Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
SLO | ENG

Iskalnik po odločbah in mnenjih VOP

+ -

Opozarjamo, da  posamezna gradiva  na naši spletni strani niso prilagojena na nov evropski okvir varstva osebnih podatkov, zato jih je treba uporabljati preudarno in smiselno ter ob upoštevanju nove evropske ureditve. Stare vsebine so še vedno uporabne za razumevanje prakse, saj se z novo Uredbo 2016/679 in Direktivo 2016/680, temeljni koncepti varstva osebnih podatkov in področna zakonodaja bistveno ne spreminjajo.  Stališča Informacijskega pooblaščenca, izražena v mnenjih in smernicah glede ureditve pred pričetkom uporabe Uredbe 2016/679 in implementacijo Direktive 2016/680 zato niso nujno uporabljiva za nov evropski okvir varstva osebnih podatkov.  


 

Datum: 24.10.2018
Naslov: Plačilo sindikalne članarine
Številka: 0712-3/2018/2081
Vsebina: Delovna razmerja, Sindikati
Pravni akt: Mnenje

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju IP) je prejel vaše zaprosilo za mnenje. Zanima vas, ali lahko sindikat brez izrecnega dovoljenja delavca delodajalcu posreduje informacijo, da je delavec član sindikata (občutljiv osebni podatek) in na tej podlago zahteva plačilo članarine na njegov račun? Ob tem izpostavljate veljavno sodno prakso, ki pravi, da članstvo delavca v sindikatu ne predpostavlja niti nadomešča delavčevega soglasja za odtegovanje članarine ob izplačilu plače, že dano soglasje pa lahko delavec kadarkoli prekliče. Zahteva sindikata za izplačilo po tem tolmačenju torej ne zadostuje, priloženo ji mora biti tudi soglasje delavca.

 

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju skladno z 58. členom Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov, v nadaljevanju Splošna uredba), 7. točko prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07-UPB1, v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. členom Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05, v nadaljevanju ZInfP) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašimi vprašanji. Ob tem pojasnjujemo, da konkretnih obdelav osebnih podatkov izven postopka inšpekcijskega nadzora ali upravnega postopka IP ne more dokončno presojati.

 

Za vsako obdelavo osebnih podatkov mora imeti sindikat kot upravljavec ustrezno in zakonito pravno podlago. Obdelava je zakonita le in kolikor je izpolnjen vsaj eden izmed pogojev, določenih v členu 6(1) ali 9(2) Splošne uredbe. Obdelavo posebnih vrst osebnih podatkov, med katere sodi tudi podatek, ki razkriva članstvo v sindikatu, ureja člen 9 Splošne uredbe, po katerem je obdelava takšnih osebnih podatkov dopustna le v primerih, če je izpolnjen kateri od pogojev, ki jih taksativno določa drugi odstavek tega člena, med drugim bodisi na podlagi izrecne privolitve za enega ali več določenih namenov (točka a) člena 9(2)) bodisi če je obdelava potrebna za namene izpolnjevanja obveznosti in izvajanja posebnih pravic upravljavca ali posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, na področju delovnega prava ter prava socialne varnosti in socialnega varstva, če to dovoljuje pravo Unije ali pravo države članice ali kolektivna pogodba v skladu s pravom države članice, ki zagotavlja ustrezne zaščitne ukrepe za temeljne pravice in interese posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki (točka b) člena 9(2)).

 

V zvezi s plačevanjem sindikalne članarine IP pojasnjuje naslednje. V praksi lahko delavec plačuje sindikalno članarino na dva načina, in sicer tako, da jo plačuje sindikatu neposredno sam, ali pa da skladno s tretjim odstavkom 207. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, s spremembami in dopolnitvami, v nadaljevanju ZDR-1) tehnično izvedbo obračuna in plačevanja sindikalne članarine na zahtevo sindikata in v skladu z aktom sindikata zagotavlja delodajalec. V slednjem primeru predstavlja najverjetneje pravno podlago bodisi pooblastilo oz. izrecni dogovor delavca s sindikatom bodisi izrecno soglasje delavca sindikatu v smislu 9(2)(a) člena Splošne uredbe. Razmerje sindikata in delodajalca pa pomeni pogodbeno obdelavo, ki jo ureja člen 28 Splošne uredbe. Zato sme delodajalec kot pogodbeni obdelovalec od sindikata kot upravljavca zahtevati le tiste podatke, ki jih potrebuje za izvedbo nakazila članarine (seveda ob pogoju, da je takšen način plačevanja članarine zahteval oz. izbral delavec). Bistveno je torej, da za takšen način plačila in posredovanje tistih osebnih podatkov delodajalcem, ki so nujni za takšen način plačila, izrecno pooblastilo oziroma drugo ustrezno pravno podlago posameznika pridobi sindikat. Vsekakor pa je pomembno tudi, da sindikat in delodajalec skleneta pogodbo o obdelavi osebnih podatkov.

 

Opisano stališče izhaja tudi iz že objavljenih mnenj IP, npr. št. 0712-171/2007/2 z dne 23. 2. 2007, št. 0712-1/2011/3708 z dne 6. 1. 2012 in št. 0712-3/2018/1260 z dne 8. 8. 2018. Prav tako je s takšnim stališčem skladno mnenje št.  0712-1/2018/977 z dne 20. 4. 2018, na katerega se sklicujete v vašem zaprosilu. Navedena mnenja so dostopna na spletni strani IP: https://www.ip-rs.si/vop/.

 

 

 

Lep pozdrav,

Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav.,                                               

informacijska pooblaščenka

 

 

Pripravila:                                                                                                                 

Tina Ivanc, univ. dipl. prav.,
svetovalka IP za varstvo osebnih podatkov