Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Iskalnik po mnenjih GDPR

+ -
Datum: 18.10.2019
Naslov: Objava podatkov o prihodkih nosilcev s.p. kot fizičnih oseb na ERARju
Številka: 0712-1/2019/2269
Vsebina: Definicija OP, Svetovni splet
Pravni akt: Mnenje

na Informacijskega pooblaščenca RS (v nadaljevanju IP) ste naslovili zaprosilo za mnenje, o tem, ali je dopustno, da so v aplikaciji ERAR, ki jo ponuja KPK, v primeru, da ima nekdo s.p. in uporablja en bančni račun tako za poslovne kot zasebne namene, vidni vsi podatki povezani s socialnimi transferji (kot npr. otroški dodatek) kot plače, če je nosilec s.p. zaposlen v javni ustanovi (npr. v šoli, občini, itd.). Sprašujete, ali je to v skladu s predpisi glede varovanja osebnih podatkov.

 

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam skladno z 58. členom Splošne uredbe, 7. točko prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07-UPB1, v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. členom Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05, v nadaljevanju ZInfP) v nadaljevanju posredujemo mnenje IP v zvezi z zastavljenimi vprašanji.

 

Vsak samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ima na voljo prosto izbrati, kateri transakcijski račun bo evidentiral v registru transakcijskih računov kot račun »poslovnega subjekta«, ki je vpisan v PRS, s tem pa mu je omogočeno ločevanje računov oziroma izvzem vseh osebnih transakcij.

 

V delu ko gre pri objavah za objavo podatkov o nakazilih na transakcijske račune nosilcev s.p., ki so očitno nakazila fizičnim osebam in ne nakazila poslovnim subjektom, pa bi lahko šlo za varovane osebne podatke. Konkretno presojo pa lahko IP izvede zgolj v inšpekcijskem postopku.

 

Uvodoma pojasnjujemo, da se IP izven inšpekcijskega ali drugega upravnega postopka ne more in ne sme dokončno opredeljevati do zakonitosti obdelav osebnih podatkov. Zato vam na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, v nadaljevanju na podlagi 48. člena in 7. točke prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07, uradno prečiščeno besedilo, v nadaljevanju ZVOP-1) ter  2. člena Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05, v nadaljevanju ZInfP) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašimi vprašanji.

 

Aplikacija ERAR (https://erar.si/) vsebuje podatke o porabi javnega denarja v Republiki Sloveniji in omogoča vpogled v transakcije javnih institucij in družb v lasti države in občin, ki se nanašajo na blago in storitve, plače, socialne prejemke, pokojnine, subvencije, štipendije itd. V aplikaciji so lahko zakonito objavljene prosto dostopne informacije javnega značaja, ne pa tudi morebitni osebni podatki, za objavo, katerih ni pravne podlage.

 

Pravna podlaga za objavo prosto dostopnih informacij javnega značaja izhaja v tem delu iz Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 117/06 – ZDavP-2, 23/14, 50/14, 19/15 – odl. US, 102/15 in 7/18; v nadaljevanju: ZDJIZ), ki v 10.a členu ureja zbiranje in posredovanje informacij javnega značaja v svetovni splet in v četrtem odstavku določa, da organ, pristojen za javna plačila, posreduje v svetovni splet informacije javnega značaja o transakcijah, opravljenih s strani posrednih ali neposrednih proračunskih uporabnikov in registriranih zavezancev iz prvega odstavka tega člena, z izjemo transakcij v dobro ali breme podračunov, namenjenih za plačevanje in razporejanje davkov, prispevkov in drugih obveznih dajatev, in sicer:

-        datum transakcije,

-        znesek in valuta transakcije,

-        račun, naziv ali firma in sedež prejemnika v dobro, razen če je prejemnik fizična oseba,

-        če je iz kode namena razvidno, da se izplačilo nanaša na donatorske, sponzorske, svetovalne in druge avtorske ali druge intelektualne storitve in je prejemnik fizična oseba, se objavijo podatki iz plačilne transakcije, ki se nahajajo v polju naziv in kraj prebivanja prejemnika,

-        namen plačila.

 

Šesti odstavek istega člena nadalje določa, da izjema v zvezi z objavo računa, naziva ali firme in sedeža prejemnika plačil, določena v tretji alineji četrtega odstavka (10.a člena), ne velja za fizične osebe, ki so kot poslovni subjekti vpisani v Poslovni register Slovenije (v nadaljevanju: PRS).

 

Zakon o plačilnih storitvah, storitvah izdajanja elektronskega denarja in plačilnih sistemih (Uradni list RS, št. 7/18 in 9/18 – popr.) v prvem odstavku 194. člena določa, da so podatki v registru transakcijskih računov javni in brezplačno dostopni na spletni strani agencije (AJPES). Določba ne velja za osebne podatke fizičnih oseb, razen za podatke o transakcijskih računih podjetnikov in zasebnikov, ki se uporabljajo za opravljanje dejavnosti. Namen javne objave podatkov o transakcijskih računih podjetnikov in zasebnikov, ki se uporabljajo za opravljanje dejavnosti, je zagotavljanje varnosti pravnega prometa v zvezi z opravljanjem dejavnosti.

