Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Iskalnik po mnenjih GDPR

+ -
Datum: 25.10.2019
Naslov: Ali je podatek osebe, ki oddaja nastanitev varovan osebni podatek?
Številka: 0712-1/2019/2231
Vsebina: Definicija OP, Neposredno trženje, nagradne igre, Pravne podlage
Pravni akt: Mnenje

Obrnili ste se na Informacijskega pooblaščenca RS (v nadaljevanju IP) s svojim zaprosilom za mnenje. Zanima vas ali je kontaktni podatek o lastniku apartmaja, ki apartma tržno oddaja in ima objavljen svoj osebni e-mail naslov varovan osebni podatek – zlasti v zvezi z oglaševanjem na ta e-mail naslov?

 

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju skladno z 58. členom Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: Splošna uredba o varstvu podatkov), 7. točko prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07-UPB1, v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. členom Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05, v nadaljevanju ZInfP) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašimi vprašanji.

 

Elektronski naslov, ki se nanaša na določljivo fizično osebo predstavlja varovan osebni podatek, četudi ima morda dvojno vlogo in je hkrati javno objavljen kot kontaktni podatek poslovnega subjekta. To pomeni, da ga lahko po pravilih, ki veljajo za trženje poslovnim subjektom, uporabite za ta namen. Ne smete pa brez ustrezne pravne podlage takega podatke naprej obdelovati za druge namene.

 

IP pojasnjuje, da v skladu z ustavno sodno prakso (odločba št. U-I-84/03 in št. U-I-298/04) ne uživajo varstva osebnih podatkov, tisti podatki, ki so v zvezi z opravljanjem dejavnosti poslovnega subjekta. Enako stališče IP privzema tudi po pričetku uporabe Splošne uredbe. IP je v svojih dosedanjih mnenjih že poudaril, da samostojni podjetniki, subjekti vpisani register kmetijskih gospodarstev, vinarji in čebelarji ne uživajo varstva osebnih podatkov, v kolikor gre za podatek o opravljanju dejavnosti teh subjektov. IP je tudi poudaril, da sta ime in priimek nosilca kmetijskega gospodarstva podatka v zvezi z opravljanjem dejavnosti kmetijskega gospodarstva in zato ne uživata varstva osebnega podatka. Vsi navedeni subjekti opravljajo dejavnost na trgu.

 

Glede »ponudnikov apartmajev« IP ugotavlja, da Zakon o gostinstvu (Uradni list RS, št. 93/07 – uradno prečiščeno besedilo, 26/14 – ZKme-1B in 52/16; ZGos) nudi podlago za vzpostavitev javnega registra nastanitvenih obratov, ki ga upravlja AJPES

(https://www.ajpes.si/Registri/Drugi_registri/Register_nastanitvenih_obratov/Splosno#b559).

 

Zavezanci za vpis nastanitvenega obrata v register so lahko:

 • gostinci (pravne osebe in samostojni podjetniki),
 • sobodajalci,
 • nosilci dopolnilne dejavnosti na kmetiji in
 • upravljavci marin, ki gostom nudijo nastanitev v nastanitvenem obratu.

 

V registru se obdelujejo naslednji podatki o nastanitvenih obratih:

 • identifikacijska številka nastanitvenega obrata;
 • naziv nastanitvenega obrata;
 • sedež in naslov nastanitvenega obrata;
 • podatki o izvajalcu nastanitvene dejavnosti (matična številka, davčna številka, naziv, sedež in naslov, pravnoorganizacijska oblika, glavna dejavnost po uredbi, ki določa standardno klasifikacijo dejavnosti in kontaktni podatki iz Poslovnega registra Slovenije);
 • vrsta nastanitvenega obrata in podatki o kategoriji, če je ta za nastanitveni obrat določena;
 • datum vpisa v register;
 • datum vpisa spremembe podatkov v register;
 • datum izbrisa iz registra;
 • podatek o statusu nastanitvenega obrata (aktiven, neaktiven, izbrisan);
 • podatki o zmogljivosti nastanitvenega obrata;
 • podatki o dostopnosti nastanitvenega obrata;
 • kontaktni podatki nastanitvenega obrata;
 • podatki o ponudbi in drugih storitvah nastanitvenega obrata.

 

IP meni, da v kolikor gre za podatke subjektov, ki so vpisani v register nastanitvenih obratov pri AJPES, potem je treba njihove splošne kontaktne podatke kot npr. infoping@subjektpong.si (ki so v zvezi z opravljanjem dejavnosti oddaje nastanitvenih obratov v najem), razumeti kot podatke v zvezi s poslovnim subjektom in zato ti podatki ne uživajo varstva osebnih podatkov. Če pa gre pri tem za podatke, ki so hkrati podatki fizične osebe npr. ime.priimekping@subjektpong.si, bi lahko šlo za varovane osebne podatke.

 

Do vprašanj varstva osebnih podatkov v zvezi z uporabo kontaktnih podatkov poslovnih subjektov za namen poslovne komunikacije (vključno z neposrednim trženjem) se je IP opredelil v več mnenjih objavljenih na spletni strani IP; med drugim tudi v mnenju: Poslovna komunikacija B2B, št. 0712-1/2019/775 z dne 05.04.2019.

 

Lep pozdrav,

 

 

Informacijski pooblaščenec

Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav.

informacijska pooblaščenka

           

 

Pripravil:

Anže Novak, univ. dipl. prav.

Svetovalec Pooblaščenca za preventivo