Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Iskalnik po mnenjih GDPR

+ -
Datum: 04.11.2019
Naslov: Posredovanje zdravstvene dokumentacije odvetniku
Številka: 0712-1/2019/2322
Vsebina: Posebne vrste, Pravne podlage, Pridobivanje OP iz zbirk
Pravni akt: Mnenje

Pri Informacijskem pooblaščencu (IP) smo dne 23. 9. 2019 prejeli vaše zaprosilo za mnenje o tem, ali lahko ugodite zaprosilu odvetnika za pridobitev fotokopije zdravstvene dokumentacije pacientke, ki je tudi oskrbovanka v DSO in nima sorodnikov. Kot skrbnik za poseben primer je določen pacientkin zunajzakonski partner. Pacientki ni odvzeta poslovna sposobnost.

 

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju skladno z 58. členom Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: Splošna uredba o varstvu podatkov), 7. točko prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07-UPB1, v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. členom Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05, v nadaljevanju ZInfP) posredujemo naše neobvezujoče mnenje v zvezi z vašim vprašanjem.

 

 

Ker je zunajzakonski partner pacientke v konkretnem primeru z odločbo CSD pooblaščen le za vložitev tožbe in pooblastitev odvetnika, na tej podlagi sam ali po odvetniku ne more pridobiti zdravstvene dokumentacije pacientke.

 

Zakon o odvetništvu v 10. členu v konkretnem primeru ne pride v poštev.

 

Če je pacientka privolitveno nesposobna, se lahko, praviloma za potrebe njene zdravstvene oskrbe, z njeno zdravstveno dokumentacijo seznani njen privolitveno sposoben zunajzakonski partner, in sicer na podlagi četrtega odstavka in sedmega odstavka 37. člena Zakona o pacientovih pravicah (ZPacP). Ta lahko za to dejanje pooblasti tudi odvetnika.

 

 

O b r a z l o ž i t e v:

 

O problematiki 10. člena Zakona o odvetništvu, pravici do seznanitve z lastno zdravstveno dokumentacijo po 41. členu ZPacP in pravici svojcev do seznanitve z zdravstveo dokumentacijo pacientov je na spletni strani IP že objavljenih več mnenj. Zlasti se sklicujemo na mnenje št. 0712-3/2018/2006.

 

IP se izven inšpekcijskega nadzora ne more spuščati v bolj konkretno presojo izpolnjevanja pogojev za sklicevanje na katero od zatrjevanih pravnih podlag.

 

Prijazen pozdrav,

 

 

Pripravil:
mag. Urban Brulc, univ. dipl. prav.

samostojni svetovalec IP

 

 

Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav.
informacijska pooblaščenka