Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Iskalnik po mnenjih GDPR

+ -
Datum: 27.09.2019
Naslov: Zahteva po predložitvi sklepa o dedovanju za prepis lastništva električnega števca
Številka: 0712-1/2019/2084
Vsebina: Pravne podlage
Pravni akt: Mnenje

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju: IP) je prejel vaše zaprosilo za mnenje. Navajate, da ob prepisu lastništva električnega števca na vaše ime, dobavitelj električne energije, od vas zahteva sklep o dedovanju. Zanima vas, ali ima družba ………..res pravico zahtevati take podatke.

 

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju na podlagi 58. člena Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: Splošna uredba o varstvu podatkov), 7. točke prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07, uradno prečiščeno besedilo, v nadaljevanju: ZVOP-1) ter 2. člena Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05, v nadaljevanju: ZInfP) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašim vprašanjem. Ob tem IP poudarja, da izven postopka inšpekcijskega nadzora ali upravnega postopka konkretnih obdelav osebnih podatkov ne more presojati.

Za vsako obdelavo osebnih podatkov je treba imeti zakonito in ustrezno pravno podlago. Te so za običajne osebne podatke določene v členu 6(1) Splošne uredbe in so za zasebni sektor naslednje:

-      privolitev (točka (a)),

-      sklenitev ali izvajanje pogodbe (točka (b)),

-      zakon oziroma izvajanje javnih nalog (točka (c) oziroma (e)),

-      zakoniti interesi, ki prevladajo nad interesi posameznika (točka (f)). 

Izbira ustrezne pravne podlage za obdelavo osebnih podatkov, upoštevajoč konkretne okoliščine in namen obdelave, je obveznost upravljavca. IP poudarja, da je za zakonitost obdelave dovolj, da je izpolnjena ena od samostojnih pravnih podlag, ki jih določa člen 6 Splošne uredbe. Osebni podatki, ki se obdelujejo, pa morajo biti v skladu z načelom najmanjšega obsega podatkov, ki ga ureja točka (c) člena 5(1), ustrezni, relevantni in omejeni na to, kar je potrebno za namene, za katere se obdelujejo („najmanjši obseg podatkov“). Prav tako pa morajo biti osebni podatki, ki se obdelujejo, v skladu z načelom točnosti, ki ga ureja točka (d) člena 5(1), točni in, kadar je to potrebno, posodobljeni; sprejeti je treba vse razumne ukrepe za zagotovitev, da se netočni osebni podatki brez odlašanja izbrišejo ali popravijo ob upoštevanju namenov, za katere se obdelujejo („točnost“).

 

Iz informacij, ki jih je IP pridobil od izvajalca distribucijskega operaterja električne energije, družbe ….., izhaja, da družba …………. izvaja gospodarsko javno službo distribucijskega operaterja električne energije na ozemlju Republike Slovenije. Pri izvajanju nalog gospodarske javne službe dejavnost distribucijskega operaterja poleg družbe ……. sodeluje tudi pet elektrodistribucijskih podjetij, na katera je družba ………..na podlagi četrtega odstavka 78. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 17/14, 81/15 in 43/19, v nadaljevanju: EZ-1) prenesla izvajanje nalog gospodarske javne službe in obdelavo osebnih podatkov, ki je v zvezi s prenesenimi nalogami. Ena izmed nalog, ki jo izvaja…………..., je tudi urejanje spremembe lastništva na merilnem mestu, pri čemer so postopki urejanja sprememb na merilnem mestu opisani na njihovi spletni stran, dostopni na povezavi:   ………………….Dobavitelj, tako tudi družba …………., v imenu novega lastnika (imetnika soglasja za priključitev) pristojnemu pogodbenemu izvajalcu nalog distribucijskega operaterja posreduje s strani novega lastnika izpolnjen in podpisan obrazec »Vloga za spremembo lastnika na merilnem mestu«. Distribucijski operater v postopku spremembe lastništva na merilnem mestu ob izpolnjeni vlogi zahteva od lastnikov posredovanje dokazila o lastništvu, ki je lahko ena izmed naslednjih listin: zemljiškoknjižni izpisek, overjena prodajna pogodba, sklep o dedovanju, primopredajni zapisnik, drugo. Kot dobavitelj družba ………... v pozivu strankam navede listine, ki dokazujejo lastništvo na nepremičnini in so potrebne za ureditev zamenjave dobavitelja in spremembe lastnika in podpisnika pogodbe o dobavi električne energije. Zaposleni v družbi ………, najprej preverijo stanje vpisa v Zemljiško knjigo (v nadaljevanju: ZK), in če je v ZK zabeleženo in jasno razvidno, da je vlagatelj zahteve za spremembo dejansko lastnik oziroma solastnik, zaposleni sami naredijo izpisek, ga priložijo vlogi stranke oz. celotne dokumentacije, ki jo mora družba ……... v postopku izmenjave lastništva na merilnem mestu predložiti ………. oziroma pooblaščenemu distribucijskemu operaterju. V nekaterih primerih distribucijski operaterji ne glede na stanje zemljiškoknjižnega izpiska zahtevajo tudi predložitev sklepa o dedovanju, v kolikor obstaja dvom v istovetnost dejanskega stanja z izpiskom v ZK, saj podatki v ZK niso ažurirani oziroma obstaja časovni zamik vknjižbe, pri čemer mora distribucijski operater kot dobavitelj, ki nastopa po pooblastilu stranke, spremembo izvesti v skladu z določili EZ-1 v roku 30 dni. Zahtevke po predložitvi s strani  ……….. zahtevane dokumentacije za novega lastnika (imetnika soglasja za priključitev), je ……….. dopolnil z naslednjim tekstom: »V zvezi z varstvom osebnih podatkov vam sporočamo, da lahko dokument, ki dokazuje lastništvo nepremičnine, po lastni presoji tudi anomizirate s prekritjem osebnih podatkov, ki niso nujno potrebni za namen ugotavljanja dejanskega lastništva nepremičnine.«

