Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
SLO | ENG

Iskalnik po odločbah in mnenjih VOP

+ -

Na tem mestu so dostopna mnenja, ki so bila izdana pred uporabo Splošne uredbe 2016/679 (pred 25.5.2018). Mnenja, ki jih je Informacijski pooblaščenec izdal po začetku uporabe Splošne uredbe, so dostopna tukaj.


 

Datum: 31.05.2016
Naslov: Fotografiranje otrok na javni prireditvi
Številka: 0712-1/2016/1176
Vsebina: Vrtec, Mediji, fotografije kot OP
Pravni akt: Mnenje

Informacijski pooblaščenec (v nadaljnjem besedilu IP) je 26. 5. 2016 prejel vaše elektronsko sporočilo, v katerem nas sprašujete glede fotografiranja otrok in odraslih oseb na javnih prireditvah in uporabi tega foto materiala in objavo reklame za plakat za naslednjo javno prireditev. V dopisu navajate, da ste na plakatu uporabili slikovno gradivo z vaše lanskoletne prireditve Šport in špas, ki jo je organiziral vrtec in tudi prijavil kot javno prireditev na občini in policiji ter o njej obvestili četrtno skupnost. Pred kratkim ste prejeli poziv člana sveta zavoda, ki sprašuje, če ste pridobili ustrezna soglasja staršev za objavo fotografij na teh plakatih.

 

V nadaljevanju vam na podlagi predstavljenega dejanskega stanja ter na podlagi 7. točke prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/2007 – uradno prečiščeno besedilo; v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. člena Zakona o Informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS št. 113/2005 in 51/2007-ZUstS) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašim vprašanjem.

 

 

IP meni, da vam glede na javnost prireditve, ni treba pridobiti posebnih osebnih privolitev udeležencev za fotografiranje, če ste udeležence na ustrezen način seznanili, da se prireditev fotografira. Ste pa kot organizator pri obravnavani obdelavi osebnih podatkov dolžni upoštevati 19. člen ZVOP-1, ki ureja obveščanje posameznika o obdelavi osebnih podatkov in posamezniku, na katerega se nanašajo osebni podatki, sporočiti naslednje informacije:

-       podatke o upravljavcu osebnih podatkov in njegovem morebitnem zastopniku (osebno ime, naziv oziroma firma in naslov oziroma sedež),

-       namen obdelave osebnih podatkov.

 

Vsak posameznik, ki se udeleži javne prireditve (kot nastopajoči ali pa zgolj kot gledalec) se mora zavedati, da na takšni prireditvi obstaja večja verjetnost, da bo posnet. Zato je na njem, da se, v kolikor je bilo ustrezno obvestilo o fotografiranju podano, pozanima o tem, kaj bo organizator dogodka s fotografijami storil (kako in kje jih bo uporabil) ter se na podlagi teh informacij odloči, ali se bo dogodka sploh udeležil. Kadar se javne prireditve udeleži otrok, je ta odločitev na strani njegovih staršev oz. skrbnikov.

 

Uporaba fotografij na način, ki omogoča enostavno prepoznavo upodobljenega posameznika, je skladna z določbami ZVOP-1, če se za takšno obdelavo osebnih podatkov vnaprej pridobi osebna privolitev upodobljenega posameznika oz. njegovih staršev ali skrbnikov, pri čemer se že udeležba na javni prireditvi, ki se fotografira (upoštevajoč navedeno), praviloma šteje kot privolitev (prav tako se kot privolitev praviloma šteje tudi dejstvo, da se posameznik, ki nedvomno vidi, da bo fotografiran, temu ne upira oz. ne poskuša izogniti).

 

V primeru, ko posameznika na fotografiji ni mogoče prepoznati (npr. če je posameznik s hrbtom obrnjen proti objektivu ali če je ločljivost fotografije tako nizka, da posameznika ni mogoče prepoznati), določbe ZVOP-1 ne zavezujejo tistega, ki fotografijo nadalje uporablja. Če pa na fotografiji upodobljeni meni, da se z uporabo fotografij posega v njegove osebnostne pravice, lahko uporabi institute civilnega ali kazenskopravnega varstva, ki mu jih daje zakonodaja in sodijo v pristojnost sodišč.

 

 

O b r a z l o ž i t e v:

 

Glede pridobivanja osebnih privolitev udeležencev (nastopajočih) in obiskovalcev (gledalcev) za fotografiranje IP poudarja, da glede na javnost prireditve, vam kot organizatorju osebnih privolitev omenjenih subjektov za fotografiranje ni potrebno pridobiti, če ste udeležence na ustrezen način seznanili, da se prireditev snema oz. fotografira. Morate pa kot organizator pri obravnavani obdelavi osebnih podatkov upoštevati 19. člen ZVOP-1, ki ureja obveščanje posameznika o obdelavi osebnih podatkov in posamezniku, na katerega se nanašajo osebni podatki sporočiti naslednje informacije:

-       podatke o upravljavcu osebnih podatkov in njegovem morebitnem zastopniku (osebno ime, naziv oziroma firma in naslov oziroma sedež)

-       namen obdelave osebnih podatkov.

 

Navedeno pomeni, da morate kot organizator prireditve Šport in špas – medgeneracijsko druženje udeležence in obiskovalce pred fotografiranjem obvestiti o tem, da nameravate kot organizator prireditev fotografirati, in o tem, v kakšne namene nameravate fotografije uporabiti. 

 

Pooblaščenec je v preteklosti že odgovarjal na vprašanja v zvezi s fotografiranjem na javnih prireditvah, zato vam priporoča, da se seznanite z vsebino neobveznih mnenj, ki jih poiščete s pomočjo iskalnika na spletni strani https://www.ip-rs.si/vop/, in sicer tako, da v iskalnik vnesete ključne besede (npr. javne prireditve) ali naslednje številke neobveznih mnenj:

-     neobvezno mnenje, št. 0712–2/2010/778 z dne 10. 5. 2010;

-     neobvezno mnenje, št. 0712-1/2011/2910 z dne 27. 10. 2011;

-     neobvezno mnenje, št. 0712-984/2007/2 z dne 7. 11. 2007;

-     neobvezno mnenje, št. 0712-768/2007/2 z dne 6. 9. 2007;

 

Predlagamo, da se seznanite tudi z vsebino naslednjih neobveznih mnenj, v katerih lahko najdete nekaj dodatnih pojasnil o obdelavi posnetkov in fotografij otrok:

-       neobvezno mnenje, št. 0712-1/2011/3571 z dne 19. 12. 2011;

-       neobvezno mnenje, št. 0712-1/2013/4196 z dne 22. 11. 2013;

-       neobvezno mnenje, št. 0712-1/2014/2050 z dne 2. 6. 2014.

 

 

V upanju, da ste dobili odgovor na vaše vprašanje, vas lepo pozdravljamo.

 

Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav.,
informacijska pooblaščenka


Pripravila:
Karolina Kušević, univ. dipl. prav.,
asistentka svetovalca IP