Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Iskalnik po mnenjih GDPR

+ -
Datum: 25.10.2019
Naslov: Nadzor nad financiranjem invalidskih in humanitarnih organizacij
Številka: 0712-1/2019/2363
Vsebina: Pravne podlage, Uradni postopki
Pravni akt: Mnenje

Obrnili ste se na Informacijskega pooblaščenca RS (v nadaljevanju IP) s svojim zaprosilom za mnenje. Pojasnjujete, da je več invalidskih organizacij v vašem članstvu od Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij (FIHO) prejelo sklep o uvedbi rednega nadzora. S tem v zvezi vas zanima ali smejo z vidika varstva osebnih podatkov financerji v postopku nadzora pridobivati pogodbe o zaposlitvi zaposlenih v vaših članicah in njihove plačilne liste? Navajate, da financerji za kaj takega nimajo eksplicitne pravne podlage v medsebojni pogodbi, poleg tega pa plače zaposlenih niso krite samo iz enega vira. Doslej se je financerjem v postopkih poročanja o namenskosti porabe sporočalo kumulativo plač.

 

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju skladno z 58. členom Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: Splošna uredba o varstvu podatkov), 7. točko prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07-UPB1, v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. členom Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05, v nadaljevanju ZInfP) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašimi vprašanji.

 

 

V primeru, ko gre za izvajanje oblastnih nalog oziroma zakonitih pristojnosti javnega sektorja, obdelava osebnih podatkov praviloma izhaja iz določb Splošne uredbe 6(1)(c) – obdelava je potrebna za izpolnitev zakonske obveznosti, ki velja za upravljavca ali 6(1)(e) – obdelava je potrebna za opravljanje naloge v javnem interesu ali pri izvajanju javne oblasti, dodeljene upravljavcu. IP v okviru mnenja ne more konkretno ugotoviti ali in v kolikšni meri so osebni podatki iz pogodb o zaposlitvah in plačilnih list potrebni za izvajanje funkcije nadzora nad porabo sredstev, ki jih je dodelil FIHO – kar predstavlja izvajanje njegove oblastne funkcije (funkcija nadzora je predpisana z oblastnim aktom – Pravilnikom o merilih in pogojih za uporabo sredstev fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji, ki je sprejet na podlagi ZLPLS in h kateremu mora podati soglasje Državni zbor; predvidena pa je tudi sankcija v tretjem odstavku 26. člena omenjenega pravilnika). V skladu z načelom najmanjšega obsega podatkov (člen 5(1)(c) Splošne uredbe), pa morajo biti podatki ustrezni, relevantni in omejeni na to, kar je potrebno za namene, za katere se obdelujejo.

 

 

Obrazložitev

 

Za zakonito obdelavo osebnih podatkov mora obstajati ustrezna pravna podlaga. Pravne podlage za obdelavo osebnih podatkov so urejene v prvem odstavku 6. člena Splošne uredbe. Obdelava osebnih podatkov je zakonita le in kolikor je izpolnjen vsaj eden od naslednjih pogojev:

 

  1. posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, je privolil v obdelavo njegovih osebnih podatkov v enega ali več določenih namenov;
  2. obdelava je potrebna za izvajanje pogodbe, katere pogodbena stranka je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali za izvajanje ukrepov na zahtevo takega posameznika pred sklenitvijo pogodbe
  3. obdelava je potrebna za izpolnitev zakonske obveznosti, ki velja za upravljavca;
  4. obdelava je potrebna za zaščito življenjskih interesov posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali druge fizične osebe;
  5. obdelava je potrebna za opravljanje naloge v javnem interesu ali pri izvajanju javne oblasti, dodeljene upravljavcu;
  6. obdelava je potrebna zaradi zakonitih interesov, za katere si prizadeva upravljavec ali tretja oseba, razen kadar nad takimi interesi prevladajo interesi ali temeljne pravice in svoboščine posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ki zahtevajo varstvo osebnih podatkov, zlasti kadar je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, otrok.

