Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Iskalnik po mnenjih GDPR

+ -
Datum: 25.10.2019
Naslov: Ponujanje odkupa najema nepremičnin na naslove lastnikov objavljenih v ZK
Številka: 0712-1/2019/1919
Vsebina: Pridobivanje OP iz zbirk, Neposredno trženje, nagradne igre
Pravni akt: Mnenje

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju: IP) je prejel vaše zaprosilo za mnenje. Zanima vas ali je kaj sporno z vidika osebnih podatkov, če se opravi vpogled v zemljiško knjigo glede lastništva nepremičnine za pošiljanje ponudbe za odkup/najem?

 

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju skladno s 58. členom Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: Splošna uredba o varstvu podatkov), 7. točko prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07-UPB1, v nadaljevanju: ZVOP-1) ter 2. členom Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05, v nadaljevanju: ZInfP) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašim vprašanjem.

 

Temeljno načelo varstva osebnih podatkov je, da se osebni podatki ne smejo nadalje obdelovati na način, ki ni združljiv z namenom zbiranja (člen 5(1)(b) Splošne uredbe). Javnost podatkov v zemljiški knjigi določa Zakon o zemljiški knjigi (Uradni list RS, št. 58/03, s sprem. in dop.; v nadaljevanju ZZK-1), ki v prvem odstavku 1. člena določa, da je zemljiška knjiga javna knjiga, namenjena vpisu in javni objavi podatkov o pravicah na nepremičninah in pravnih dejstvih v zvezi z nepremičninami. 4. člen dalje opredeljuje tudi načelo javnosti, po katerem so vsi vpisi v zemljiški knjigi javni. Po prvem odstavku 72. člena ZVOP-1, ki velja za neposredno trženje fizičnim osebam po navadni pošti, lahko upravljavec osebnih podatkov uporablja osebne podatke posameznikov, ki jih je zbral iz javno dostopnih virov ali v okviru zakonitega opravljanja dejavnosti, tudi za namene ponujanja blaga, storitev, zaposlitev ali začasnega opravljanja del.

 

IP meni, da pošiljanje ponudbe za odkup/najem lahko štejemo za 'neposredno trženje' v smislu prvega odstavka 72. člena ZVOP-1. Ker so torej podatki iz zemljiške knjige javni po ZZK-1 in ker ZVOP-1 izrecno dopušča uporabo javno dostopnih podatkov za namen neposrednega trženja, IP meni, da je tovrstna obdelava dopustna, kolikor gre za uporabo navadne pošte (ne e-pošte ali drugih oblik elektorske komunikacije kjer veljajo posebna pravila po Zakonu o elektronski komunikaciji in Zakonu o elektronskem poslovanju na trgu za kar je pristojen AKOS).

 

Lep pozdrav,

 

      

Anže Novak, univ. dipl. prav.

Svetovalec pooblaščenca za preventivo