Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Iskalnik po mnenjih GDPR

+ -
Datum: 25.10.2019
Naslov: Pošiljanje plačilnih list po e-pošti
Številka: 0712-1/2019/1757
Vsebina: Delovna razmerja, Posebne vrste, Telekomunikacije in pošta, Zavarovanje osebnih podatkov
Pravni akt: Mnenje

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju IP) je po elektronski pošti prejel vaš dopis, v katerem navajate, da je bila v vašem podjetju praksa, da ste plačilne liste lahko prevzeli v tajništvu. Te so bile v kuverti, ob prevzemu pa je moral zaposleni podpisati prevzem. Po novem se pošiljajo plačilne liste preko e-pošte. V skladu z navedenim vas zanima ali se plačilne liste lahko pošiljajo po e-pošti. Večini zaposlenih se namreč to zdi bolj delikatno, kot pa osebni prevzem v tajništvu.

 

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju na podlagi 58. člena Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: Splošna uredba o varstvu podatkov oz. Uredba), 7. točke prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07, uradno prečiščeno besedilo, v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. člena Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05, v nadaljevanju ZInfP) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašim vprašanjem.

 

Osebni podatek je v skladu s prvo točko 4. člena Uredbe katerakoli informacija v zvezi z določenim ali določljivim posameznikom. Posebna vrsta osebnih podatkov so v skladu z 9. členom Uredbe osebni podatki, ki razkrivajo rasno ali etično poreklo, politično mnenje, versko ali filozofsko prepričanje ali članstvo v sindikatu, in obdelava genetskih podatkov biometričnih podatkov za namene edinstvene identifikacija posameznika, podatkov v zvezi z zdravjem, ali podatkov v zvezi s posameznikovim spolnim življenjem ali spolno usmerjenostjo. Pri pošiljanju osebnih podatkov po telekomunikacijskih omrežjih je potrebno najprej razlikovati med navadnimi in občutljivimi osebnimi podatki. V nadaljevanju pojasnjujemo strožjo ureditev, ki velja za posebne vrste osebnih podatkov, med katere zaradi morebitnega podatka o članstvu v sindikatu lahko sodijo tudi plačilne liste.

 

Posebne vrste osebnih podatkov zaradi svoje občutljive narave spadajo na področje, kjer je predpisano posebno varstvo. Zaradi opisane narave občutljivih osebnih podatkov pa iz 14. člena ZVOP-1 izhajajo tudi posebna pravila za način obdelave navedenih podatkov. Drugi odstavek navedenega člena zaradi specifičnosti komunikacije preko telekomunikacijskih omrežij posebej ureja prenos občutljivih osebnih podatkov preko telekomunikacijskih omrežij, kjer se šteje, da so podatki ustrezno zavarovani, če se posredujejo z uporabo kriptografskih metod in elektronskega podpisa tako, da je zagotovljena njihova nečitljivost oziroma neprepoznavnost med prenosom.

 

IP v praksi dopušča da se prek elektronske pošte posredujejo dokumenti, ki so šifrirani in zavarovani s posebnim geslom za odpiranje z uporabo prosto dostopne programske opreme, ki navedeno omogoča.

 

 

Lep pozdrav,

 

 

Mojca Prelesnik, univ.dipl.prav.,                                                 

informacijska pooblaščenka

 

 

Pripravil:                                                                                                                                

Tomaž Brodgesell,
informatik