Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG
dekorativna slika

Iskalnik po mnenjih GDPR

+ -
Datum: 27.10.2019
Naslov: Vodenje transakcijskega računa bivšega delavca
Številka: 0712-1/2019/2438
Vsebina: Delovna razmerja
Pravni akt: Mnenje

Informacijski pooblaščenec Republike Slovenije (v nadaljevanju: IP) je po elektronski pošti dne prejel vaš dopis, v katerem navajate, da ste bili redno zaposleni in niste prejeli regresa. Odvetnik je vašemu delodajalcu poslal poziv za plačilo regresa, zamudnih obresti in stroškov odvetniškega zastopanja z navedbo, da se naj denarne terjatve poravnajo na transakcijski račun odvetniške družbe. Poravnane so bile na vaš osebni transakcijski račun, ki ste ga imeli odprtega v času zaposlitve pri delodajalcu. Navajate, da se je delodajalec na takšen način izognil plačilu stroškov odvetnika, ki sploh ne bi nastali, če bi vam bil regres pravočasno poravnan in da ste posledično morali stroške odvetniškega zastopanja poravnati sami. Zanima vas, ali je prišlo do zlorabe vaših osebnih podatkov, saj delodajalec ni preveril ali je vaš transakcijski račun sploh aktualen.

 

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju na podlagi 58. člena Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. 4. 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: Splošna uredba), 7. točke prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07, uradno prečiščeno besedilo, v nadaljevanju: ZVOP-1) ter 2. člena Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05, v nadaljevanju: ZInfP) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašim vprašanjem.

 

Ob tem poudarjamo, da IP izven konkretnih inšpekcijskih postopkov ne more presojati posameznih primerov obdelave osebnih podatkov.


 
Člen 6 v prvem odstavku Splošne uredbe določa, da je obdelava zakonita le in kolikor je izpolnjen vsaj eden od naslednjih pogojev:

(a)    posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, je privolil v obdelavo njegovih osebnih podatkov v enega ali več določenih namenov;
(b)    obdelava je potrebna za izvajanje pogodbe, katere pogodbena stranka je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali za izvajanje ukrepov na zahtevo takega posameznika pred sklenitvijo pogodbe;
(c)    obdelava je potrebna za izpolnitev zakonske obveznosti, ki velja za upravljavca;
(d)    obdelava je potrebna za zaščito življenjskih interesov posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali druge fizične osebe;
(e)    obdelava je potrebna za opravljanje naloge v javnem interesu ali pri izvajanju javne oblasti, dodeljene upravljavcu;
(f)    obdelava je potrebna zaradi zakonitih interesov, za katere si prizadeva upravljavec ali tretja oseba, razen kadar nad takimi interesi prevladajo interesi ali temeljne pravice in svoboščine posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ki zahtevajo varstvo osebnih podatkov, zlasti kadar je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, otrok.

 

Točka (f) se ne uporablja za obdelavo s strani javnih organov pri opravljanju njihovih nalog.

Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (Uradni list RS, št. 40/06, v nadaljnjem: ZEPDSV) v točki a) 16. člena določa, da delodajalec mesečno za vsakega delavca vpisuje v evidenco o stroških dela številko transakcijskega računa, na katerega se izplačujejo plače in ostali prejemki. 17. člen ZEPDSV določa v prvem odstavku, da se evidenca o stroških dela začne za posameznega delavca voditi z dnem, ko sklene pogodbo o zaposlitvi, preneha pa z dnem, ko mu preneha pogodba o zaposlitvi. Na podlagi drugega odstavka istega člena se dokumenti s podatki o delavcu, za katerega se preneha voditi evidenca o stroških dela, hranijo kot listina trajne vrednosti, ki jo mora delodajalec predložiti na zahtevo pristojnega organa.

 

Pravna podlaga za obdelavo vaših osebnih podatkov, kot je številka transakcijskega računa, je v skladu z zgoraj navedenim določena v 16. in 17. členu ZEPDSV ter v 48. členu Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/16, 15/17 – odl. US in 22/19 – ZPosS), ki določa varstvo delavčevih osebnih podatkov, in sicer se lahko osebni podatki delavcev zbirajo, obdelujejo, uporabljajo in posredujejo tretjim osebam samo, če je to določeno s tem ali drugim zakonom ali če je to potrebno zaradi uresničevanja pravic in obveznosti iz delovnega razmerja ali v zvezi z delovnim razmerjem. Osebne podatke delavcev lahko zbira, obdeluje, uporablja in posreduje tretjim osebam samo delodajalec ali delavec, ki ga delodajalec za to posebej pooblasti. Osebni podatki delavcev, za zbiranje katerih ne obstoji več zakonska podlaga, se morajo takoj zbrisati in prenehati uporabljati.

 

Glede na navedeno ima vaš prejšnji delodajalec v okviru opisanega zakonito pravno podlago za vodenje in obdelavo številke vašega transakcijskega računa. Vsekakor je dolžan zagotavljati točnost podatkov, ki jih obdeluje, vendar pa IP v mnenju ne more presojati, ali je delodajalec v vašem primeru to zahtevo kršil, niti to ne izhaja iz vašega opisa primera.

 

Glede same izvedbe nakazila denarnih prejemkov, ki ste jih od delodajalca terjali, torej na kateri transakcijski račun so vam bili prejemki nakazani in kako oz. ali sploh je bilo izvedeno plačilo stroškov pravnega zastopanja pa poudarjamo, da IP za podajo mnenja v predmetni zadevi ni pristojen, saj se vaše vprašanje vsebinsko ne nanaša na delovno področje organa.

 

S spoštovanjem,

 

Alenka Antloga, univ. dipl. prav.,                             Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav.,                 
državna nadzornica za                                            informacijska pooblaščenka
varstvo osebnih podatkov