Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Iskalnik po mnenjih GDPR

+ -
Datum: 27.09.2019
Naslov: Obvestilo detektiva na vhodnih vratih
Številka: 0712-1/2019/2200
Vsebina: Delovna razmerja, Pravne podlage, Zavarovanje osebnih podatkov
Pravni akt: Mnenje

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju IP) je dne 14. 9. 2019 prejel vaše elektronsko sporočilo, v katerem navajate, da ste v bolniškem staležu, podjetje, kjer ste zaposlena ima pa najetega detektiva, da preverja kaj počnejo zaposleni, ki so v bolniškem staležu. Detektiv vas je obiskal trikrat, tri dni zaporedoma. Ker vas doma ni našel, saj ste v oskrbi pri mami, vam je na vrata stanovanja obesil obvestilo. Tri dni zapored so vas klicali sosedje in vam sporočali, da vas čaka obvestilo. Zanima vas, ali je obešanje obvestil na vrata res potrebno in ali je res potrebno, da cel blok bere obvestilo o obisku detektiva. Prosite za nasvet, kam lahko navedeno še prijavite.

 

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju skladno z 58. členom Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju – Splošna uredba), 7. točko prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07-UPB1 - v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. členom Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05 - v nadaljevanju ZInfP) posredujemo naše neobvezujoče mnenje v zvezi z vašim vprašanjem. Ob tem IP poudarja, da izven postopka inšpekcijskega nadzora konkretnih obdelav osebnih podatkov ne more presojati.

 

Obdelava osebnih podatkov je na podlagi člena 6 (1) Splošne uredbe zakonita le in kolikor je izpolnjen eden od naslednjih pogojev:

 

  1. posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, je privolil v obdelavo njegovih osebnih podatkov v enega ali več določenih namenov;
  2. obdelava je potrebna za izvajanje pogodbe, katere pogodbena stranka je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali za izvajanje ukrepov na zahtevo takega posameznika pred sklenitvijo pogodbe;
  3. obdelava je potrebna za izpolnitev zakonske obveznosti, ki velja za upravljavca;
  4. obdelava je potrebna za zaščito posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali druge fizične osebe;
  5. obdelava je potrebna za opravljanje nalog v javnem interesu ali pri izvajanju javne oblasti, dodeljene upravljavcu;
  6. obdelava je potrebna zaradi zakonitih interesov, za katere si prizadeva upravljavec ali tretja oseba, razen kadar nad takimi interesi prevladajo interesi ali temeljne pravice in svoboščine posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ki zahtevajo varstvo osebnih podatkov, zlasti kadar je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, otrok.

 

Zakon, ki ureja področje detektivske dejavnosti je Zakon o detektivski dejavnosti (Ur. l. RS, št. 17/11, v nadaljevanju ZDD-1), ki v 26. členu določa detektivovo delovno področje, med drugim je to tudi pridobivanje informacij o zlorabah pravice do zadržanosti z dela zaradi bolezni ali poškodbe. Detektivovo delovno področje je tudi vročanje pisemskih in drugih pošiljk naslovnikom.

 

Glede na navedeno IP pojasnjuje, da delodajalci lahko nadzorujejo svoje zaposlene ali ti upoštevajo pravila, ki jih določa bolniška odsotnost. Zakon o delovnih razmerjih (Ur. l. RS, št. 21/13, s spremembami in dopolnitvami, v nadaljevanju ZDR-1) namreč delodajalcu daje pravico, da delavci izredno odpove pogodbo o zaposlitvi, če delavec v času odsotnosti z dela zaradi bolezni ali poškodbe ne spoštuje navodil pristojnega zdravnika, imenovanega zdravnika ali zdravstvene komisije ali če v tem času opravlja pridobitno delo ali če brez odobritve pristojnega zdravnika, imenovanega zdravnika ali zdravstvene komisije odpotuje iz kraja svojega bivanja.

 

Nadzor bolniških odsotnosti in s tem povezano obdelavo osebnih podatkov delavcev, lahko izvaja delodajalec sam ali pa nadzor zaupa pogodbenemu obdelovalcu (npr. detektivu), ki v imenu delodajalca zbira osebne podatke. Delodajalec lahko za namen nadzora delavca v času bolniške odsotnosti pridobi njegov bolniški režim, na podlagi katerega ugotavlja, ali delavec spoštuje navodila zdravnika. To lahko stori z nadzorom na domu delavca, pri čemer o opaženem nared zapisnik, ki ga podpiše tudi delavec.

 

Dejstvo, da vas je v okviru bolniške odsotnosti obiskal detektiv, ki je, kot navajate, v pogodbenem odnosu z vašim delodajalcem, glede na navedbe iz vašega dopisa, praviloma ne predstavlja kršitve varstva osebnih podatkov. Prav tako tudi ne dejstvo, da vam je detektiv o svojem obisku pustil obvestilo in v njem morebitna nadaljnja navodila (npr. da ga nemudoma obvestite, ko se vrnete domov ipd.).

 

ZDD-1 podrobneje ne ureja načina obveščanja detektiva o svojem obisku preverjanih oseb, vendar IP v zvezi s tem  pojasnjuje, da sodijo obvestila na vratih v ustaljeno prakso obveščanja o poteku določenih postopkov. Večina postopkovnih zakonov (npr. ZUP, ZPP ipd.) namreč določa, da če naslovnika ni mogoče najti na naslovu in pisanja ni mogoče osebno vročiti naslovniku, se lahko vročitev pisanja opravi tako, da vročevalec na primernem mestu (v hišnem ali izpostavljenem predalčniku ali na vratih stanovanja, poslovnega prostora, delavnice ali na drugem primernem mestu) pusti obvestilo. Seveda pa je vročevalec pri tem dolžan ravnati sorazmerno in je dolžan obvestilo namestiti na način, ki ne omogoča enostavne seznanitve z njegovo vsebino s strani tretjih.

 

IP v zaključku pojasnjuje, da je pristojen za nadzor nad izvajanjem zakona in drugih predpisov, ki urejajo varstvo ali obdelavo osebnih podatkov, ne pa tudi nad zakonitost opravljanja službe detektiva. Za strokovni nadzor nad delom detektivov in detektivskih služb  je pristojna Detektivska zbornica Republike Slovenije.

 

V upanju, da vam bo naš odgovor v pomoč, vas lepo pozdravljamo.

 

 

Pripravila:                                                                   

mag. Vanja Zrimšek, univ. dipl. prav.

svetovalka Informacijskega pooblaščenca

 

 

Mojca Prelesnik, univ.dipl.prav.,

informacijska pooblaščenka