 

Uprava Republike Slovenije za javna plačila (v nadaljevanju: UJP) je organ, ki skladno z zgoraj navedenim 10.a členom ZDIJZ omogoča dostop do informacij javnega značaja o transakcijah, opravljenih v breme javnih gospodarskih zavodov, javnih podjetij, poslovnih subjektov v 100 % lasti oseb javnega prava in drugih porabnikov proračunskih sredstev, ki so registrirani v Registru zavezancev za informacije javnega značaja (RZIJZ), ki ga vodi Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve. Podatke o transakcijah proračunskih uporabnikov, ki so evidentirani v RZIJZ, UJP pridobiva iz lastnih evidenc, o transakcijah drugih registriranih zavezancev pa od ponudnikov plačilnih storitev – bank, ki vodijo njihove transakcijske račune. 

 

Ne glede na zgoraj zapisano lahko posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, skladno s členom 15 Splošne uredbe, ki ureja pravico dostopa posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, od upravljavca zahteva potrditev, ali se v zvezi z vami obdelujejo osebni podatki, in kadar je temu tako, dostop do osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj in naslednje informacije:

  • namene obdelave;
  • vrste zadevnih osebnih podatkov;
  • uporabnike ali kategorije uporabnika, ki so jim bili ali jim bodo razkriti osebni podatki, zlasti uporabnike v tretjih državah ali mednarodnih organizacijah;
  • kadar je mogoče, predvideno obdobje hrambe osebnih podatkov ali, če to ni mogoče, merila, ki se uporabijo za določitev tega obdobja;
  • obstoj pravice, da se od upravljavca zahteva popravek ali izbris osebnih podatkov ali omejitev obdelave osebnih podatkov v zvezi s posameznikom, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali obstoj pravice do ugovora taki obdelavi;
  • pravico do vložitve pritožbe pri nadzornem organu;
  • kadar osebni podatki niso zbrani pri posamezniku, na katerega se ti nanašajo, vse razpoložljive informacije v zvezi z njihovim virom;
  • obstoj avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov iz člena 22(1) in (4), ter vsaj v takih primerih smiselne informacije o razlogih zanj, kot tudi pomen in predvidene posledice take obdelave za posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki.

 

Poleg tega lahko posameznik na podlagi Splošne uredbe pri upravljavcu uveljavlja še naslednje pravice: do informacij (člen 13 in 14), do popravka (člen 16), do izbrisa (ali pozabe, člen 17), do omejitve obdelave (člen 18), do prenosljivosti podatkov (člen 20), do ugovora (člen 21) ter pravico, da zanj ne velja odločitev, ki temelji zgolj na avtomatizirani obdelavi, vključno z oblikovanjem profilov (člen 22).  

 

Nadalje člen 12 (3) Splošne uredbe nalaga upravljavcu, da informacije o ukrepih, sprejetih na zahtevo v skladu s členi 15 do 22, posamezniku, na katerega se nanašajo osebni podatki, zagotovi brez nepotrebnega odlašanja in v vsakem primeru v enem mesecu od zahteve. V četrtem odstavku istega člena je nadalje določeno, da če upravljavec ne ukrepa na zahtevo posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, upravljavec takega posameznika brez odlašanja, najpozneje pa v enem mesecu po prejemu zahteve, obvesti o razlogih za neukrepanje ter o možnosti vložitve pritožbe pri nadzornem organu (IP) in možnosti uveljavljanja pravnih sredstev.

 

Pravice iz omenjenega poglavja III Splošne uredbe so torej pravice posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ki jih pri upravljavcu (npr. pri UJP, KPK) lahko uveljavlja zgolj on sam, medtem ko je IP nadzorni organ, ki v primeru kršitve pravic posameznika iz Splošne uredbe deluje kot pritožbeni organ.

 

To pomeni, da ima vsak samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost na voljo prosto izbrati, kateri transakcijski račun bo evidentiral v registru transakcijskih računov kot račun »poslovnega subjekta«, ki je vpisan v PRS, s tem pa mu je omogočeno ločevanje računov oziroma izvzem vseh osebnih transakcij. IP izpostavlja tudi odločbo Ustavnega sodišča št. U-I-298/04 z dne 27. 10. 2005, v kateri je Ustavno sodišče zapisalo, da podatkov v registru transakcijskih računov zasebnika ni mogoče šteti za osebne podatke, saj se ne nanašajo na fizično osebo kot posameznika, temveč na fizično osebo kot osebo, ki opravlja dejavnost v skladu z veljavnimi predpisi. Glede na navedeno, predvsem ob upoštevanju navedene odločbe Ustavnega sodišča RS, torej v tem delu sploh ne gre za osebne podatke, kadar gre za podatke, ki so povezani z opravljanjem posameznika v funkciji samostojnega podjetnika posameznika in tako tudi niso predmet varstva po Splošni uredbi oziroma ZVOP-1.

 

V delu ko gre pri objavah, kot jih opisujete, za objavo podatkov o nakazilih na transakcijske račune nosilcev s.p., ki so očitno nakazila fizičnim osebam in ne nakazila poslovnim subjektom, pa bi torej načeloma lahko šlo za varovane osebne podatke. Konkretno presojo pa lahko IP izvede zgolj v inšpekcijskem postopku. Če torej na podlagi zgornjih pojasnil ocenjujete, da so v aplikaciji Erar objavljeni osebni podatki brez ustrezne pravne podlage, lahko pri IP podate prijavo (https://www.ip-rs.si/varstvo-osebnih-podatkov/pravice-posameznika/vlozitev-prijave/) ali neposredno pri KPK zahtevate popravek oz. izbris podatkov, ki se nanašajo na vas.

 

S spoštovanjem,

 

 

Pripravila:

Alenka Jerše, univ. dipl. prav.

namestnica informacijske pooblaščenke

 

 

Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav.,

informacijska pooblaščenka