 

V primeru, ko gre za izvajanje oblastnih nalog oziroma zakonitih pristojnosti javnega sektorja, obdelava osebnih podatkov praviloma izhaja iz določb 6(1)(c) – obdelava je potrebna za izpolnitev zakonske obveznosti, ki velja za upravljavca ali 6(1)(e) – obdelava je potrebna za opravljanje naloge v javnem interesu ali pri izvajanju javne oblasti, dodeljene upravljavcu (slednja v povezavi z določbo četrtega odstavka 9. člena ZVOP-1, ki določa, da se lahko v javnemu sektorju izjemoma obdelujejo tisti osebni podatki, ki so nujni za izvrševanje zakonitih pristojnosti, nalog ali obveznosti javnega sektorja, če se s to obdelavo ne poseže v upravičen interes posameznika, na katerega se osebni podatki nanašajo). Po členu 6(3) Splošne uredbe je podlaga za obdelavo iz točk (c) in (e) odstavka 1 določena v skladu s pravom Unije ali pravom države članice, ki velja za upravljavca. Namen obdelave se določi v navedeni pravni podlagi ali pa je ta v primeru obdelave iz točke (e) odstavka 1 potrebna za opravljanje naloge, ki se izvaja v javnem interesu, ali pri izvajanju javne oblasti, dodeljene upravljavcu. Ob navedenem je treba za skladno obdelavo osebnih podatkov spoštovati tudi načelo najmanjšega obsega podatkov, ki v določbi 5 (1)(c) Splošne uredbe določa, da morajo biti osebni podatki ustrezni, relevantni in omejeni na to, kar je potrebno za namene, za katere se obdelujejo.

 

Dalje IP ugotavlja, da Zakon o lastninskem preoblikovanju Loterije Slovenije (Uradni list RS, št. 44/96, 47/97, 102/07, 26/11, 109/11, 58/12 in 29/17 – ZŠpo-1; v nadaljevanju ZLPLS) v prvem odstavku 14. člena določa, da Fundacija (FIHO) uporablja sredstva izključno za financiranje invalidskih in humanitarnih oziroma športnih organizacij v skladu s pravilnikom o merilih in pogojih za uporabo sredstev fundacije, ki ga sprejme svet fundacije. K pravilniku daje soglasje Državni zbor Republike Slovenije. Na tej podlagi sprejet Pravilnik o merilih in pogojih za uporabo sredstev fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 92/98, 45/05, 23/08 in 9/09; v nadaljevanju Pravilnik), v drugem odstavku 26. člena določa: Pri opravljanju nadzora, ki ga izvaja ali naroči FIHO, so organizacije dolžne nadzornim organom omogočiti vpogled v celotno dokumentacijo o izvajanju programov in storitev ter razpolaganju s sredstvi, ki jih je organizacijam dodelila ta fundacija, ter dati vse potrebne podatke in pojasnila v zvezi z uporabo teh sredstev. Dalje Pravilnik v tretjem odstavku predpisuje, da če organizacija onemogoči izvedbo nadzora ali nadzornikom ne omogoči vpogleda v dokumentacijo, se ji ukine izplačevanje odobrenih sredstev za tekoče leto; že dodeljena sredstva pa je dolžna razporediti za namene, za katere so ji bila dodeljena, in o njihovi porabi poročati v letnem poročilu po 23. členu tega pravilnika.

 

IP v okviru mnenja ne more konkretno ugotoviti ali in v kolikšni meri so osebni podatki iz pogodb o zaposlitvah in plačilnih list potrebni za izvajanje funkcije nadzora nad porabo sredstev, ki jih je dodelil FIHO – kar predstavlja izvajanje njegove oblastne funkcije (funkcija nadzora je predpisana z oblastnim aktom – Pravilnikom, ki je sprejet na podlagi ZLPLS in h kateremu mora podati soglasje Državni zbor; predvidena pa je tudi sankcija v tretjem odstavku 26. člena Pravilnika). V skladu z načelom najmanjšega obsega podatkov (člen 5(1)(c) Splošne uredbe), pa morajo biti podatki ustrezni, relevantni in omejeni na to, kar je potrebno za namene, za katere se obdelujejo.

 

Lep pozdrav,

 

 

Informacijski pooblaščenec

Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav.

informacijska pooblaščenka

 

 

Pripravil:                                                                                 

Anže Novak, univ. dipl. prav.                                       

Svetovalec Pooblaščenca za preventivo