, iz katere bo izhajal sum na zlorabo ter predložiti morebitne dokaze o nezakoniti obdelavi osebnih podatkov. Vašo prijavo bo obravnaval nadzornik za varstvo osebnih podatkov, ki vas bo po zaključku postopka tudi pisno obvestil o svojih ukrepih in ugotovitvah. Več o postopku prijave pa si lahko preberete na spletni strani IP (http://www.ip-rs.si/), kjer pod rubriko obrazci dobite tudi vzorec prijave zlorabe osebnih podatkov.

 

Upamo, da smo vam z našimi pojasnili uspeli pomagati.

 

 

S spoštovanjem,

Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav.,

Informacijska pooblaščenka