 

Pravno podlago za pridobivanje in obdelavo osebnih podatkov s strani družbe ………., torej določa EZ-1, ki v 1. odstavku 148. členu EZ-1 določa,  da se soglasje za priključitev lahko prenese na pravno ali fizično osebo, ki pridobi objekte, naprave ali napeljave, če imetnik soglasja, ki je fizična oseba, umre,  imetnik soglasja, ki je pravna oseba, preneha obstajati, se spremeni gradbeno dovoljenje zaradi spremembe investitorja, se izvrši pravni promet z objektom, napravo ali napeljavo. Drugi odstavek 148. člena EZ-1 določa, da mora novi uporabnik sistema najkasneje v 30 dneh po prejemu sodne oziroma upravne odločbe ali sklenitve pogodbe o nastali spremembi obvestiti elektrooperaterja in o tem predložiti ustrezne listine, ki dokazujejo zatrjevane spremembe, sicer mora zaprositi za novo soglasje za priključitev.

Kot izhaja iz 42. točke 36. člena EZ-1 »uporabnik sistema« pomeni proizvajalca ali končnega odjemalca (ki je lastnik določene nepremičnine, na kateri se električni števec nahaja, op. IP). Nekatere podatke v zvezi s tem, kot je na primer lastništvo nepremičnine, na kateri se nahaja električni števec, lahko vsebuje tudi sklep o dedovanju.

 

Upoštevajoč navedeno, IP zaključuje, da lahko družba …….. od vas zaradi sprememb podatkov, nastalih s smrtjo vaše mame, na podlagi 1.odst. 148. čl. EZ-1 zahteva, da jim pisno posredujete podatke, ki so potrebni za ureditev spremembe lastnika in podpisnika pogodbe o dobavi električne energije, katerih točnost v skladu z načelom točnosti in ažurnosti morate tudi dokazati z ustreznim dokumentom ali javno listino, med katere lahko sodi tudi sklep o dedovanju.

 

Vendar pa IP še posebej poudarja, da je pri tem potrebno upoštevati tudi zgoraj omenjeno načelo najmanjšega obsega podatkov in zato ste jim dolžni predložiti oz. lahko družba …………. od vas zahteva le tiste dokumente, javne listine oziroma, da se iz njih razkrije le tiste osebne podatke, ki so upoštevajoč določbo 148. čl. EZ-1 ustrezni in po obsegu primerni glede na namene, za katere se zbirajo in nadalje obdelujejo. Zato je v konkretnem primeru potrebno v sklepu o dedovanju razkriti le tiste podatke, ki jih ……. zahteva na podlagi EZ-1 (ostale na fotokopiji lahko počrnite), oziroma se tako zahtevane podatke lahko dokazuje tudi z drugimi dokumenti in javnimi listinami, ki so po obsegu osebnih podatkov bolj ustrezni in primerni glede na namene, za katere se zahtevani podatki v skladu z EZ-1 obdelujejo (npr. že zgoraj navedene listine: izpisek iz zemljiške knjige, fotokopija overjene kupoprodajne pogodbe, primopredajni zapisnik, itd.). Družba …………… mora v zahtevo po dokumentu tudi napisati in precizirati, katera dejstva oz. podatke želijo od vas preveriti. Glede na zgoraj pridobljene informacije pa je družba -………….. skladno z navedenimi načeli že prilagodila tekste Zahtevkov po predložitvi zahtevane dokumentacije (zgoraj navedeno). V podobnem primeru je že bilo izdano mnenje IP, in sicer gre za mnenje št.: 0712-235/2006/2 z dne 27. 6. 2006, ki ga najdete na naslednji povezavi: https://www.ip-rs.si/varstvo-osebnih-podatkov/iskalnik-po-odlocbah-in-mnenjih/odlocbe-in-mnenja-vop/?tx_jzvopdecisions_pi1%5BshowUid%5D=343&tx_jzvopdecisions_pi1%5BhighlightWord%5D=0712-235%2F2006%2F2

 

V upanju, da ste dobili odgovor na svoje vprašanje, vas lepo pozdravljamo.

 

Pripravila:

Tanja Suša, univ. dipl. prav.,

državna nadzornica za varstvo osebnih podatkov

 

 

Informacijski pooblaščenec:

Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav.,

informacijska pooblaščenka